I – UZMAN KADROLARI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5818 Sayılı Kanunla değişik 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Yozgat İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

BAŞVURU KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN

U1 İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri 11 Uzman
U2 Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 5 Uzman
U3 Gıda Mühendisliği 1 Uzman
U4 İnşaat Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 21 Uzman
U5 Makine Mühendisliği 3 Uzman
U6 Mimarlık 1 Uzman
U7 Su Ürünleri Mühendisliği 2 Uzman
U8 Veterinerlik 6 Uzman
U9 Ziraat Mühendisliği 5 Uzman
TOPLAM 55
55 Uzman,
BAŞVURU
KODU MESLEK GRUPLARI KONTENJAN ÜNVAN
U10 Ziraat Mühendisliği 2 Uzman
U11 İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri 2 Uzman
U12 İstatistik 1 Uzman
TOPLAM 5
5 Uzman
olmak üzere İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilecek 60 (55+5) uzman pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

(5 pozisyon için (U10, U11, U12) atamalar gerçekleştirildikten sonra ilgililer, akreditasyon hazırlıkları kapsamında Kurum merkezindeki çalışmalara katkıda bulunmak üzere geçici görevle Merkez Teşkilatında (Ankara’da) görevlendirilecektir.)

Bu sınavda İl Koordinatörlüklerinde görevlendirmek üzere (60 uzman pozisyonu) şartlı personel seçme sınavına çıkılmaktadır. Şartlı sınav akreditasyonla ilgili çalışmaları hızlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Burada ilan edilen 60 kadro için Maliye Bakanlığından vize istenmiş olup, vize alındığı takdirde atamalar gerçekleştirilecektir. Adaylar bu durumu bilerek başvurularını yapacaklardır.

Sınava başvuran adaylar vize alınamaması durumunda atanamayacaklarını ve bu konuda hiçbir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul etmiş sayılırlar.

II- SEÇME SINAVINA KATILACAK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR :

A) GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanmak üzere başvuruda bulunacak adayların;

Uzman pozisyonları için, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.


III- BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuruda bulunacak adaylar, 21.03.2011 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.

Başvurular, 23.03.2011 tarihinde başlayacak olup, 25.03.2011 tarihinde (bu tarih dâhil) sona erecektir. “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER”in eksiksiz olarak tamamlanarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kurum’a (Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara), 23.03.2011 tarihinden 25.03.2011 (son başvuru tarihi) tarihi saat 17.00’e kadar ulaştırılmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.