+ Konuya Cevap Yaz
4 sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor
 1. #1
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİ  HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİ

  Hammadde Ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi: 28/06/2002

  Resmi Gazete Sayısı: 24799

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şeker fiyatının belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Bu Yönetmelik hükümleri 4634 sayılı Şeker Kanununa göre şeker fabrikaları işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticileri kapsar.

  Yasal Dayanak

  Madde 2 - (Değişik madde: 16/05/2009-27230 S.R.G./1.mad)

  Bu Yönetmelik 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 5 inci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

  b) Kurum: Şeker Kurumu ' nu,

  c) Kurul: Şeker Kurulu ' nu,

  d) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar ve kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ve nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,

  e) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,

  f) A kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,

  g) B kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,

  h) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri,

  ı) Şeker fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (c) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,

  j) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

  k) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,

  l) İşlenmiş ürün: İşleme suretiyle şekeri girdi olarak bünyesine alan mamul maddeyi,

  m) İmalatçı-İhracatçı: İşlenmiş ürünü üreten ve ihraç eden firmayı,

  n) (Değişik bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Sözleşme: Hammadde üretimi ve teslimi ile ilgili usul ve esasların yer aldığı sözleşmeyi,

  o) (Değişik bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Üretici Temsilcisi: Hammadde (pancar, mısır) üreten üreticilerin üyesi bulunduğu mahalli kooperatifleri veya bu kooperatiflerin oluşturduğu üst birliği,

  p) Polarizasyon: Şekerli ürünün polarize ışığın düzlemini çevirmesi esas alınarak ve normal koşullarında (1013 mbar basınç, 20

  C, %50 bağıl nem) pirinç ağırlıkla tartılmış 26,000 gr saf sakarozun 20

  C ' da damıtık su ile çözülerek 100 ml ' ye tamamlanması ile elde edilen çözeltinin 198Hg(civa) izotopu yeşil ışığı dalga boyunda (546.2271nm), 20

  C ve 200.000 mm tüp boyundaki optik çevirmesi 100 kabul edilerek bulunan polar şeker yüzdesini,

  r) (Değişik bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Fire: Üreticilerden teslim alınan pancardaki yaprak, toprak, çamur, kuyruk ve düzgün kesilmeyen baş kısmı vb. yabancı maddelerin teslim alınan pancara göre yüzdesini,

  s) (Ek bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Üretici: Hammadde üretim faaliyetinde bulunan kişiyi,

  ş) (Ek bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Üretici Grubu: Sözleşmenin bir tarafını teşkil etmek üzere oluşturulan ve gerektiğinde birbirleriyle sorumluluk yönünden bağlı olan birden fazla sayıdaki üreticileri,

  t) (Ek bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Pancar Ekim Alanı: Şirketlerin veya fabrikaların şekerin hammaddesi olan pancarı, üreticilerle sözleşme yapmak suretiyle temin edebileceği, şirketlerin mutabakatları da göz önüne alınarak Kurulca sınırları kesin olarak belirlenen coğrafi alanı,

  u) (Ek bent: 16/05/2009-27230 S.R.G./2.mad) Randıman: Üretilen şeker miktarının, işlenen pancar miktarına göre yüzde oranını ifade eder.

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hammadde Temini, Hammadde ve Şeker Fiyatları

  Hammadde Temini

  Madde 4 - (Değişik madde: 16/05/2009-27230 S.R.G./3.mad)

  Kurul tarafından tespit edilerek şirketlere tahsis edilen şeker kotalarının garantisi için gerekli hammaddenin temini amacıyla, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında, sözleşme düzenlenir. Kurul tarafından tespit edilerek şirketlere veya fabrikalara tahsis edilen pancar şekeri kotalarının üretim/arz garantisi için gerekli olan şeker pancarı, yine Kurulca belirlenen pancar ekim alanlarından, üreticiler ve/veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenmesi suretiyle temin edilir. Şirketler, kendilerine tahsis edilen pancar şekeri kotalarını karşılamak üzere sözleşme yapmadan önce; üreticiler ile bu üreticilere tahsis edilecek A ve B kotası şeker pancarı kota miktarının tespitine ilişkin esasları belirleyerek Kuruma bildirirler. Sözleşmede; hammadde fiyatları ve miktarı, üretim şartları, münavebe, tohum, ekim ve mücadele, teslim ve alım şartları, fire tespiti, hammadde taşımaları, tarımsal destekler, yan ürünler, bedel ödemeleri, teknik ve cezai şartlar ile anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hususlar yer alır.

  Sözleşmede, tespit edilen fiyat veya avans fiyat ile her üreticinin üreteceği net A ve B kotası hammadde miktarı yer alır. Sözleşme ile belirlenen kota miktarlarının yalnızca alıcıya satılabileceği ve alıcının sözleşmeye uygun olarak satın alma zorunluluğu kayıt altına alınır. Sözleşmelerde; Kurulca şirketlere tahsis edilen A ve B şeker kota miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilen üretici ve/veya üretici gruplarının A ve B pancar kota miktarları yer alır.

  A ve B kotaları dışında üretilen ve teslim edilen pancar ise C pancarı olarak kabul edilir. C şekeri karşılığı pancarın alınıp alınmaması, şeker üreten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcilerinin mutabakatına bağlıdır.

  Şeker tanımına girmeyen ve şeker içermeyen nihai ürünlerin üretimi için temin edilecek pancar; şirketlerin veya fabrikaların Kurul Kararı ile belirlenmiş ekim alanlarından karşılanmak ve sözleşmede fiyat ve net miktar belirtilmek koşuluyla ürettirilebilir. Bu amaçla ürettirilecek pancar, C pancarı kapsamı dışındadır. Bu şekilde sözleşmeye bağlanacak hammadde miktarı ve fiyatı Kuruma ekim başlamadan önce bildirilir.

  Sözleşmede, üretimin yapılacağı yer ile alıcı tarafından belirlenecek kalite normları yer alır. Şeker pancarı üretiminde uygulanacak münavebe planı dikkate alınarak, münavebe sahası dışında üretilen pancarların satın alınmayacağı, teslim edilecek ürünün sözleşmede yer alan normlar dışında; ticari değerini etkileyecek şekilde hatalı, hileli, bozuk, çürük, hastalıklı ve başka ürünlerle karışık olamayacağı belirtilir.

  Şirketler veya fabrikalar, sözleşme akdeden her bir üreticinin ekim yaptıkları alanları ölçmek suretiyle kayıt altına alırlar. Şirketler veya fabrikalar, üreticilerin, sözleşmede yazılı olan A ve B kotası pancar miktarını üretecek büyüklükteki alanın; şirket veya fabrika tarafından kabul edilen ortalama dekara pancar verimini esas almak suretiyle, kendi pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisinde ekilip ekilmediğini tespit etmekle yükümlüdürler. Pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisinde ekilmediğinin ve/veya noksan ekim yapıldığının tespiti halinde, üreticinin A ve B pancar kotası, şirket veya fabrika tarafından kabul edilen ortalama dekara pancar verimi üzerinden en geç Temmuz ayı sonuna kadar şirketçe pancar ekim alanı ve münavebe sınırları içerisindeki ekim miktarına uygun olarak yeniden düzenlenir. Ekimde kullanılacak tohum çeşidinin tespiti, temini ve üreticilere teslimi şirketlere veya fabrikalara aittir. Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde bu işlev üretici temsilcilerine devredilebilir. Tohumun fiyatlandırılması ile ekimin yapılma şekli ve mücadele ile ilgili esaslar belirlenerek sözleşmede belirtilir. Şirketler veya fabrikalar bu hususlara sözleşmelerde yer verirler.

  Hammaddenin teslim alınacağı alım merkezi, alımların başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili esaslara sözleşmede yer verilir. Alım merkezine kadar olan hammadde taşıma ücretinin taraflardan hangisine ait olduğu ve ne şekilde tespit edileceği hükme bağlanır. Mücbir sebepler ve uygulama esasları belirlenir. Mücbir sebepler dışında üretilmesi taahhüt edilen A ve B kotası hammadde miktarından noksan hammadde teslim edilmesi halinde uygulanacak müeyyideler açıklığa kavuşturulur. Üreticilerce alım merkezinde teslim edilen hammaddedeki firenin tespitine ilişkin usul ve esaslar ile, fire tespiti sırasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurulmasına olanak sağlayacak hükümlere yer verilir.

  Sözleşmede, ayni ve nakdi desteklerin miktarı, zaman ve şekli belirtilir. Üreticilerin talebi halinde yan ürünlerin dağıtımına ilişkin esaslara yer verilir. Hammadde bedel ödemelerinin şekil ve zamanı, gecikmesi halinde şirket tarafından üstlenilecek yükümlülükler hükme bağlanır.

  Sözleşme eki olarak bir 'Teknik Şartlar' kitapçığı hazırlanır. Bu kitapçıkta; tarla hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, sulama, bitki sağlığı, hasat vb. gibi konulara yer verilir.

  Sözleşmeye uyulmaması halindeki cezai şartlar ile taraflar arasındaki anlaşmazlıkların ve davaların çözümü için hangi mahkemelerin yetkili olduğu belirtilir.

  Şirketler veya fabrikalar, Kurulca kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışından Kuruldan izin almaksızın hiçbir şekilde pancar temin edemezler. Şirketlerin, Kurulca kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışından pancar temin ettiklerinin tespiti halinde; tespiti yapılan pancar C pancarı, C pancarı karşılığı oluşan veya oluşacak şeker ise kendilerine tahsis edilen A kotası şeker üretim miktarı tamamlansın veya tamamlanmasın, C şekeri olarak değerlendirilir. Şirketlerin, Kurulca kendileri için belirlenen pancar ekim alanları dışından pancar temin etmelerinin tespiti durumunda; tespit edilen pancarın C şekeri olarak karşılığı şeker miktarı; pancar ekim alanı dışından temin edilen işlenen pancar miktarı ile hesaplamanın yapıldığı tarihte, kampanya bitmiş ise ilgili kampanya dönemine ait, kampanya bitmemiş ise kampanya başından hesaplama tarihine kadar olan döneme ait şirket veya fabrika randımanı ile çarpılması suretiyle bulunur. Pancar ekim alanı dışından temin edilen işlenen pancar miktarı ise; tespitin yapıldığı pazarlama yılı kampanya döneminde gerçekleşen, kampanya bitmemiş ise bir önceki kampanya ortalaması şirket bedeli ödenen-işlenen (%) farkının, şirketin pancar ekim alanı dışından temin edilen bedeli ödenen pancar miktarı ile çarpımı neticesinde oluşan fire miktarının, şirketin pancar ekim alanı dışından temin edilen bedeli ödenen pancar miktarından çıkarılması sureti ile bulunur.

  Hammadde Fiyatının Tespiti

  Madde 5 - Şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcileri arasında, yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış ve dünya şeker fiyatları dikkate alınarak varılacak mutabakata göre belirlenir. Sözleşme yapılmadan ve ekim öncesinde üreticilere pancar avans miktarı açıklanır. Avans fiyat ile kesin fiyatın belirleneceği tarih sözleşmede yer alır.

  A ve B kotası şeker pancarı alım fiyatı, %16 polar şeker ihtiva eden 1 kg. firesi düşürülmüş pancarın fiyatı olarak ayrı ayrı belirlenir. Polar şeker varlığı %16 ' nın üstünde ve altında oluşacak her bir polarizasyon derecesi fazlalığı veya eksikliği için kaliteye göre verilecek fiyat şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya üretici temsilcileri arasında varılacak mutabakata göre tespit edilir.

  B kotası şeker pancarı alım fiyatı, bölgesel özelliklere göre A kotası şeker pancarı alım fiyatının %10-30 eksiği olarak belirlenir.

  Bedele esas polarizasyon değerinin tespiti için numune alma ve analiz esnasında üreticileri temsilen gözlemci bulundurabilmesine olanak sağlayacak hüküm ve esaslar Sözleşmede yer alır.

  (Değişik fıkra: 16/05/2009-27230 S.R.G./4.mad) Şirketlerin kendi ekim alanları içindeki C şekeri karşılığı C pancarı fiyatları ise, dünya borsa fiyatları da göz önünde bulundurularak her yıl Aralık ayı sonuna kadar, fabrika işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretici gözlemcisi gözetiminde belirlenir.

  Pazarlama yılı içinde 4634 sayılı Şeker Kanununun 4 üncü maddesi gereğince zorunlu hallerde B kotasından A kotasına şeker transferi yapılması halinde, transfer edilen şekere karşılık olan B kotası pancarının fiyatı A kotası pancarı fiyatı olarak kabul edilir ve oluşan fark pazarlama yılı içinde bütün üreticilerin A kotası fiyatları esas alınarak kendilerine ödenir.

  (Değişik fıkra: 16/05/2009-27230 S.R.G./4.mad) Pancar dışındaki diğer hammaddeler öncelikle üreticilerle şirketler arasında akdedilecek sözleşmeye göre temin edilir. Sözleşmeli üretimde, hammadde yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirlenir. Sözleşme ile temini ön görülen hammadde miktarı yetersiz kaldığı takdirde, ihtiyacın öncelikle iç piyasadan temini yoluna gidilir. Pancar dışındaki hammaddelerin iç veya dış piyasa temin şekli ve fiyatları Kuruma, her ayın ilk gününü takip eden 15 iş günü içinde şirketlerce yazılı olarak bildirilir. Yerli hammaddenin yeterli olmadığı durumlarda, A kotası şeker üretimi için hammadde temininde izlenecek yol Kurul tarafından belirlenir. Kurul onayı dışında ithalat yoluyla temin edilen pancar dışı hammaddelerden elde edilen şekerler C şekeri sayılır.

  Hammadde fiyatı konusunda üretici temsilcileri ile şirket arasında mutabakata varılamaması halinde, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine Kurul tarafından hakem heyeti teşekkül ettirilebilir.

  Şeker Fiyatları

  Madde 6 - Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir. Fiyatların belirlenmesinde maliyetler, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınır.

  C şekerini pazarlayan gerçek ve tüzel kişiler İhracat Rejimi çerçevesinde aldıkları lisans/izin v.s. belgelerin onaylı suretini Kuruma ibraz ederler.

  Şirketler, fabrikalarda üretilerek A kotası kapsamında yurtiçinde satılan ve C şekerinden yapılacak şeker ihracını ve yurt içinde mamul, imalatçı/ihracatçılarına yapılan teslimleri ve stoklarını her ay sonu Kuruma yazılı olarak bildirir.

  Şirketler, her aya ait şeker türlerine göre ağırlıklı satış fiyatı ortalamalarını izleyen ayın ilk beş günü içinde Kuruma bildirir.

  Şeker İhracat ve İthalatı

  Madde 7 - Dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ile diğer ilgili hususlar dikkate alınarak şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusunda Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

  İmalatçı-ihracatçıların dahilde işleme rejimi ve/veya benzer uygulamalar çerçevesinde hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker, C şekeri kapsamında olup, doğrudan veya işlenmiş ürün olarak yurt içinde pazarlanamaz. Bu kapsamda ithal edilecek şeker için Kurul, Müsteşarlığa görüş bildirir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sorumluluk ve Denetim

  Sorumluluk

  Madde 8 - Kurum, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden isteyebilir.

  Şirketler, Kurum kararlarına ve Yönetmeliklere aynen uymak zorundadır. Kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetleri ile Kanun çerçevesinde Kurum tarafından istenen diğer bilgileri istenen formatta aylık dönemler halinde Kurum ' a bildirmek zorundadır.

  Denetim

  Madde 9 - (Değişik madde: 16/05/2009-27230 S.R.G./6.mad)

  Kurum, şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde şirketler ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yararlanabilir.

  Geçici Madde 1 - (Ek madde: 17/11/2003 - 25292 S. R.G. Yön./3. md;Mülga madde: 16/05/2009-27230 S.R.G./9.mad)

  Geçici Madde 2 - (Ek madde: 16/05/2009-27230 S.R.G./7.mad)

  Şeker Kurulunun şirketler veya fabrikalar nezdinde pancar ekim alanlarını belirleyen ve düzenleme altına alan Kararlarının bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüğünü muhafaza eder.

  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 11 - (Değişik madde: 16/05/2009-27230 S.R.G./8.mad)

  Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür. 2. #2
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİ
  HAMMADDE VE ŞEKER FIYATLARı YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPıLMASıNA DAIR YÖNETMELIK TASLAĞı ŞEKER KURUMU

  REKABET KURUMU
  Hukuk Müşavirliği

  SAYI : B.50.0.REK.0.03.00-010.03- 03/04/2009
  KONU:  SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA
  Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

  İLGİ: 27.03.2009 tarih ve B.14.0.BİK.0.00.00.01/010.03/608 sayılı yazınız


  İlgide kayıtlı yazınızla, Şeker Kurumu tarafından hazırlanan “Hammadde ve Şeker
  Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Şeker Depolama
  Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
  taslaklarına ilişkin görüşümüz istenmektedir.
  Anılan yönetmelikler incelenmiş olup, konuya ilişkin olarak hazırlanan form ilişikte
  sunulmaktadır.
  Bilgilerinize arz ederim.  Süreyya ÇAKIN
  Başkan V.
  1
  TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM
  Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
  Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına Yönelik Rekabet Kurumu Görüşü

  Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif


  Taslağın 8. maddesinde yer alan ve yönetmeliğin 11. maddesinde 4634 sayılı Şeker
  değişiklik öngören düzenleme ile Şeker Kuruluna, depoların Kanunu’nda değişiklik
  uygunluğu konusunda karar alabilme, şirketleri prim ödemesi yapılması gerekmektedir.
  kapsamından çıkarabilme ve yeniden prim ödemesi kapsamına
  alabilme yetkilerinin tanındığı görülmektedir. Daha önce Sanayi ve
  Ticaret Bakanlığına hitaben 12.10.2006 tarihli, 3647 sayılı
  yazımızda da işaret edildiği üzere, ilgili piyasada önemli düzenleme
  ve denetleme yetkilerini haiz Şeker Kurulu’nun üyeleri arasında
  pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin gösterdiği kişilerin de yer
  alması, kurumun kamu yararı gözeten amaçlarıyla, Şeker
  Kurulunda temsilcisi (ya da temsilcileri) olan teşebbüslerin kar
  etme güdüleri arasında çıkar çatışmasına yol açması yanında ilgili
  piyasadaki rekabet ortamındaki dengeleri Şeker Kurulunda
  temsilcisi olan teşebbüsler lehine bozmaktadır. Zira ilgili piyasada
  faaliyet gösteren teşebbüslerin temsilcilerinin, temsilcisi oldukları
  teşebbüslerin ve diğer rakip teşebbüslerin prim ödemesi kapsamına
  alınıp alınmaması konusunda karar alabilmesi, rekabeti bozucu
  uygulamalara ve Rekabet Kanunu ile çelişen sonuçlara yol
  açabilecektir.
  2
  Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Taslağına Yönelik Rekabet Kurumu Görüşü


  Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

  Söz konusu görüşe konu Taslak ile “Hammadde ve Şeker Fiyatları
  Yönetmeliği”nde uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi,
  sektörde meydana gelen gelişme ve değişikliklere uyum sağlanması
  gibi gerekçelerle değişikliğe gidilmesi genel olarak olumlu bir
  gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Taslak ile
  getirilmek istenilen bazı değişiklikler ilgili piyasalarda rekabetin
  gereğinden fazla kısıtlanmasına neden olabilecektir.

  Öncelikle şirketlerin hammadde temininin garanti altına alınması ve
  üreticilerin/şirketlerin mağduriyetinin önlenmesi amaçlarıyla
  gerekçelendirilen ekim alanlarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler
  çerçevesinde, Kurul tarafından şirket/fabrika bazında pancar ekim
  alanları belirlenmesi ve şirketlerin kendileri için belirlenen ekim
  alanları dışından pancar temin etmelerinin yasaklanması yönündeki
  düzenlemeler şeker pancarı alım pazarında alternatif temin
  kaynağını bütünüyle ortadan kaldırabilecek niteliktedir.

  İkinci olarak şeker tanımına girmeyen ve şeker içermeyen nihai
  ürünlerin üretimi için hammadde olarak kullanılacak pancarın
  üretim ve pazarlama koşullarının söz konusu yönetmelik
  kapsamında düzenlenmeye çalışılmasının yerinde olmadığı
  değerlendirilmektedir.

  Bu çerçevede, anılan taslağa ilişkin Kurumumuzun görüşü Taslağın
  ilgili maddeleri bakımından aşağıda sunulmaktadır.

  Taslak Görüş ve Değerlendirme Teklif
  Maddesi

  Madde 2 Yönetmeliğin 3. maddesine söz konusu madde ile “Pancar Ekim Alanı”
  eklenmek istenilen “t)” bendinde yer alan “Pancar tanımının, pancar ekim
  Ekim Alanı” tanımının pancar ekim alanının alanının şirket/fabrika
  şirket/fabrika bazında belirlendiği izlenimini bazında belirlendiği
  vermeyecek şekilde tanımlanması gerekmektedir. izlenimini vermeyecek
  şekilde yeniden düzenlenmesi
  Şeker pancarı alım pazarında alternatif temin kaynağı uygun olacaktır.
  varlığının sağlanması bakımından, pancar ekim
  alanlarının şirket/fabrika bazında belirlenmesi yerine
  bu alanların genel olarak belirlenmesi ve belirlenen bu
  alanlar dahilinde sözleşmeli alım yapılabilmesi temin
  edilmelidir.
  3
  Madde 3 Söz konusu madde ile getirilen, Kurul tarafından İlgili maddede yer alan Kurul
  şirket/fabrika bazında ekim alanı belirlenmesi hükmü tarafından şirket/fabrika
  şeker pancarı alım pazarında rekabeti gereğinden fazla bazında ekim alanı
  sınırlayabilecek bir niteliktedir. Söz konusu belirlenmesi yönündeki
  düzenleme ile üreticiler tek bir şirket/fabrikaya ifadelerin ve şirketlerin
  mahkum edilmekte, ilgili şirket/fabrikaya kendisi için kendileri için belirlenen ekim
  belirlenen alanda hammadde alım pazarında tekel alanları dışından pancar
  (monopson) gücü verilmektedir. temin etmelerini yasaklayan
  hükümler ile şeker tanımına
  Bunun yanında getirilmek istenen bu düzenlemenin girmeyen ve şeker içermeyen
  neden olduğu kısıtlama elde edilmesi beklenilen nihai ürünlerin üretimi için
  amacın ötesinde bir kısıtlamadır. Söz konusu hammadde olarak
  düzenlemeye gerekçe olarak gösterilen şirketlerin kullanılacak pancarın üretim
  hammadde temininin garanti altına alınması ve ve pazarlama koşullarını
  üreticilerin/sanayicilerin mağduriyetinin önlenmesi belirlemeye yönelik
  amacı, üreticilerin sadece bir şirket/fabrikaya hükümlerin madde
  mahkum edilmeden istedikleri firma ile sözleşme metninden çıkarılması uygun
  yapmaları yolu (böylece aynı zamanda olacaktır.
  şirket/fabrikaya da istediği çiftçi(ler) ile sözleşme
  yapma özgürlüğü tanınacaktır) gibi serbest piyasa
  işleyişine daha uygun alternatif düzenlemeler ile de
  gerçekleştirilebilecektir. Bu doğrultuda, Kurulun genel
  olarak şeker pancarı ekim alanlarını tespit etmesi ve
  şirketlerin bu alanlar dahilinde sözleşme yapmak
  suretiyle üreticiler ile anlaşarak hammadde teminlerini
  garanti altına alabilmeleri yönünde bir düzenleme
  daha makul olacaktır.

  Ayrıca ilgili madde ile şeker tanımına girmeyen ve
  şeker içermeyen nihai ürünlerin üretimi için
  hammadde olarak kullanılacak pancarın üretim ve
  pazarlama koşullarının söz konusu yönetmelik ile
  belirlenmesinin, uygun olmadığı düşünülmektedir.
  Şeker piyasası ile doğrudan ilişki kurulması güç olan
  bu tür ürünler söz konusu olduğunda serbest
  piyasanın işleyişine müdahale ederek üretim ve
  pazarlama koşullarının Şeker Kurulunca belirlenmesi
  Şeker Kanunun amacı ve genel gerekçesi ile de
  çelişecektir.


  Madde 4 Yukarıdaki değerlendirmeler bu madde için de
  geçerlidir. İlgili maddede yer alan Kurul
  tarafından şirket/fabrika
  bazında ekim alanı
  belirlendiğini gösteren
  ifadelerin çıkarılması uygun
  olacaktır.

  Madde 8


  4
  İlgili madde ile getirilen
  geçici maddelerdeki Kurul
  tarafından şirket/fabrika
  bazında ekim alanı
  belirlendiğini belirten
  ifadelerin çıkarılarak
  maddenin yeniden
  düzenlenmesi uygun
  olacaktır.

 3. #3
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİ  Arkadaşlar okuyun derim pancar işiyle uğraşanlar bilginize

 4. #4
  Mehmet Cömert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  11 Şubat 2008
  Şehir
  Kütahya
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5,047
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİ  emeğine sağlık bilgilendirdiğin için teşekkürler

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. HAYVAN REFAHI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ...
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Diğer
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Kasım.2014, 10:10
 2. ÇORUM VE KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASINDA KÜSPE FİYATLARI
  Konu Sahibi tümosan 82-80 Forum Diğer Tarla Bitkileri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Eylül.2014, 07:52
 3. ‘Hammadde ithal edip, tohum satıyoruz’
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Tohumculuk
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Haziran.2014, 11:46
 4. Cevap: 6
  Son Mesaj : 28.Şubat.2013, 19:41
 5. 2011 YILI TOHUMLUK BUGDAT FİYATLARI ACIKLANDIMI ACIKLANDIYSA FİYATLARI ?
  Konu Sahibi onuraksoy Forum Fotoğraflar (Çekimler)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2011, 03:48

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status