Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 15.01.2008 tarih ve 27111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/72)

MADDE 1 – 6/6/2008 tarih ve 26898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Kontrol Belgesine tabi yemlerin fiili ithalatı için yapılacak başvuruda bulunması gerekli belgeler:

a) Dilekçe,

b) Onaylanmış Kontrol Belgesi ve ekleri,

c) Özet Beyan veya Serbest Bölge İşlem Formu veya Antrepo Beyannamesi,

ç) Fatura,

d) Sağlık Belgesi,

e) Orijin Belgesi,

f) Serbest Satış Belgesi; gerekli görüldüğünde istenir,

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.”

“(2) Kontrol Belgesine tabi olmayan yemlerin fiili ithalatı için yapılacak başvuruda bulunması gerekli belgeler:

a) Dilekçe,

b) Özet Beyan veya Serbest Bölge İşlem Formu veya Antrepo Beyannamesi,

c) Fatura,

ç) Analiz Belgesi,

d) Beyana veya tescile tabi yemlerlerden Bakanlıkça onaylanmış beyan veya tescil belgesi,

e) Sağlık Belgesi,

f) Orijin Belgesi,

g) Serbest Satış Belgesi; gerekli görüldüğünde istenir,

ğ) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.