Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ilk defa atama suretiyle 223 uzman ve 3 mütercim; naklen atamak suretiyle ise 232 uzman ve 12 denetçi alacaktır. Başvuruların 6 Nisan 2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------


T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

DENETÇİ VE UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI

I - AÇIKTAN ATAMAK
5648 Sayılı Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre açıktan alama şeklinde; A- Kurumun Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

Toplam 10 uzman ve 3 mütercim,


B- Kurumun Aryonkarahîsar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eminim, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Sanlsırfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İllerindeki mevcut taşra teşkilatı olan 11 Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

Toplam 213 uzman;


II - KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR


Aynı Yönetmeliğin 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan; A- Kurumun Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere,

Toplam 12 denetçi ve 48 uzman

B) Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malarya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat illerindeki mevcut taşra teşkilatı olan II Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere,Toplam 184 uzman,


Pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır.


III- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR:
A) GENEL ŞARTLAR:


1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2- Kamu baklamdan mahrum bulunmamak,


3- 5237 saydı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış oba bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, müli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat katıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm' olmamak.


4- Askerlik durumu itibariyle;


a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,


b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,


c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınrfa geçirilmiş olmak,


(Kurumumuzdan askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek için ayrılan personel, 'personel yönetmeliğimizin' 25. Maddesi üe düzenlenen 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri gereğince iş akitleri kendiliğinden fesih olur)


5- 657 sayın Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


6- Uzman personel için görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak, denetçi personel için ise, denetim görevini yurdun herhangi bir yerinde yapmasına mani olabilecek vücut hastalığı veya sakatlığı bulunmamak, (Sadece kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak ohıp sınavı kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecektir),


Şartlarını taşıması gerekir.


B) ÖZEL ŞARTLAR:


16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıklan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;


Uzman ve Mütercim pozisyonları için, 2008 yılında ÖSYM'ce yapılan 2008-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı 'KPSSP3' puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları,


Ayrıca Mütercim pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinden en az 90 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.


Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/1 hükümlerine göre atanacak adaylar için geçerli olmak üzere;


1- Denetçi adayları için istihdam edileceği alanla ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmaları,


2- Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmaları,


Gerekmektedir.


IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


Başvuruda bulunacak adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tarım ve Koyişleri BakanlığYnın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinden temin ederek imzalayacakları 'İş Başvuru Formu' ve aşağıda sayılan belgeleri eksiksiz olarak, elden (Şahsen veya bir yakını tarafından) Z ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Kampusu Eskişehir Yolu 10, Km. Lodumlu/NKARA) adresine, enge. 6 Nisan 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Postada ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır,


V-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


Tüm adayların, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden veya Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tri internet adresinden temin ederek ve çalışmayı tercih edecekleri tüm illeri öncelik sırası ile belirterek (II tercihi Kurumun merkez teşkilatında yer alan pozisyonlara atanmak isteyen adaylar hariç olmak üzere yapılacaktır. Adayın başvuru formunda bir ili tercih etmiş olması, o ilde görev yapmayı taahhüt ettiği anlamını taşımaktadır, ti koordinatörlüklerine istihdamı planlanandan fazla ya da eksik tercih olması halinde kurum adayın başvuruda bulunmadığı il koordinatörlüğüne adayı atama konusunda serbesttir. (Başvuruda bulunan aday bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder.) dolduracakları imzalı 'iş Başvuru Formu' ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarım veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir:


a) öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi sureti (Fotokopi ise aslının İbrazı zorunludur),


b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,


c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslının ibrazı zorunludur),


d) Denetçi pozisyonu için, daha önceden veya halen görev yapmakta oldukları kurum ve kuruluşlarda (kamu veya özel sektör) çalıştıkları süreler (başlangıç/bitiş tarirderi) ile bulundukları pozisyon, birim, faaliyet alanı gibi detayh bilgileri içeren iş tecrübelerini gösterir hizmet belgesi, aynca evvelce özel sektörde çalışanların işyerlerinden alacakları hizmet belgesi,


e) Adli Sicil kaydı belgesi, (Sadece açıktan atanacaklar için)


f) özgeçmiş, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr&#39 internet adresinden veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığının (http://tarim.gov.tr) internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.

g) KPSS Sonuç belgesi(Sadece açıktan atanacak adaylar için gereklidir)

h) Askerlik Durumu ile ilgili Belge


i) Yabana Dil Sınav Sonuç Belgesi (Sadece Mütercim Pozisyonuna başvuracak adaylardan istenecektir.)


VI-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI


Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazık sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınav tarihi ve yeri ile birlikte Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gpv.tr) internet adresinde veya Tanm ve Köyişleri BakanlığYnın (http://www.tarim.gov.tr&#39 internet adresinde İlan edilir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kuram şahsen veya telefonla aynca bildirim yapmakla mükellef değildir.


SINAV, KURUMCA İLAN EDİLECEK YER, TARİH VE SAATTE YAPILACAKTIR.


Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun Tanm ve Kırsal Kollanmayı Destekleme Kurumu, Tanm ve Köyişkri Bakanlığı Kampusu Eskişehir Yolu 10. km. Lodumlu /ANKARA adresinden sınav tarihinden en geç 1 gün önce şahsen almak zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.


Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, Kurum, duyurulan boş pozisyonların azami 3 (Üç) katma kadar adayı yarışma sınavına çağıracaktır. Adayların KPSS puanlarının eşh olması halinde 3 (Üç) kat sınırım geçse dahi puanlan eşit olan adaylar yarışma sınavına alınır. Ancak, söz konusu açıktan atamaile doldurulması öngörülen pozisyonlara meslek grupları itibariyle yeterli başvuru gelmemesi durumunda, Kurum, açıkta kalan pozisyonların bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvurular esas alınmak kaydıyla ilanda yer alan diğer mezuniyet bölümlerine ilişkin kontenjan veya kamu geçiş kontenjanı olarak kullanılabilmesi yönünde tercihini kullanma hakkına sahiptir,


Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, ilanda belirtilen her meslek grubu için, geçerli başvurusu olan adaylar yazılı yarışma sınavına alınır. Ancak Kurum, kamudan geçiş ile doldurulması Öngörülen pozisyonlara meslek grupları itibariyle yeterli başvuru gelmemesi durumunda, açıkta kalan pozisyonların bu sınav ilanı dâhilinde yapılacak başvurular esas abn-mak kaydıyla ilanda yer alan diğer mezuniyet bölümlerine ilişjdn kontenjan veya açıkta» atama kontenjanı olarak kullanılabilmesi yönünde tercihini kullanma hakkına sahiptir.


VI- SEÇME SINAVI VE DEGERÜNDİRME ESASLARI


Seçme sınavı yazılı olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Çoktan seçmeli olarak yapılacak olan yazdı sınavın konulan ve sınav konulan içindeki oranlan aşağıda belirtilmiştir.


Uzmanlar İçin (Açıktan ya daKamudan):


- Genel Kültür (Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye Coğrafyası, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomik Konular) - % 15


- T.C Anayasası, Avrupa Birliği Mevzuatı (AB-Türkiye ilişkileri, Ortak Tanm Politikası, Kanlım Müzakereleri, Mali İşbirliği, Kurumsal Yapılar, Katılım öncesi Yardım Aracı) - % 50


-Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, 11 Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik), Tarım ve Köyişleri Bakanhğı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun - % 20


- Kamu Personel Mevzuatı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, - % 15


Denetçiler için;


- Avrupa Birliği (AB-Türkiye İlişkileri, Ortak Tanm Politikası, Kanlım Müzakereleri, Mali İşbirliği, Kurumsal Yapılar, Katılım öncesi Yardım Aracı)* Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, 11 Koordinatörlülderinin Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik) - % 30


- Hukuk-% 10

1-Anayasa Hukuku,


2-ldare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

3- Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

4-Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

-Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

6-Medeni Hukuk (Miras ve Aile Hukuku hariç),


7-İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Mallan, ihale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),


Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi) - % 10

Ulusal ve uluslararası iç denetim standartları ve iç denetim mevzuatı - % 50


Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yarışma sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.


İlanda yer alan meslek gruplan itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanlan eşit olan adaylar arasından;


Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSS Puanı yüksek olan aday yarışma sınavım kazanmış olacaktır. KPSS puanının da eşit olması halinde İse noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.


Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca Kamu kontenjanından atanacak adaylarda ise, noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.


Sınav Kurulu, bacan sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başanh adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yansı kadar yedek aday belirler.


Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlannı taşımadığı halde gerçeğe aykın bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı. ' belirlenenler yansma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavlan geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikleri adreslerine posta yoluyla yazılı olarak göreve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, smav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde veya

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın (http://www.tarim.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, İşlemlerinin yapılabilmesi için smav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yapılan başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlannın ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ve her halükarda 3 ay içerisinde göreve başlamayanların ataması yapılmaz. Postadaki gecikmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.


Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tarihli ve 26849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği' esas alınacaktır.