Gübre olarak kullanılmayacak olanlar maddeler için, bu Tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılacak.

Potasyum nitrat, amonyum nitrat, hayvansal veya bitkisel gübreler ve sodyum nitrat gibi gübrelerin ithalatında, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak. Gübre olarak kullanılmayacak olanlar maddeler için, bu Tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılacak.

Gübrelerin, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek.

Uygunluk yazısı alınacak gübreler şöyle:

'Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat; Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler; Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız yüzde 34.5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç); Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları; Sodyum nitrat; Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları.'

-İTHALAT İŞLEMLERİ-

Avrupa Birliği ' nde serbest dolaşımda bulunmayan gübrelerin, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek. Avrupa Birliği ' nde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilecek.

Uygunluk yazı aranacak ürünler şunlar:

'Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça yüzde 16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat; Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat; Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar; Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın); Amonyum sülfat ve diğerleri, üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları; Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler; Potaslı mineral veya kimyasal gübreler; Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg ' ı geçmeyen ambalajlarda olanları; Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar.)'


-UYGUNLUK YAZISININ İADESİ-

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip 15 iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilecek.

-GÜBRE HARİCİ EŞYANIN İTHALATI

Tebliğ kapsamında yer alan maddelerden gübre olarak kullanılmayacak olanlar için, bu Tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılacak.

-İTHALATÇININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ-

Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmayacak. Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

-İŞÇİ SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN MADDELERİN İTHALATI-

Ekonomi Bakanlığı ' nın İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ 31 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete ' de yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren Tebliğ ' e göre işçi sağlığını tetehdit eden benzol, toluol, solvent nafta, diğerleri, hekzan, heptan, benzen gibi maddelerin (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranacak. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek