No DÜNYA SEKER DURUMU
1 POLĐTĐKALAR
1 ÜRETĐM
4 TÜKETĐM
7 DÜNYA SEKER SEKTÖRÜ GENEL VĐZYONU
8 FĐYATLAR
10 AVRUPA BĐRLĐĞĐ
15 DÜNYA TĐCARET ÖRGÜTÜ VE BÖLGESEL TĐCARĐ ANLASMALAR
17 SEKER ÜRETĐMĐ KONUSUNDA YENĐ PROJELER
17 ETANOL
19 HFCS ÜRETĐMĐ
TÜRKĐYE SEKER SEKTÖRÜ GENEL VĐZYONU
20 SEKTÖRÜN TARĐHSEL GELĐSĐMĐ
22 SEKTÖRDE FAALĐYET GÖSTEREN SĐRKETLER
Đ Ç Đ N D E K Đ L E R
24 TÜRKĐYE’DE SEKER REJĐMĐ
26 ARZ – TALEP DURUMU
27 TÜRKĐYE’DE PANCAR TARIMI
33 SEKER ÜRETĐMĐ
36 MELAS ÜRETĐMĐ VE KULLANIM ALANLARI
37 ALKOL ÜRETĐMĐ VE KULLANIM ALANLARI
39 SATIS – STOK DURUMU
41 ĐTHALAT - ĐHRACAT
44 SEKER SATIS FĐYATLARI
45 YATIRIMLAR
45 ÖZELLESTĐRME
47 SEKTÖRDE REKABET - SORUNLAR


Arkadaşlar dosya pdf formatında tıklayın ve indirin


[size=12pt][/size]