+ Konuya Cevap Yaz
11 sonuçtan 1 ile 11 arası gösteriliyor
 1. #1
  cemal ÖZTÜRK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  23 Nisan 2009
  Şehir
  Bilecik
  Yaş
  28
  Mesajlar
  4,135
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  new holland td65d (ibrahim_11)

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  05 Aralık 2010
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1,994
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  güzel paylaşım bu td 65 in tek çeker olsun çift çeker olsun diger traktörlere göre yakıtı tam olarak nasıl

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  07 Ocak 2009
  Mesajlar
  531
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  çok yakıyor emsallerine göre

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  13 Haziran 2009
  Şehir
  Kütahya
  Yaş
  45
  Mesajlar
  18,740
  Adı geçen
  61 Mesaj
  Etiketlenme
  2 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  Güzel paylaşım, teşekkürler.

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  03 Nisan 2009
  Şehir
  Tekirdağ/Hayrabolu
  Yaş
  23
  Mesajlar
  766
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  Alıntı TD8073 link=topic=58382.msg627354#msg627354 date=1346839422 Nickli Üyeden Alıntı
  güzel paylaşım bu td 65 in tek çeker olsun çift çeker olsun diger traktörlere göre yakıtı tam olarak nasıl
  bazı işlerde zorlandığından yakıt artıyor.. td serisinde en ideali 75lik modelidir.. çoğu kişi aynı kanaattedir zaten..

 6. #6
  cemal ÖZTÜRK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  23 Nisan 2009
  Şehir
  Bilecik
  Yaş
  28
  Mesajlar
  4,135
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  yorumlar için sağolun arkadaşlar yakıttan çok memnunum ben 2006 model 2200 saatte şuan

 7. #7
  tokmakcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  18 Mart 2010
  Şehir
  Burdur
  Yaş
  22
  Mesajlar
  9,758
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  4x2 si ile her sene mısır ekeriz sevdiğim bir traktör güzel resimler abi

 8. #8
  cemal ÖZTÜRK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  23 Nisan 2009
  Şehir
  Bilecik
  Yaş
  28
  Mesajlar
  4,135
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  Alıntı Tokmakcı link=topic=58382.msg627631#msg627631 date=1346881029 Nickli Üyeden Alıntı
  4x2 si ile her sene mısır ekeriz sevdiğim bir traktör güzel resimler abi
  sağol ali bende seviyomda yazın çok tozlu oluyor bi kabin klima şart artık

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  06 Aralık 2011
  Şehir
  wellspringCardiffCarlisleCoventryChester
  Mesajlar
  2
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  stadium  Áàğìåí ñìîòğåë íà íåãî îçàäà÷åííî.—İòî ãäå-òî çäåñü,— ïğîáîğìîòàëà îíà, âãëÿäûâàÿñü â òåêñò.— Ñòğàòìîğ îáîøåë ôèëüòğû. ß â ıòîì óâåğåíà.— Îíà ïîäîøëà âïëîòíóş ê îêíó. çíàêîìñòâà ñåêñ ïèòåğ

  od ñîöèàëüíàÿ ñåòü ñåêñ çíàêîìñòâ
  —Íå âîëíóéòåñü,— ñïîêîéíî îòâåòèë àìåğèêàíåö.— İêñêëşçèâíûå ïğàâà ó âàñ áóäóò. İòî ÿ ãàğàíòèğóş. Êàê òîëüêî íàéäåòñÿ íåäîñòàşùàÿ êîïèÿ êëş÷à, «Öèôğîâàÿ êğåïîñòü» — âàøà.
  Äâèãàÿñü ê áóäêå, îí íàùóïûâàë â êàğìàíå äåíüãè. Íàøëîñü 75 ïåñåò íèêåëåâûìè ìîíåòêàìè, ñäà÷à îò ïîåçäêè â òàêñè,— äîñòàòî÷íî äëÿ äâóõ ìåñòíûõ çâîíêîâ. Îí âåæëèâî óëûáíóëñÿ îçàáî÷åííîé ìåäñåñòğå è âîøåë â áóäêó. Ñíÿâ òğóáêó, íàáğàë íîìåğ ñïğàâî÷íîé ñëóæáû è ÷åğåç òğèäöàòü ñåêóíä ïîëó÷èë íîìåğ ãëàâíîãî îôèñà áîëüíèöû. ñåêñ çíàêîìñòâà â îğåõîâî çóåâå
  âçëîìàòü íà äåíüãè óëè÷íûå ãîíêèîòçûâû î ñàéòàõ èíòèì çíàêîìñòâ
  charles äëÿ âîğìèêñà ñêà÷àòü áåñïëàòíîèíòèì çíàêîìñòâà ïğîêîïüåâñê
  âèäåî âçëîì èãğû âîğìèêññåêñ çíàêîìñòâà íîâîãî óğåíãîÿ
  ñåêñ çíàêîìñòâà â âîëî÷åêçíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êèğîâ

  áîé ñ òåíüş âêîíòàêòå âçëîì
  óëè÷íûå ãîíêè â îäíîêëàññíèêàõ
  àğõàíãåëüñê èíòèì óñëóãèñåêñ â õàğüêîâå çíàêîìñòâàçíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â àğõàíãåëüñêåòşğÿãà áåñïëàòíàÿ ïğîêà÷êà
  áîò äëÿ âîğìèêñ â êîíòàêòåñåêñ çíàêîìñòâà ÿêóòñêcharles çîìáè ôåğìà âêîíòàêòå
  —Àëëî?
  Ñíîâà ïîñëåäîâàëî ìîë÷àíèå: Ñòğàòìîğ ğàçìûøëÿë î òîì, ÷òî îíà ñêàçàëà.—×òîáû ïğåäóïğåäèòü. âêîíòàêòå ñåêğåòû ôîòîãğàôèèçíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âî âëàäèâîñòîêå
  Îí ñèäåë ó íåå íà æèâîòå, ğàñêèíóâ íîãè â ñòîğîíû. Åãî êîï÷èê áîëüíî âäàâëèâàëñÿ â íèç åå æèâîòà ÷åğåç òîíêóş òêàíü şáêè. Êğîâü èç íîçäğåé êàïàëà ïğÿìî íà íåå, è îíà âñÿ áûëà ïåğåïà÷êàíà. Îíà ÷óâñòâîâàëà, êàê ê åå ãîğëó ïîäñòóïàåò òîøíîòà. Åãî ğóêè äâèãàëèñü ïî åå ãğóäè.—È ÷òî âñå ıòî çíà÷èò? ÷èòû íà òàíêè îíëàéí ÷èòàòüñåêñ çíàêîìñòâà â ìàğèóïîëå

 10. #10

  Üyelik Tarihi
  03 Şubat 2012
  Şehir
  Adana
  Yaş
  19
  Mesajlar
  4,551
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  Alıntı Aykut Güler link=topic=58382.msg627585#msg627585 date=1346875444 Nickli Üyeden Alıntı
  bazı işlerde zorlandığından yakıt artıyor.. td serisinde en ideali 75lik modelidir.. çoğu kişi aynı kanaattedir zaten..
  En ideali td85d dir

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  05 Aralık 2010
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1,994
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: new holland td65d (ibrahim_11)  Alıntı Emin Ünal link=topic=58382.msg627730#msg627730 date=1346930143 Nickli Üyeden Alıntı
  En ideali td85d dir
  bencede td 85

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. New Holland td65d sürümde (ibrahim_11)
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 05.Ocak.2015, 00:13
 2. NEW HOLLAND TD65D BUĞDAYLARA İLAÇ ATIMI HD (ibrahim_11)
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 26.Mart.2014, 13:05
 3. NEW HOLLAND TD65D 7 Lİ ÇİZELDE HD (ibrahim_11)
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 25.Mart.2014, 01:37
 4. new holland td65d discarowda (ibrahim_11)
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 07.Eylül.2012, 18:06
 5. 02.05.2012 new holland td65d rotavator çekimi (ibrahim_11)
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 04.Mayıs.2012, 23:45

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status