Sulama Birliklerinin yeniden yapılandırılmasını öngören, Sulama Birlikleri Kanunu tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orman ve Köyişleir komisyonunda kabul edildi.
Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılmasını öngören ``Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı`` TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Tasarıya göre, görev alanı içinde birden fazla birlik kurulmayacak. Birlikler, DSİ`den devraldığı tesislerin işletme, bakım onarım ve yönetim sorumluluğunu üstlenecek.Birlikler, DSİ`nin sahip olduğu görev ve yetkilere sahip olacak.

Birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere katılım payı alınacak.Birlikler, DSİ`den devraldıkları sulama tesislerinin işletme, bakım,

onarım ve yönetimi ile ilgili çalışmalarında kar amacı güdemeyecek.Birliklerin idari ve mali denetimini valilikler yapacak. Ancak Sayıştay tarafından da doğrudan denetleme yapılabilecek. Birlikler hesaplarını ihtiyaç halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetlettirebilecek.Birliğin feshedilmesi halinde hizmetlerin aksamaması için sulama faaliyetlerini DSİ yapacak veya hizmet alımı yoluyla yaptırabilecek. Kurulmuş olan sulama birliklerinde devlet memuru olan personel, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Devlet Personel Başkanlığınca

tespit edilecek ihtiyaca göre, kadroları ve durumlarına uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek. Sözleşmeli personel ise mevcut statüleriyle görevlerine devam edecek. Hazırlanan tasarıda feshedilen birliklerde çalışan sözleşmeli işçilerin durumunu içeren herhangi bir hüküm yer almıyor