+ Konuya Cevap Yaz
4 sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  02 Temmuz 2012
  Şehir
  ANTALYA
  Mesajlar
  98
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  sığırlarda solunum sistemi hastalıklarında kullanılan antibiyotikler(önemli)
  SSH, besi sığırı yetiştiriciliği başta olmak
  üzere, sığır yetiştiriciliğinin en önemli problemlerinden
  biridir. Basit üst solunum yolu enfeksiyonlarından
  ziyade, alt solunum yolu enfeksiyonları
  ve pnömoniler işletme/üretici açısından iş gücü ve
  verim kaybının yanında ayrıca, ölümler ve sağaltım
  masrafları nedeniyle büyük ekonomik kayıplara
  neden olmaktadır (1, 6, 15). Amerika Birleşik
  Devletleri’nde SSH’dan dolayı hayvan başına sağaltım
  masraflarının yaklaşık 15,57 $ (24) ve yıllık
  ekonomik kaybın 3 milyar $’ın üzerinde olduğu
  bildirilmektedir (2).
  Sığırlarda SSH, bazı anatomik ve fizyolojik
  özelliklerinden dolayı diğer türlere göre çok daha
  yaygın görülmektedir (25, 30).
  Sığırların SSH’nın tedavisinde kullanılan
  antibiyotikler
  1. Sülfonamidler ve kombinasyonları

  Sülfonamidler sentetik olarak hazırlanırlar.
  Sistemik olarak kullanılan ilk antibiyotiklerdir.
  Sülfonamidler tüm doku, vücut boşlukları, idrar,
  safra ve süt de dahil tüm salgılarda etkili yoğunluğa
  ulaşabilirler. İnsan ya da hayvan plazmalarındaki
  50-150 μg/ml yoğunlukları etkili ve güvenli olarak
  kabul edilir
  Sığırların SSH’nın sağaltımında daha çok
  sülfonamidlerin diaminopirimidin (DAP) türevleri
  (trimetoprim, ormetoprim ve baquiloprim) ile 5/1
  (5 kısım sülfonamid + 1 kısım DAP türevi) oranında
  kombine olarak hazırlanmış preparatları kullanılır.
  Tek başlarına bakterilerde folik asit sentezini
  engelleyerek bakteriyostatik etki gösteren bu maddeler,
  kombinasyon halinde folik asit sentezini iki
  ayrı noktadan keserek bakterisit etki gösterirler.
  Kombinasyonların etki spektrumları daha geniş ve
  direnç gelişimi daha azdır. Ülkemizde Sülfonamid-
  Trimetoprim kombinasyonları (STK) bulunmaktadır
  Sülfonamidlerle yapılan sağaltımın etkinliğinde
  enfeksiyon bölgesinin durumu önemlidir.
  Enfeksiyon bölgesindeki nekrotik yıkıntılar ortamdaki
  bakterilere folik asit sağlar ve sülfonamidlerin
  etkinliğini engeller. Bu nedenle şiddetli solunum
  sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde sülfonamidler
  ilk düşünülecek ilaçlar değillerdir (7).
  Sülfonamidler ve trimetoprimle kombinasyonları
  diğer tüm antibiyotiklerle birlikte kullanı
  labilir; ancak, prokain, benzokain ve butokain gibi
  lokal anestezikler ile metiyonin, folik asit, nikotinamid
  ve kolin ile birlikte kullanılmamalıdır. Prokain
  penisilin G, prokain içerdiği için birlikte kullanılmamalıdır
  2. Beta-laktamlar

  Bakterilerde hücre duvarının oluşumunu engelleyerek
  bakterisit etki gösterirler. Antibakteriyel
  ilaçlar içerisinde en seçici olanlardır. Etki mekanizmaları
  ve spektrumları nedeniyle daha çok akut
  olaylarda ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında
  tercih edilirler. Fakat diğer bazı antibakteriyellerle
  birlikte kombine olarak alt solunum yolu enfeksiyonlarının
  sağaltımında da kullanılabilirler (5, 7).
  Beta-laktam antibakteriyeller florokinolon ve
  aminoglikozitlerle sinerjik, STK ile additif etkileşme
  gösterirken; tetrasiklin, linkozamid, makrolid
  ve fenikoller ile antagonist etkileşme gösterirler

  2.1. Penisilinler

  Penisilinler ilk bulunan ve günümüzde hala
  yaygın bir şekilde kullanılan, alerjiye neden olmasının
  dışında tüm ilaçlar arasında en az tehlikeli
  olarak kabul edilen ilaç gruplarından biridir. Etki
  spektrumları dar olmasına rağmen günümüzde ana
  molekül üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda
  ampisilin, amoksisilin, karbenisilin gibi etki spektrumları
  geniş çok sayıda yarı-sentetik penisilinler
  kullanıma sokulmuştur
  Sığır SSH’nın sağaltımında penisilin G, penisilin
  G prokain, penisilin G benzatin, amoksisilin
  ve ampisilin kullanılır (20, 25). Daha sıklıkla penisilin
  G farklı bir antibiyotik ile kombine edilerek
  kullanılır (5). Ayrıca etkisi güçlendirilmiş penisilinler
  olarak adlandırılan ampisilin + sulbaktam ve
  amoksisilin + klavulonik asit kombinasyonları da
  sıklıkla kullanılır. Bu şekilde bakteriler tarafından
  beta-laktamaz enzimi aracılığı ile oluşturulabilecek
  direncin önüne geçilmiş ve nispeten etki spektrumları
  genişletilmiştir
  Ampisilin ya da amoksisilin, gentamisin ile
  birlikte kullanıldığında yeni doğanların bronkopnömonilerinde
  oldukça etkilidir
  2.2. Sefalosporinler

  Sefalosporinler geniş spektrumlu antibiyotiklerdir.
  Etki şekli bakımından Penisilinlere benzerler.
  Penisilinaza dayanıklı, G (+) ve G (-) bakteriler
  üzerinde de etkilidirler. Birinci, ikinci, üçüncü ve
  dördüncü nesil sefalosporinler olmak üzere dört
  gruba ayrılırlar. Sığırların SSH’nın tedavisinde en
  yaygın olarak üçüncü nesilden seftiofur ve dördüncü
  nesilden sefquinom kullanılır (19, 28).
  Seftiofur kas içi uygulanmasını takiben kısa
  sürede (0,5 - 2 saat içinde) maksimum kan konsatrasyonuna
  ulaşır. Süte geçmemesi önemli bir özelliğidir

  3. Tetrasiklinler

  Bu grupta çok sayıda tetrasiklin türevi antibiyotik
  bulunmaktadır. Etkilerine karşı dirençli
  bakteri suşları ortaya çıkmış olmasına karşın ülkemizde
  veteriner hekimlik sahasında özellikle
  oksitetrasiklin olmak üzere halen sıklıkla kullanılmaktadır
  (20). Geniş spektrumlu ilaçlardır. Gram
  (+) ve Gram (-) bakterilere, klamidia, spiroketler,
  aktinomiset türleri, mikoplazma türleri ve riketsia
  türlerine karşı etkilidirler. Bakteriostatik özellikte
  olmalarına rağmen yüksek dozlarda bakterisit özellik
  gösterirler
  Sığırların SSH’nda uzun etkili (UE) oksitetrasiklinler
  kullanılmaktadır. UE oksitetrasiklinlerle
  yapılan sürü tedavisinde eğer ilk 24 saat içinde hasta
  hayvanların % 5-10’unda herhangi bir düzelme
  belirtisi yok ise tedaviye tilmikosin ya da florfenikol
  ile devam edilmelidir (5).
  Fötal kemik gelişimini bozduğu için özellikle
  gebeliğin ikinci yarısından sonra kullanılmamalıdır

  4. Makrolidler


  Büyük bir lakton halkası ile buna bağlı bir
  veya birkaç şeker molekülü içeren ilaçlardır (21).
  Yüksek yağ çözünürlüğüne sahip bazik bileşiklerdir.
  Doku ve organlara iyi nüfuz etmeleri, hücrelere
  iyi girmeleri ve yarı ömürlerinin uzun olması bu
  ilaçların üstün özellikleridir. Bakteriostatiktirler fakat
  yüksek yoğunluklarda bakterisit etki gösterirler.
  Dar spektrumludurlar ve Gram (+) bakterilere karşı
  daha etkilidirler; ayrıca mikoplazma ve bazı riketsia
  türlerine de etkilidirler. Aminoglikozidlerle ve
  sülfonamidlerle birlikte kullanılarak etki spektrumları
  Gram (-)’leri de alacak şekilde genişletilebilir.
  Solunum sisteminde yüksek yoğunluklarda birikebilme
  özelliklerinden dolayı eritromisin, tilosin,
  tilmikosin, tulatromisin ve gamitromisin sığırlarda
  SSH’nın tedavisinde kullanılır
  Eritromisin spektrum olarak penisilin
  G’nin alternatifidir (31). Penisilin’e dirençli bakterilere
  karşı da etkilidir. Özellikle Gram (+) bakterilere
  etkilidir. Aynı noktaya bağlanmaları nedeniyle
  linkozamidler ve kloramfenikolle birlikte kullanıldıklarında
  ters etkileşme yapabilir
  Tilosin Gram (+), Gram (-) bakterilere, spiroketlere,
  klamidialara ve mikoplazmalara karşı etkilidir.
  Mikoplazmalara karşı eritromisinden daha
  etkilidir (29). Eritromisinle çapraz direnç gösterebilir.
  Sığırlarda şiddetli sürgüne neden olmaları nedeniyle
  özellikle ağızdan kullanılmamalıdır (20).
  Tilmikosin, tilosinden sentezlenen, uzun etki
  süreli bir ilaçtır. Antibakteriyel spektrumu tilosine
  benzerdir; ancak, Mannhemia haemolytica ve Pasteurella
  multocida’ya karşı etkinliği daha güçlüdür
  ). Özellikle akciğer dokusunda plazmadakinin
  yaklaşık 50-60 katı kadar daha yüksek yoğunlukta
  birikebilir. Tek doz halinde verildiğinde bile
  özellikle akciğer dokusunda 3–4 gün süreyle etkili
  yoğunluklarda kalır. Tilmikosin’in in vitro post
  antibiyotik etkisi M. haemolytica ve P. multocida
  için gösterilmiştir Deri altı yolla 10 mg/kg
  dozda kullanılır; bu miktar 30 mg/kg’a kadar çıkarılabilir.
  Sağaltım için tek uygulama yeterlidir. Damar
  içi ve kas içi uygulanmamalıdır. Süt sığırlarında
  kullanılmamalıdır (12). Kesim öncesi bekletme
  süresi sığırlar için 60 gündür (4). Kloramfenikol,
  florfenikol, linkozamidler veya diğer makrolid antibiyotikler
  ile bir arada uygulanmamalıdır
  Tulatromisin yarı sentetik yapıda bir makrolid
  bileşiktir. Gram (-) bakterilere iyi nüfuz eder, hem
  bakteriostatik hem de bakterisit etki gösterebilirler
  (14). Sığırlarda M. haemolytica, P. multocida ve
  Histophilus somni tarafından oluşturulan SSH’nın
  sağaltımında kullanılır. 20 aylık ve daha büyük
  yaştaki süt ineklerinde ve laktasyondaki sığırlara
  uygulanması önerilmez
  Gamitromisin sığırlarda M. haemolytica,
  P. multocida ve H. somni tarafından oluşturulan
  SSH’nın sağaltımında deri altı yolla 6 mg/kg dozda
  kullanılır
  5. Fenikoller

  Florfenikol, sentetik, yağda eriyen, geniş
  spektrumlu ve uzun etkili bir antibakteriyel ilaçtır.
  Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkilidir. Sadece
  veteriner sahada kullanılır. Bakteriostatik etkilidir.
  Özellikle sığırlarda M. haemolytica, P. multocida
  ve H. somni tarafından oluşturulan SSH’nın
  sağaltımında kullanılır
  Süt ineklerinde, erkek damızlıklarda, danalarda
  ve 1 aylığın altında ya da süt emen buzağılarda
  kullanılmamalıdır
  6. Aminoglikozidler
  Bakterisit etkili ve dar spektrumlu ilaçlardır.
  Gram (-) bakteriler ve Streptokokus’lar haricindeki
  bazı Gram (+) bakterilere karşı etkilidirler (7). Bakterilerin
  içine oksijen bağımlı bir mekanizma ile
  alınıp protein sentezini engelleyerek etkili olduklarından
  dolayı anaerobik ya da fakültatif anaerobik
  (O2’siz ortamdaki) bakterilere etkisizdir. Debris
  dokusu, düşük pH, iki değerli mineraller etkilerinin
  azalmasına neden olur (5, 7). Beta-laktamlar,
  makrolidler ve linkozamidler ile sinerjik etkileşme
  gösterirler (31).
  Bu grupta bulunan ilaçlar ciddi istenmeyen
  yan etkilerinden (ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik
  ve teratojen) dolayı geniş ölçüde kullanılmazlar

  Sığır SSH’nda gentamisin, spektinomisin,
  streptomisin, dihidrostreptomisin kullanım alanı
  bulmaktadır. Streptomisin ve dihidrostreptomisin’in
  penisilin G ile hazırlanmış preparatları üst solunum
  yolu enfeksiyonlarında ve trakeobronşit vakalarında;
  spektinomisin’in linkomisin ile hazırlanmış
  preparatları da SSH’nın tedavisinde kullanılır
  7. Linkozamidler

  Etki şekli ve spektrumları bakımından makrolidlere
  benzerler. Sığırlarda ciddi yan etkilere neden
  olduklarından dolayı kullanılmaları pek tavsiye
  edilmez. Bu gruptan linkomisin’in spektinomisin
  ile hazırlanmış ticari preparatları sığırların SSH’nın
  tedavisinde kullanılır (
  8. Florokinolonlar (Kinolonlar)

  Geniş spektrumlu ilaçlardır. Özellikle Gram
  (-) aerobik bakterilere; ayrıca, Mikoplazma türleri
  ve bazı Gram (+) bakterilere (Stafilokokus türleri)
  karşı etkilidirler (31). Oksijensiz ortamda ve anaerobik
  bakterilere karşı etkisizdirler. Önemli doku
  ve organlardaki yoğunlukları plazmadakinden daha
  yüksektir. Yarı ömürleri uzundur. Plazma proteinlerine
  düşük oranda bağlanırlar
  Florokinolonlar beta-laktamlarla sinerjik,
  makrolidler ve fenikoller ile antagonist etkinlik
  gösterirler
  Özellikle yavrular ve gelişmekte olan hayvanlarda,
  kıkırdak dokunun gelişmesini ve böylece eklemlerin
  yapısını bozabilirler. Bu yüzden gelişme
  ve büyüme dönemindeki hayvanlarda ve gebelerde
  kullanmaktan kaçınılmalıdır
  SSH’da enrofloksasin, danofloksasin ve siprofloksasin
  kullanılmaktadır. Danofloksasin akciğer
  dokusuna enrofloksasinden daha iyi geçer
  Sonuç
  Sığır yetiştiriciliğinde SSH çok önemli bir sorundur.
  Tedavilerinde ise antibiyotiklerin kullanımı
  kaçınılmazdır. Veteriner sahada sığırların SSH’nda
  kullanılabilecek birçok antibiyotik seçeneği vardır.
  Bunların hangilerinin kullanılacağını ise etkinlik,
  kurallar ve maliyet belirler.

 2. #2
  ismail_17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Ekim 2010
  Şehir
  Çanakkale - Biga KARABİGA kasabası
  Yaş
  46
  Mesajlar
  4,362
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: sığırlarda solunum sistemi hastalıklarında kullanılan antibiyotikler(önemli)  Bu arada ilacın sütte ve ette ne kadar kalıntı yapacağı önemli ilaçtan arınmamış sütü satmak çok yanlış sütçü ilaçlı sütten zarar görürse zararını ilaçlı sütü getirene ödetebilir. paylaşımına teşekkürler

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  02 Temmuz 2012
  Şehir
  ANTALYA
  Mesajlar
  98
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: sığırlarda solunum sistemi hastalıklarında kullanılan antibiyotikler(önemli)  tabikide ilaçların sütte ette kalıntıları çok önemli mesela 3.kuşak sefolosporin pasturellada iyi çalışır sütte kalıntı bırakmaz ceftiofur etken maddeli olan. şimdi bu ilaç ayak yaralarında ayak çürüklerindede iyi olur.şimdi solunum yollarında hastalanmış bi inek için kalkıpta florfenikol,tlatromisin ,tilmikosin,uygulanırsa bunların sütte kalma süreleri çok uzun,mantıklı olan hayvanın cinsine göre birde hayvandaki bıraktığı tahribata göre ilaç uygulaması yapılmalıdır hem üreticiyi hemde hayvanı düşünerek tedavi etmesi gerekir veteriner hekimlerin.

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  17 Mayıs 2009
  Şehir
  KASTAMONU
  Yaş
  25
  Mesajlar
  44
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: sığırlarda solunum sistemi hastalıklarında kullanılan antibiyotikler(önemli)  arkadaşlar bu çeşit şeyleri paylaşıp insanların kafasını karıştırmayın ilaç kullanımı farklı bir durum veteriner tedavisi olmadan kesinlikle ilaç kullanmayın

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sığırlarda Vücut Isısı
  Konu Sahibi ziymut Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Ocak.2015, 10:42
 2. Sığırlarda topallık
  Konu Sahibi ziymut Forum Hayvan Hastalıkları
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 17.Ekim.2014, 23:50
 3. TAŞINDI: Sığırlarda topallık
  Konu Sahibi hacimmet Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ekim.2014, 23:29
 4. Buzağıların Solunum Sistemi Hastalıkları...
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 31.Aralık.2012, 22:39
 5. 2. el traktör alırken yaşı mı önemli , çalışma saati mi önemli ?
  Konu Sahibi ihsankaya45 Forum Teknik Bilgiler-Yorumlar
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 23.Aralık.2012, 20:08

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status