Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), kriz yaşanmasına rağmen 2013 sonu için koyduğu en az 200 milyar dolarlık ihracat hedefinden vazgeçmedi. DTM ' nin hazırladığı beş yıllık (2009-2013) stratejik planında; sürdürülebilir ihracat artışı için 3 temel hedef ve bunun için neler yapılacağı ortaya konuldu. Buna göre ilk olarak, rekabetçi bir yapı oluşturulabilmesi amacıyla AR-GE, marka, tanıtım ve pazarlama konularındaki devlet yardımları yıllık ihracatın yüzde 1 ' i seviyesine çıkarılacak. Bu doğrultuda 5 yıl boyunca her yıl AR-GE desteklerinden yararlanan proje sayısı yüzde 20, yurtdışı tanıtım desteklerinden yararlanan firma sayısı yüzde 15 ve Turquality uygulamasından yararlanan firma sayısı da yüzde 10 oranlarında artırılacak. İkinci olarak KOBİ ' lerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla 2011 yılında 4 kümenin uygulamaya geçmesi hdefleniyor. Son olarak ise, kurumun pazara giriş çalışmaları kapsamında 2013 yılına kadar 7 yeni serbest ticaret anlaşması ve ikili/çok taraflı anlaşma uygulamaya konulacak.

Müteahhitler, akredite olacak
DTM, ihracatın artırılmasının yanısıra yurtdışı müteahhitlik ile teknik müşavirlik ve lojistik sektörüne dönük çeşitli çalışmalar da yürütecek. 2011 yılı sonuna kadar yurtdışı mütahhitlik hizmetleri alanında bir akreditasyon sisteminin kurulması öngörülüyor. Devlet yardımları ile desteklenen teknik müşavirlik projelerinin sayısı, bu yıl yüzde 5 olmak üzere her yıl birer puan artırılacak. Yine bu yıl içinde yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerine özel bir internet sitesi kurulacak. Bu kapsamda yüzde 4 ' e yaklaşan mütahhitlik pazar payının yüzde 10 ' a çıkarılması hedefleniyor. Lojistik alanında ise ihracatçı birlikleri bünyesinde 2011 yılına kadar lojistik merkezi kurulması öngörülüyor. Lojistik konusunda bu yıl 5, sonraki yıllarda için de 7 ve 10 AR-GE projesi desteklenecek. Yurtiçi ve yırtdışında lojistik merkez/bölge kurulmasına yönelik olarak ise bu yıl 3, sonrakı yıllarda 5 ' er proje desteklenecek.

Düşük fiyatlı ithalata önlem
DTM, üretimi teşvik edecek ve ekonomiye yönelik zarar ile tehditleri önleyecek ithalat politikaları geliştirmek amacıyla da kimi hedefler belirledi. Bu çerçevede düşük fiyatlı ithalata karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla ithalatın seyri düzenli olarak izlenecek. Düşük maliyetli hammadde ve ara malı ihtiyacının karşılanmasına dönük olarak yerli üretimi olmayan hammadde ve ara mamüllerin gümrük vergilerinin karşılıklı askıya alınması ve tarife kontenjanı uygulamaları kapsamındaki 6 ürünün sayısı her yıl birer artırılacak. Ayrıca anti-damping önlemlerine karşı açılmış davaların lehte sonuçlanma oranında hedef yüzde 95 ' e çıkarıldı. Serbest bölgelerden ithalatta da yerli sanayinin ihtiyaçlarına ağırlık verilecek. Bunun için bu bölgelerden yurtiçine satılan mallar içinde ara malı ve yatırım malı oranı en az yüzde 85 seviyesinde sürdürülecek.

Yardımlar on-line izlenecek
Dış ticaretin kolaylaştırılması için yapılacak çalışmalar arasında e-devlet çalışmaları da yer alıyor. Bu kapsamda 2009-2013 döneminde her yıl için DTM hizmetlerinin elektronik ortama alınma oranı, yüzde 20 olarak belirlendi. Dahilde işleme rejimi (DİR) belgeleri ile serbest bölge faaliyetlerinde başlanan on-line izleme çalışmaları, devlet yardımlarının elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanmasıyla sürecek. Elektronik ticaretin 4 yıl içinde ilgili mevzuata yayılması sağlanırken, 5 yıllık bir süreçte de nitelikli elektronik imza bilişim hizmetlerine entegre edilecek.