+ Konuya Cevap Yaz
8 sonuçtan 1 ile 8 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  02 Temmuz 2012
  Şehir
  ANTALYA
  Mesajlar
  98
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  İneklerde Klinik Mastitis ' in Tedavisinde
  Amoxycillin Klavulanik Asit
  Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması
  Ayhan Baştan*, Mehmet Akan**, Taner Öncel***
  * Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara
  ** Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
  *** Pfizer ilaçları A.Ş., İstanbul
  Özet
  Bu çalışmanın amacı klinik mastitisin tedavisinde amoxycillin -ı- klavulanik asit ve prednisolone kombinasyonunun meme içi ve synulox+klavulonik asitin sistemik ve Synulox + klavulanik asitin sistemik yol ile uygulandığı klinik mastitis olgularında bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranına etkinliğini araştırmaktı.
  Çalışmanın materyalini klinik mastitisli 25 meme lobu ve bu loblardan tedavi öncesi ve tedaviden 21 gün sonra alınan süt örnekleri oluşturdu. Bakteriyolojik iyileşme oranı tedavi bitiminden 21 gün sonra alınan süt örneklerinde bakteri üremesine bakılarak, klinik iyileşme oranının saptanmasında ise tedavi bitiminden 21 gün sonra yapılan meme dokusu ve süt muayenesinde süt ve meme dokusunun normale dönmesi göz önünde tutuldu.
  Bakteriyel izolasyon ve antibiyogram amacıyla alınan örneklerin 9 ' unda E. coli, 6 ' sında Streptococcus spp., 4 ' ünde Streptococcus spp ile birlikte Staphylococcus spp., 2 ' sinde A. pyogenes ve 4 ' ünde Staphylococcus spp. üredi. Çalışmada bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranı sırasıyla %84 ve %88 olarak belirlendi.
  Sonuç olarak ineklerde akut mastitislerin tedavisi amacıyla kullanılan amoxycilline klavulonik asit ve prednisolone kombinasyonu klinik ve bakteriyolojik iyileşme üzerine oldukça etkin bulunmuştur.
  Anahtar Kelimeler: inek, mastitis, tedavi
  Summary
  Investigation of Efficacy of Amoxycillin Klavulanic Acid
  Combination in Treatment of Clinical Mastitis in Dairy Cows
  The aim of the present study was to investigate clinical and bacteriological cure rate of combination therapy of Synu-lox L.C (Potantiated amoxycillin formulation
  63
  contained 200 mg amoxycillin, 50 mg clavulanic acid and 10 mg predniso-lone) infused in infected quarters and Synulox (Potantiated amoxycillin formulation contained 140 mg amoxycillin and 35 mg clavulanic acid per ml) injected intramuscularly in clinical mastitis cases in lactating dairy cows. Cows with mastitis were treated with Synulox L.C administered 3 times at 12 hours intervals and Synulox given at the dose rate of 1 ml/20 kg for 3 consecutive days concurrently.
  The study involved 25 quarters with clinical mastitis and milk samples from affected quarters taken before and 21 days after treatment. Bacteriological cure rate was defined if pathogen isolated before treatment was not present in samples taken 21 days after treatment. Clinical cure rate was dependent on absence of the clinical signs in udder and milk secretion assessed 21 days after treatment.
  Of milk samples taken for isolation and disc sensitivity testing purposes, E. coli was identified in 9 samples, Streptococcus spp. was identified in 6.samples, Streptococcus spp. together with Staphylococcus spp. were identified in 4 samples, A. pyogenes was identified in 2 samples and Staphylococcus aureus was identified in 4 samples. Overall clinical and bacteriological cure rates for combination therapy of Synulox L.C and Synulox were 84% and 88% respectively.
  As a result, treatment of clinical mastitis cases in lactating dairy cows with concurrent administration of Synulox L.C and Synulox was found to be highly effective.
  Key Words: Cow, mastitis, therapy
  Giriş
  Klinik mastitis, süt inekçiliği işletmelerinde önemli derecede ekonomik kayba yol açan bir hastalıktır. Olgular süt ve meme dokusunda hafif yangısel reaksiyonlardan, şiddetli lokal ve sistemik bozukluklar ile karakterize ve bazen ölümlere sebep olan bir tabloya kadar değişkenlikler gösterebilmektedir (2,6,9).
  Mastitis polimikrobiyolojik etkenlere bağlı olarak şekillenmekle beraber mastitis olgularında en sık izole edilen etkenler Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ve Gram negatif mikroorganizmalardan E. coli ' dir (5,6,12). Bu etkenlere ilave olarak Actinomyces pyogenes, Klebsiella pneunoniae, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Mycoplasma spp. ve Pasteurella multocida sayılabilir (13).
  İneklerde mastitis mikroorganizmanın tipi ve virulensine bağlı olarak farklı tablo izlemekte, süt veriminde azalma gibi hafif seyrettiği gibi, bazen de öldürücü olabilmektedir. Şekillenen bozukluğun derecesine göre klinik olarak perakut, akut, subakut ve kronik mastitis olarak kategorize edilmektedir. Özellikle etkenin virulensinin şiddetli olduğu durumlarda kısa sürede meme dokusunda reversibl veya irreversibl değişikliklere neden olmaktadır. Perakut ve akut mastitislerde sağaltıma erken başlanması meme bezindeki yıkımın önlenmesi ve sonuçta normal süt verimine kısa sürede dönülmesi açısından önemlidir. Mastitislerin tedavisi amacıyla antibiyotikler kullanılmaktadır. Özellikle Gram negatif ve Gram pozitif bazı bakteriler p- laktamaz enzimi üreterek laktam halkasına sahip antibiyotikleri etkisiz kılmaktadır (2,5,10,11). Bu nedenlerden dolayı son yıllarda p laktamaz üreten bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu antibiyotikler üretilmiştir. Bu antibiyotiklere önemli oranda
  64
  laktamazlara dirençli potasyum klavulanate eklenmiş ve böylece mastitis tedavisinde güvenle kullanılmaları sağlanmıştır. Laktasyondaki ineklerin tedavisi amacıyla amoxycillin, klavulanate ve prednisolone içeren preparatlar geliştirilmiştir. Prednisolone anti-enflamatuar etkisi nedeniyle klinik mastitislerin tedavisinde etkili bir ilaçtır (2,5,11). Yapılan çalışmalarda memedeki yangısel reaksiyonların azaltılmasında anti-enflamatuar ile beraber antibiyotiklerin kullanılması yalnız başına antibiyotik kullanılmasından daha etkili bulunmuştur (2,3,4, 10,11).
  Mastitis tedavisi amacıyla kullanılan ilacın uygulanması çoğunlukla meme içi yol ile olmaktadır. Bu yöntem lokal ödem ve meme kanal sisteminin tıkalı olmadığı olgularda tedavi amacıyla iyi bir seçenek olma özelliğini korumaktadır. Meme içi uygulamaların sistemik yol ile karşılaştırıldığında önemli avantajı, enfeksiyon bölgesinde yeterli ilaç konsantrasyonu sağlamak için daha düşük miktarda etken maddeye ihtiyaç duyulmasıdır. Bu avantajlara rağmen meme içi uygulamaları sonucu elde edilen bakteriyolojik iyileşme oranı genelde düşük çıkmaktadır. Bu nedenle klinik açıdan iyileşen meme lobları sürü içinde bakteri kaynağı olmaya devam etmektedir. Meme içindeki enfeksiyon kaynağının eliminasyonunda sistemik kullanılan antibiyotikler, özellikle meme dokusunun derin bölgelerine yerleşen kronik enfeksiyonlarda etkili olmaktadır, in vitro koşullarda herhangi bir etkene karşı başarılı sonuç veren bir an-tibiyotik meme içi uygulandığında aynı etkinliği gösterememesi antibiyotiğin patojenle yeterli konsantrasyonda ve sürede temas etmediğini düşündürmektedir. Bu nedenlerden dolayı meme içi ve sistemik antibiyotik uygulamasının mastitis tedavisinde birlikte kullanımları önerilmektedir (4, 8,11,12,14).
  Crackneli ve Flogdell (2) yaptıkları bir çalışmada klinik mastitisli meme lobuna amoxycillin + klavulanik asit kombinasyonu uygulamış ve bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranını sırasıyla %72 ve %85 saptamışlardır. Wilson ve ark (15), antibiyotikle tedavi edilen mastitis olgularda iyileşmeyi, tedavi edilmeyenlere göre daha yüksek oranda bulmuş, kullanılan antibiyotiklerden amoksisilinle %85, eritromisinle %76, cloksasilinle %73 ve pirlimisinle %44 iyileşme sağlamışlardır. Pyorala ve ark (9), p-laktamaz pozitif suşlarla oluşan mastitislerde amoksisilin+ klavulanik asit kombinasyonunu meme içi ve parenteral olarak veya parenteral olarak spiramisin kullandıkları çalışmada, parenteral amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonu ile %29.2 ve spiramisin kullanılanlarda %33.3 oranında bakteriyolojik iyileşme saptamışlardır.
  Bu çalışmada, klinik mastitisin tedavisinde amoxycillin H- klavulanik asit ve prednisolon kombinasyonunun meme içi ve amoxycillin + klavulanik asitin kas içi yol ile uygulandığı klinik mastitis olgularında bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranının belirlenmesi amaçlanmıştır,
  Gereç ve Yöntem
  Çalışmanın materyalini klinik mastitisli 25 meme tabu ve bu loblardan tedavi öncesi ve tedaviden 21 gün sonra alınan süt örnekleri oluşturdu. Bakteriyolojik iyileşme oranı tedavi bitiminden 21 gün sonra alınan süt örneklerinde bakteri üremesine bakılarak, klinik iyileşme oranının saptanmasında ise tedavi bitiminden 21 gün sonra yapılan meme dokusu ve süt muayenesinde süt ve meme dokusunun normale dönmesi göz önünde tutuldu.
  65
  Süt Örneklerinin Alınması: Süt örnekleri alınmadan önce meme başlan etil alkol (%70 ' lik) ile silindi ve ilk alınan süt atıldı. Yaklaşık 10 mi süt, steril koşullarda steril tüplere alındı ve soğuk zincirde 2-3 saat içinde laboratuvara ulaştırıldı.
  Besiyerleri : izolasyon besiyeri olarak kanlı agar (%5-7 koyun kanlı), MacConkey agar ve Edward ' s medium kullanıldı, izole edilen mikro-organizmaların identifikasyonunda Nutrient agar, Nutrient broth, O/F medium, serumlu buyyon, sodyum hippurat besiyeri ve tavşan plazmasından yararlanıldı. Ayrıca antibiyotik duyarlılık testlerinde kanlı ve kansız Mueller Hinton agar kullanıldı.
  Mastitisli meme loblarına 12 saat ara ile 3 kez meme içi yolla 200 mg amoxycillin, 50 mg klavulanik asit, 10 mg prednisolone (Synulox L.C., Pfizer) ve 24 saat ara ile kas içi yolla 140 mg/ml amoxycil-lin, 35 mg/ml klavulanik asit (Synulox, Pfizer) uygulandı. Tedavi Öncesi ve tedaviden 21 gün sonra meme lobları ve bu loblardan alınan süt örnekleri klinik ve bakteriyolojik iyileşme oranlarının ortaya konması amacıyla kontrol edildi.
  İzolasyon ve Identifikasyon: Laboratuvara getirilen süt örneklerinden kanlı agar, MacConkey agar ve Edward ' s mediuma ekim yapıldı. Kültürler aerobik koşullarda 37 °C ' de inkubasyona bırakıldı. Inkubas-yon süresince her gün besiyerleri, üreyen koloniler yönünden değerlendirildi. Üreme olmayan besiyerleri 5 gün süreyle inkubasyonda tutuldu. Besiyerlerinde üreyen koloniler makroskopik ve mikroskopik morfolojileri incelendi ve biyokimyasal özelliklerine göre identifiye edildi (13). izole edilen suşların amoksisilin+klavulanik asit duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon tekniğine göre Bauer ve ark. (1) belirttiği gibi yapıldı
  Bulgular
  Bakteriyel izolasyon ve antibiyogram saptanması amacıyla alıftan örneklerin 9 ' unda E. coli, 6 ' sında Streptococcus spp., 4 ' ünde Streptococcus spp ile birlikte Staphylococcus spp., 2 ' sinde A. pyogenes ve 4 ' ünde Staphylococcus aureus üredi. Çalışmada bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranı sırasıyla %84 ve %88 olarak bulundu. Çalışmaya ilişkin bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranlan Tablo 1 ' de belirtilmiştir.
  Tablo 1. Çalışmada elde edilen bakteriyolojik ve klinik iyileşme bulguları
  Mikroorganizma N Bakteriyolijik% kılinik %(%)
  E. coli 9 88 100
  Streptococcus spp 6 83 100
  Strep. + Staph 4 100 100
  A. pyogenes 2 0 50
  S. aureus 4 75 75
  Toplam 25 84 88
  Bakteriyolojik iyileşme oranları sırasıyla E. coli ' de %88, Streptococcus spp.de %83, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp. ' de %100 ve S. aureus ' da %75 olarak bulundu. Actinomyces pyogenes ile infekte. olguda bakteriyolojik iyileşme saptanamadı. Klinik iyileşme oranlar ise, E. coli ' de %100, Streptococcus spp.de %100, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp. ' de %100, S. aureus ' da %75 ve A. pyogenes ' te %50 olarak bulundu.
  Tartışma ve Sonuç
  Klinik mastitis, süt inekçiliği işletmelerinde gerek süt veriminde düşme gerekse tedavi masrafları nedeniyle önemli derecede ekonomik kayba yol açan bir hastalıktır. Tüm dünyada yaygın olan mastitis olgularında, sadece ABD ' de yıllık kayıp 2 milyar dolar olarak bildirilmektedir.
  Mastitis polimikrobiyolojik etkenlere bağlı olarak şekillenmektedir, inek mastitislerinden 135 ' in üzerinde farklı mikroorganizma izole edilmesine karşın, en sık izole edilen etkenler Staphylococcus spp, Streptococcus spp ve Gram negatif mikroorganizmalardan E. coli ’dir. Bu çalışmada, incelenen örneklerden 9 ' unda E. coli, 6 ' sında Streptococcus spp.; 4 ' ünde Streptococcus spp ile birlikte Staphylococcus spp., 2 ' sinde A. pyogenes ve 4 ' ünde Staphylococcus aureus üredi. Mastitislerden izole edilen etkenlerin dağılımı, bölgesel ve klinik olarak farklıklar göstermektedir. Bu nedenle çalışmada elde edilen izolasyon bulguları, diğer araştırıcıların bulguları ile tartışılmamıştır.
  İneklerde mastitis etkenin tipi ve virulensine bağlı olarak farklı klinik tablo izlemektedir. Bu tabloda en belirgin klinik semptom, süt veriminde azalmadır. Perakut ve akut mastitislerde sağaltıma erken başlanması, meme bezindeki yıkımın önlenmesi ve sonuçta normal süt verimine kısa sürede dönülmesi açısından önemlidir. Mastitislerin tedavisi amacıyla kullanılan antibiyotikler, meme içi ve parenteral olarak kullanılmaktadır. Kullanılan antibiyotikler, izole edilen etkenin özelliklerine göre bazen yeterli iyileşme sağlayamamaktadır. Bunda en önemli faktör bazı bakterilerin salgıladığı p-laktamaz gibi enzimlerdir. Bu amaçla, p-laktamaz aktivitesine dirençli antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada izole edilen etkene bakılmaksızın hem parenteral olarak amoxycillin + klavulanik asit kombinasyonu ve meme içi olarak amoksisilin+klavulonik asitin prednisolon ile kombinasyonu tedavi amacıyla aynı hayvana uygulanmıştır. Tedavi sonrasında, bakteriyolojik iyileşme oranlan sırasıyla E. coli ' de %88, Streptococcus spp.de %83, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp. ' de %100 ve S. aureus ' da %75; klinik iyileşme oranlan ise, E. coli ' de %100, Streptococcus spp.de %100, Streptococcus spp.+ Staphylococcus spp. ' de %100, S. aureus ' da %75 ve A. pyogenes ' te %50 olarak bulundu. Actinomyces pyogenes ile infekte olguda bakteriyolojik iyileşme saptanamadı.
  Crackneli ve Flogdell (2) yaptıkları bir çalışmada klinik mastitisli meme lobuna amoxycilline + klavulanik asit kombinasyonu uygulamış ve bakteriyolojik ve klinik iyileşme oranını sırasıyla %72 ve %85 saptamışlardır. Wilson ve ark (15), amoksisilin tedavisi uyguladıkları mastitis olgularında %82 bakteriyolojik iyileşme saptamışlardır. Bu çalışmada ise bakteriyolojik ve klinik iyileşme oram sırasıyla %84 ve %88 olarak bulundu. Toplam iyileşme dikkate alındığında bu çalışmada elde edilen bulgular, 67
  Wilson ve ark (15) bulgularına benzer bulunurken, Crackneli ve Flogdell (2) ' in bulgularına benzerlik göstermesine karşın bakteriyolojik iyileşme oranı yüksektir. Bu farklılık, izole edilen suşlar arasındaki bölgesel duyarlılığın değişmesi ile açıklanabilir.
  Pyorala ve ark. (9), p-laktamaz pozitif suşların neden olduğu mastitislerde amoksisilin+klavulanik asit kombinasyonunun meme içi ve parenteral kullanılması sonrasında, %29.2 bakteriyolojik iyileşme saptamışlardır. Bu oran çalışma bulgularında oldukça düşüktür. Bunun nedeni, araştırıcıların bulgularının sadece p-laktamaz pozitif suşlarda elde edilmesi ve izole edilen suşlarını antibiyotiklere bölgesel dirençliliklerin farklı olabileceği ile açıklanabilir.
  Sonuç olarak ineklerde akut mastitislerin tedavisi amacıyla amoxyciline+ klavulonik asit ve prednisolone kombinasyonunun meme içi ve amoxycillin + klavulanik asit kombinasyonunun sistemik uygulamasının klinik ve bakteriyolojik iyileşme üzerine ol-dukça etkin olduğu görülmüştür. Benzer çalışmaların Türkiye ' de farklı bölgelerde araştırılması, bu antibiyotikle tedavinin mastitislerde etkinliği konusunda daha yararlı bilgiler sağlayacaktır.
  Kaynaklar
  1. Bauer, A.V., Kirby, W.M.M., Sherris, J.C., Türe, M. (1966): Antibiotic susceptibilitiy testing by a standardized single disc method. J.Clîn. Pathol, 45:493-494.
  2. Cracknell, V.C. and Flogdell,C. (1988): Clavulanate-potantiated amoxydllin with prednisolone in the intra-mammary treatment of clinical mastitis. 15 th World Buiatrics Congress. 145-150.
  3. Cunningham, F.M. and Lees, P. (1994): Advanced in anti- inflamatory therapy. British Veterinaıy Journal 150,2,115-134.
  4. Erksine, R.J., Kirk, J.H., Tyler, J.W. and DeGraves FJ.(1993): Advances in the therapy for mastitis. Food Animal Practice 8, 3, 499-517.
  5. Gideon, Z. (1992): Treament of peracute and acute mastitis. Food Animal Practice. 8: 1-14.
  6. Jones, G.F. and Ward, G.E. (1989): Cause, occurrence, and dinical signs of mastitis and anorexia in cows in a Wisconsin study. JAVMA, 195,8, 1108-1113.
  7. Leigh, J.A. (1999): Streptococcus uberis: A permanent barrier to the control ofbovine mastitis. The Mastitis: Veterinary Journal, 157, 225-238.
  8. Philpot, W.N. and Nickerson S.C. (1991) Mastitis-How to treatit.: Ed: Philpot, W.N. and Nickerson S.C. Mastitis: Counter Attack. Babson Bros. Co. pg 92-102
  9. Pylörala, S., Joussimies-Somer, H. and Mero, M.(1992): Clinical, bacteriological and therapeutic aspects ofbovine mastitis caused by aerobic and anaero-bic pathogens. Br. Vet. J. 148-154.
  10.Pyrörala, S. (1995): therapy of dinical mastitis. The bovine udder and mastitis. Ed: Kaartinen, L. and Pyrö-rala, S. pg. 201.
  11. Owens, W.EM Ray, J.L, Watt and Yancey, RJ. (1997): Comparison of success of antibiotic therapy during lactation and results of antimicrobial susceptibility tesis for bovine mastitis. J Dairy Sci 80: 313-317.
  12. Owens, W.E., Watts, J.L, Boddie, RX. and Nickerson, S.C. (1988): Antibiotic treatment of mastitis: Comparison of intramammary and intramammary plus intramuscular therapies. J Dairy Sci 71: 3143-3137.
  68

 2. #2
  simentalci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  15 Mayıs 2012
  Şehir
  Çanakkale
  Yaş
  42
  Mesajlar
  891
  Adı geçen
  14 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  Teşekkürler...

 3. #3
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  Önemli mastitis vakalarında amksilin tiidrat ve klovonik asitli antibiyotik kullanıyorum şu şekilde uygulama yapıyorum synlox-amoxlav yada noroclav bu ilaçlardan biri artı enroflaksasin ve ağrı yankı giderici olrak ketoprofen uyguluyorum genelde meme tüpü kullanmıyorum ama benim hayvanlarımdan gözlemlediğim genelde mastitis vakası hep aynı meme loblarında oluyor acaba meme lobunu tam temizleye bilmek için hastalığım yakın zamanda tekraralamaması için tedaviyi kaç gün uygulamalıyız

 4. #4
  ismail_17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Ekim 2010
  Şehir
  Çanakkale - Biga KARABİGA kasabası
  Yaş
  46
  Mesajlar
  4,361
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  Önce süte geçmeyen antibiyotik derin enjeksiyon 20 gr günlük 5 gün kullanıyorum .
  Yenemezsem süte geçen antibiyotik enjeksiyon bazen iki çeşit aynı anda ve meme içi tüp sağım dönemi üçünü beraber deniyorum çoğu zaman yeterli oluyor.

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  06 Ağustos 2011
  Şehir
  eskişehir,alpu,, bozan,,
  Yaş
  30
  Mesajlar
  53
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  Alıntı ismail_17 link=topic=61925.msg697335#msg697335 date=1360000493 Nickli Üyeden Alıntı
  Önce süte geçmeyen antibiyotik derin enjeksiyon 20 gr günlük 5 gün kullanýyorum .
  Yenemezsem süte geçen antibiyotik enjeksiyon bazen iki çeþit ayný anda ve meme içi tüp saðým dönemi üçünü beraber deniyorum çoðu zaman yeterli oluyor.
  süte geçmeyen antibiyotigin adı nedir?bide hangi firmanın ilacı belirtirsen iyi olur

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  02 Temmuz 2012
  Şehir
  ANTALYA
  Mesajlar
  98
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  arkadaşlar mastitisin etkeni çalışma prensibi memede bulunan alveorların yangısıdır yani meme bezlerinin yangısal olayıdır bunlar sütün yapısını bozarlar şimdi soruyorum size süte geçmeyen ilaç mastitisde nekadar etkilidir süte geçmeliki ilaç sütteki mikropları öldürsün ve eski haline getirsin mastitisde en iyi ilaç tedavisi penisilin gurubu, amoksilin gurubu, sulfanomid tirimotoprim gurubu antibiyotikleri enrofloklasilin tilozin gentamisin danoflaksasilin bunlarla kombine ederek bunlara ek birde yangın giderici ağrı kesici hayvanın bağışıklık sistemini destekleyici ilaçlarla bu iş hallolur

 7. #7
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  Mastitiste amoksisilin tihidrat ve klovonik asit kombinesi ve enroflaksasin ve ketoprofen kullanıyorum ama süte geçmeyen ceftiofur lada tedavi yaptığım hayvanlarım var süte geçmeyen antibiyotikte mastitiste başarılı olabiliyor ama yankılı mastitislerde riske atmaya gerek yok.

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  02 Temmuz 2012
  Şehir
  ANTALYA
  Mesajlar
  98
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: İneklerde Klinik Mastitis'in Tedavisinde amoksilin klunik asit kombinasyonu  mastitler sublinik mastit ve kılınik mastit olmak üzere ikiye ayrılırlar sublinik mastitler gôzle görülmeyen mastitler kılınik mastitlerde hayvanda gôzle görünen Değişikliklerdir memede şişme kızarma yanma gözlenir sublınik mastitte sadece meme tüpü ile yeterllı olacaktır kilınık mastit de antibiyotik kullanımı gereklıdir martıtis olaylarında hayvanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeli hüçre yenileyici olarakta tenerekron kullanılmalı imkan varsa

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. humik asit ile amino asit arasındaki fark nerdir arkadaşlar ?
  Konu Sahibi karga Forum Gübreleme ve Bitki Besleme
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Nisan.2015, 08:15
 2. Düvelerde Mastitis
  Konu Sahibi ziymut Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 03.Ocak.2015, 19:02
 3. cibelik asit (ceku-gıbb) fozin ve humik+fulvurik asit
  Konu Sahibi gezegen Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 19.Nisan.2014, 19:25
 4. Hümik Asit Fülvik Asit
  Konu Sahibi rahimavci Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 20.Şubat.2014, 16:30
 5. D Vitamini ve Mastitis
  Konu Sahibi toplumcu Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2010, 19:53

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status