+ Konuya Cevap Yaz
3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  24 Şubat 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  40
  Mesajlar
  100
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  2007 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLARA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMELERİ  Elektronik Resmi Gazete ®
  © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.
  02.04.2008 Çarşamba
  Sayı: 26835 (Asıl)
  Son Güncelleme: 02.04.2008 11:45

  Tebliğ

  2007 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2008/14)

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:


  --------------------------------------------------------------------------------

  Sayfa: 22 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2007 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık
  ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreterek
  satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve
  esasları belirlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 29/7/2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete ' de
  yayımlanan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi,
  Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi
  Ödenmesine Dair 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak
  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda
  belirtilmiştir.

  a) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi ' ni,

  b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nı,

  c) Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği: Sağlıklı tarım politikalarının
  oluşturulması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenmesi,
  geliştirilmesi ve tarımsal ürünlerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde
  yürütülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen
  yönetmeliği,

  ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

  d) İl Komisyonu: Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında;
  Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro
  Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Sanayi Odalarının ildeki temsilcileri
  ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinden oluşturulur.

  e) İlçe Komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı,
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası temsilcilerinden
  oluşturulur.

  f) Kararname: 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya
  Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme
  Primi Ödenmesine Dair 29/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararı ' nı,

  g) Prim veya destekleme primi: Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya
  fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreticilerine kararname
  uyarınca yapılacak ödemeyi,

  ğ) Prim kayıt formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, prime esas
  üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve prime esas değerlendirmenin
  yer aldığı sistemden alınacak belgeyi,

  h) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanunu ' nun 17 nci
  maddesi ile verilen görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan kurulu,

  ı) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil
  seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi
  niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan
  zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık
  adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından
  getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir
  faturayı ifade eder.
  Sayfa: 23 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  İKİNCİ BÖLÜM

  Destekleme primi uygulama alanı, ödeme esasları, ödeme yer ve zamanı,
  ödeme şekli

  MADDE 4- (1) Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun
  gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola,
  dane mısır, aspir ve zeytinyağı (ham rafinajlık veya naturel) üreticileri ile
  bu ürünlerin tohumluk üretici kuruluşları (Bakanlığımızda kayıtlı) ile
  sözleşmeli üretim yapan üreticiler de prim ödemelerinden yararlanır.

  (2) Üreticiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü
  pamuk teslimatları için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerin
  düzenlenmesi kaydıyla prim ödenir. Kamu kuruluşlarına tüccar tarafından
  yapılan satış ve teslimatlarda kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın
  üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici
  adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim
  edilir.

  (3) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2007 yılı ürünü
  destekleme primi miktarları kilogram başına; kütlü pamuk için 29 YKr
  (sertifikalı 34,8 YKr), yağlık ayçiçeği için 20 YKr, soya fasulyesi için 22
  YKr (sertifikalı 26,4 YKr), kanola için 22 YKr, dane mısır için 2 YKr, aspir
  için 22 YKr ve zeytinyağı için 20 YKr olarak belirlenmiştir. Bu karar Tarım ve
  Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek genelge ile Bakanlık İl
  Müdürlüklerine bildirilir.

  (4) Üreticiler, bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde istenen belgeler ve farklı
  il/ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri
  sadece ÇKS ' ye başvurduğu il/ilçe Komisyonlarına ibraz eder.

  (5) Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya
  fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne
  verilecek prim miktarının % 20 ' si oranında fazla ödeme yapılır.

  (6) İl komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını
  müteakiben ÇKS ' den aldıkları ve onayladıkları il icmal listelerini Bakanlığa
  gönderir. Bakanlık ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarını
  ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda bankaya gönderir.
  Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra prim ödemeleri
  yapılır.

  Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

  MADDE 5- (1) Kararnamede yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine
  esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
  Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer
  kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin
  hizmetlerinden de yararlanılır.

  (2) Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla il ve ilçe komisyonları
  oluşturulur.

  (3) İl/ilçe komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre
  toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluğu
  ile karar alır.

  (4) İlçe komisyonları;

  a) Her ürün için üretici bazında bir dosya açar.

  b) Üretici ve ürün bazında arazi miktarlarını belirlemek için, Bakanlık
  tarafından yürütülen ÇKS ve DGD gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde
  öncelikli olarak prime esas arazileri dikkate alır. Bu tespitler ayrıca
  tutanağa bağlanır.

  c) Başvuru dilekçesi (Ek-1) ve 2007 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve
  ilçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında
  ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, prime esas
  alınan ortalama verimleri ve dekara kullanılan sertifikalı tohum miktarlarını
  (kütlü pamuk ve soya fasulyesinde) üretimin yapıldığı yerin il/ilçe
  Komisyonlarından isteyerek değerlendirmede dikkate alır.
  Sayfa: 24 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  ç) Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün
  için ilçe ve köy bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri ve/veya bu
  verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım miktarlarını; birinci
  /ikinci ürün, sulu/ kuru ve sertifikalı/sertifikasız tohumluk kullanımı
  şeklinde belirler.

  d) Komisyon prime esas üretim yapılan arazi ve bu arazide üretim ile ürün
  satışlarına ait belgelere dayalı bilgilerin yer aldığı sistemden alınacak prim
  kayıt formu üzerindeki kriterleri dikkate alarak karşılaştırma yapar. Ayrıca,
  zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate
  alır.

  e) Alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler
  tarafından komisyona ibraz edilen alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya
  fatura) ve/ veya borsa alım satım beyannamesi ve tasiriye faturası
  fotokopileri üzerine 'Aslı Görülmüştür' ibaresini yazarak alır. Asıl nüshaları
  üzerine görünür şekilde '2007 yılı kütlü pamuk/yağlık ayçiçeği/soya
  fasulyesi/kanola/dane mısır/aspir/zeytinyağı primi ödemesinde esas alınmıştır'
  ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici
  tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

  f) Sertifikalı kütlü pamuk/soya fasulyesi tohumluk kullanımıyla ilgili
  mevcut tüm bilgileri üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır
  ve değerlendirme sonucunda sertifikalı tohum kullanılarak gerçekleştirilen
  üretime ilave destekleme primi verilir.

  g) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm
  bilgileri kontrol eder. Pamukların Çırçırlanması, Preslenmesi ve
  Depolanmasının Denetlenmesine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde
  faaliyetini sürdüren çırçır prese fabrikalarının düzenlemiş olduğu alım satım
  belgesine istinaden destekleme primi ödemesi yapılır.

  ğ) Destekleme priminden, 2007 yılında ÇKS ' de özlük, ürün, arazi bilgileri
  kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiğine ilişkin il/ilçe
  tarım müdürlüklerine müracaat eden çiftçilerin beyanları, ilgili köy muhtarı
  ve azaların onayı ile köy bazlı desteklemeye tabii olabilecek toplam üretim
  alanının, il/ ilçe müdürlüklerince yapılan köy bazlı toplam üretim alanı
  tespitlerine uygun olması koşulu ile aksi ispatlanıncaya kadar verilen
  beyanlara itibar edilir.

  h) Prime esas ekim/zeytinlik alanını, üretim miktarını ve ödenecek toplam
  prim miktarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde ÇKS ' den alacağı
  icmalleri ilçelerde ve köylerde on gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma ve
  indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza
  tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir
  itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
  yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu
  süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici
  bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır.
  Üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleşmiş ilçe icmalini
  imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları il komisyonu ' na gönderir.

  (5) İl komisyonları;

  a) Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü
  oldukları görevleri yapar.

  b) İldeki prime esas ürünlerin ekim/zeytinlik alanlarını, üretim
  miktarlarını ve ödenecek toplam prim miktarlarını her bir ürün için ayrı ayrı
  gösterecek şekilde ÇKS ' den alarak mevcut bilgileri ilçe komisyonlarından
  intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve il icmalini
  imzalar.

  c) Ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshasını ilçe komisyonlarına,
  il icmalinin ve ödemeye ilişkin komisyon kararının orijinal bir nüshasını da
  Bakanlığa gönderir.
  Sayfa: 25 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  Prim ödemesi için kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola,
  dane mısır, aspir ve zeytinyağı üretimi yaparak satan üreticilerden
  komisyonlarca istenen belgeler ve yapılacak işlemler

  MADDE 6- (1) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler
  aşağıda belirtilmiştir.

  a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

  b) Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir
  ve zeytinyağı için; alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura)
  ve/veya borsa alım satım beyannamesi,

  c) Tasiriye faturası (Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının
  tarihi, hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.),

  ç) Üretici adına düzenlenmiş 2007 yılına ait varsa kütlü pamuk/soya
  fasulyesi sertifikalı tohumluk faturasının aslı, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği,
  soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve aspir ürünlerini tohumluk üretici
  kuruluşları (Bakanlığımızda kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan üreticilerin
  aldıkları alım satım belgeleri,

  d) Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya
  birinci derece akrabalarına (anne,baba ve çocuklarına) ait ise maliklerin
  onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı
  nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.

  (2) Komisyonca istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
  olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce
  tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından
  verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; 'Bu belge, aslının
  zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir' ibaresi yazılmış
  ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, komisyonlarca geçerli sayılır.

  (3) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son
  başvuru tarihi Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca belirlenir. Bu
  tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmez.

  a) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son
  başvuru tarihi kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir
  için 15/4/2008, dane mısır için 30/4/2008 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten
  sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  b) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyağı
  üreticilerinin tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 2/6/2008,
  ancak bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin
  son teslim tarihi ise 1/10/2008 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki
  başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  Prim uygulaması dışında kalan haller

  MADDE 7- (1) Prim uygulamalarından;

  a) 2007 yılı ÇKS ' de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

  b) ÇKS ' de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler,

  c) 2007 yılı ÇKS ' de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri
  üretenler,

  ç) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler

  yararlanamazlar.

  Hukuki ve cezai sorumluluk

  MADDE 8- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden
  itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
  Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile
  birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin
  yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri
  Sayfa: 26 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
  düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların
  tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme primi ödemelerinden,
  idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere
  yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme
  programından yararlandırılmazlar.
  Yürürlük

  MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
  Ek-1
  BAŞVURU DİLEKÇESİ
  ---------------------------- Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne
  .......................... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 2007
  Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır,
  Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu
  Kararı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: ..../..) gereğince yapılan Primi
  Ödenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili Primi Hakediş Belgemin
  ÇKS ' de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu Banka şubesine gönderilmesi için
  gereğini arz ederim.

  Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi
  içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin
  doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve
  Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde,
  aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile
  birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183
  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
  geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /..... /2008
  Adı Soyadı / Unvanı:

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  05 Mart 2008
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  37
  Mesajlar
  4,408
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : 2007 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLARA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMELERİ  TEŞEKKÜRLER ARKADAŞIM

  Güzel paylaşım

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  18 Aralık 2007
  Şehir
  Eskişehir
  Yaş
  26
  Mesajlar
  4,457
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  : 2007 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLARA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMELERİ  GÜZEL BİLGİLER TŞK..

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. CLAAS ARES 557 ATX VE ERKUNT HAŞMET 110 LÜKS YAĞLI TOHUMLARA ARPA TAŞIMA 2015....!!!
  Konu Sahibi alipasalierkan Forum Fotoğraflar (Çekimler)
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 05.Ocak.2016, 17:34
 2. 2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEME MİKTARLARI...
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Haziran.2014, 13:03
 3. DESTEKLEME ÖDEMELERİ TAMAMLANIYOR
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2012, 23:47
 4. MAZOT GÜBRE DESTEKLEME ÖDEMELERİ YAPILDI
  Konu Sahibi murat_saribas Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 06.Mart.2012, 18:34
 5. 2010 YILI PAMUK, AYÇİÇEĞİ, SOYA, KANOLA, ASPİR ÖDEMELERİ 19 MAYIS'TA BAŞLAYACAK
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2011, 17:14

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status