Besi sığırcılığında gerekli olan girdilerin en önemlilerinden biri, besiye uygun hayvandır. Bölgede genetik kapasitesi uygun, yeter sayıda besi materyali olabilecek kültür ırkı ve melezi erkek dana bulabilmek mümkündür. Bu yüzden hayvan materyali genellikle Bölge’den temin edilecektir. Eğer ihtiyaç olursa, besi materyali, imkanlar dahilinde Türkiye’nin muhtelif yerlerinde üretim yapan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve üyelerinden ve ayrıca Devlet Tarım İşletmelerinden de temin edilecektir.
İşletmelerde bakıcılar, mümkün olduğu ölçüde işletme sahibi ve aile bireyleri olacaktır. Eğer bakıcı gerekirse bölgeden temin edilecektir.
Ahır kurulacak araziler; ulaşımı kolay, alt yapı (su ve elektrik) bakımından yeterli, tarıma elverişsiz ve yerleşim birimlerinin dışında seçilecektir.
Projede teknik personel ve ilaç giderleri için Bölge’deki mevcut Tarım İl Müdürlüğü personelinden ve özel müteşebbislerden yararlanılacaktır.
Hammadde açısından ihtiyaç duyulan girdi de yem ihtiyacıdır. Besi sığırlarının beslenmesi kullanılan yemler 2 gruptur.
1. Kaba yemler: Çeşitli yem bitkilerine ait kuru ve yeşil otlar ile silajları kapsar (yonca, fiğ, arpa ve yulaf hasılı ile mısır silajı vs).
2. Karma yemler: Birim hacimde yüksek düzeyde besin madde içeren yemler ve katkı maddelerinin belirli ölçülerde homojen bir şekilde karılması ile imal edilir
Kaba Yemler
Besin madde düzeyi iyi, ham selüloz oranı % 20’nin üzerinde olan yemlerden besi hayvanlarının besin maddesi ihtiyaçlarının bir kısmı karşılanırken, rumen regülasyonu için de özellikle yapısal madde ihtiyacı karşılanacaktır. Kaba yemler, çayır ve meralardan elde edilenlerin dışında yonca, fiğ, mısır silajı ve tahıl hasılı gibi kültür yem bitkilerinden oluşmaktadır. Kaba yem seçiminde yemin rengine, yaprak düzeyinin iyi olmasına özen gösterilirken, her tür kötü koku ve yabancı maddenin de olmamasına dikkat edilmelidir. Başta silajlar olmak üzere, yemlerin mikroorganizmalar tarafından kontamine olmaması gerekir. Yine silajlarda yanlış fermantasyon oluşmamalıdır.
Besi işletmecileri, ihtiyaç duydukları kaba yemleri bitkisel üretim yapan bölge işletmelerinden satın alacaklardır.
Karma Yemler
Besi hayvanlarının yapısal madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla karışıma katılan kaba yemlerle besin maddesi ihtiyaçlarının bir kısmı da karşılanabilmektedir. NRC standartları baz alınarak belirlenmiş besin maddesi ihtiyaçlarının kaba yemlerle karşılanmayan kısmı ise yoğun yemler ve katkı maddeleri kullanılarak hazırlanmış karma yemlerden (besi yemi) karşılanacaktır. Projede kullanılan karma yemler, çevredeki karma yem fabrikalarından satın alınacaktır.
Toplam yem ihtiyacı hayvanların besi döneminde tahmini yemden yararlanma oranları baz alınarak hesaplanmıştır (1 kg canlı ağırlık artışı için ortalama 7,5 kg yem kuru maddesi). Karma yem miktarı hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarını karşılamaları (NRC Standartları’na göre) üzerinden (toplam yemin yaklaşık % 80-85’i), kaba yem ise yapısal madde (ham selüloz) ihtiyaçlarını karşılamaları üzerinden (toplam yemin yaklaşık % 15-20’si) hesaplanmıştır. Canlı ağırlık kazancı bir besi dönemi için ortalama 180 kg olarak tahmin edilmiştir.
Karma yem 0,1875 $ /kg x 56 ton x 2 dönem = 21.000 $
Kaba yem 0,125 $ /kg x 12 ton x 2 dönem = 3.000 $
Toplam yem alım tutarı = 24.000 $
Yem Konusunda Genel Değerlendirme
Bölge’nin mevcut imkanlarının değerlendirilmesinin yanı sıra, proje kapsamında baklagil ve buğdaygil yem bitkileri üretimi ile hayvancılığın temel girdisi olan yem konusunda miktar ve kalite açısından dar boğaz yaşanmayacağı düşünülmektedir.