TÜSİAD çiftçi kadınları eğitecek

28.11.2013

TÜSİAD Tarım Komisyonu Başkanı Metin Akman, Türkiye’nin tohumculukta hızlanması gerektiğini söyledi. “TÜSİAD üyeleri de dersini çalışıyor” diyen Akman, kadın çiftçileri eğitmek için proje hazırladıklarını açıkladı.

Bugün ' ün haberine göre; TÜ*Sİ*AD, gay*ri sa*fi yur*ti*çi ha*sı*la*da yüz*de 7,9, is*tih*dam*da yüz*de 24,6 ve ih*ra*cat*ta yüz*de 3,5’lik pa*yı olan ta*rım sek*tö*rü*nün re*ka*bet gü*cü*nü ar*tı*ra*bil*mek ama*cıy*la ge*le*cek 3 yıl için*de kap*sam*lı bir de*ğer*len*dir*me için ra*por*lar ha*zır*lı*yor.

Genç pat*ron*la*ra gü*ven

Bu ça*lış*ma*lar*la AB Or*tak Ta*rım Po*li*ti*ka*sı*’na ve Dün*ya Ti*ca*ret Ör*gü*tü (DTÖ) norm*la*rı*na uyum da plan*la*nı*yor. Bu ça*lış*ma*lar*la il*gi*li bil*gi ve*ren TÜ*Sİ*AD Ta*rım ve Ta*rı*ma Da*ya*lı Sa*na*yi*ler Ça*lış*ma Gru*bu Baş*ka*nı Me*tin Ak*man, dün*ya*nın 7’in*ci ta*rım ve gı*da ül*ke*si olan
Tür*ki*ye*’nin to*hum sek*tö*rün*de de hız*lan*ma*sı ge*rek*ti*ği*ni vur*gu*la*dı. Ak*man, şun*la*rı söy*le*di:

Yük*sek ma*li*yet en*ge*li

“To*hum*cu*luk, çok kuv*vet*li ol*du*ğu*muz alan*lar*dan bi*ri*si de*ğil. Bu alan*da da şam*pi*yon*la*rın çık*ma*sı la*zım. Bu*nun için ye*tiş*miş bir eki*be ih*ti*yaç var. TÜ*Sİ*AD üye*le*ri de bu ko*nu*lar*da der*si*ne ça*lı*şı*- yor, özel*lik*le genç pat*ron*la*ra gü*ve*ni*yo*ruz.” Ak*man, çift*çi*nin ve sek*tör tem*sil*ci*le*ri*nin bü*yük gay*ret*le*ri*ne rağ*men ta*rım*da en bü*yük sı*kın*tı*nın gir*di*le*rin yük*sek ol*ma*sın*dan kay*nak*lan*dı*ğı*nı, bu*nun re*ka*bet*çi ol*ma açı*sın*dan bü*yük sı*kın*tı ya*rat*tı*ğı*nı an*lat*tı. Da*ha iyi po*li*ti*ka*lar ve stra*te*ji*ler ya*nın*da sek*tör*le iyi ile*ti*şim*le bir*çok şe*yin ge*liş*ti*ri*le*bi*le*ce*ği*ne dik*kat çe*ken Ak*man şun*la*rı söy*le*di:

İyi hu*kuk sis*te*mi şart

“Ye*ni çı*ka*cak yö*net*me*lik*ler*de ka*nun*lar*da, si*vil top*lum ör*güt*le*riy*le, çift*çi*ler*le bir*lik*te ça*lı*şıl*ma*sı, ye*ni dü*zen*le*me*ler çık*ma*dan ön*ce “dü*zen*le*yi*ci et*ki ana*liz*le*ri*”nin ya*pıl*ma*sı la*zım.” Ak*man ay*rı*ca, ta*rım*sal po*li*ti*ka*lar*la il*gi*li hu*kuk sis*te*mi*ne ih*ti*yaç ol*du*ğu*nu vur*gu*la*dı.

Et hayvancılığı hızla toparlanacak

Et hay*van*cı*lı*ğın*da sü*ren so*run*la*rın geç*miş*ten ge*len uy*gu*la*ma*lar*dan kay*nak*lan*dı*ğı*na dik*kat çe*ken Me*tin Ak*man, “Ye*ni po*li*ti*ka*lar, ye*ni he*def*ler be*lir*le*ni*yor. Ba*na gö*re Tür*ki*ye bu ko*nu*da çok hız*lı to*par*la*na*cak. İlk ön*ce ve*rim*li*li*ği ar*tır*ma*mız la*zım. Da*mız*lık işi*ni be*ce*re*mi*yo*ruz. Ça*lı*şı*la*cak çok ders va*r” de*di.

AB’ye başvurduk

Ta*rım*da eği*ti*min öne*mi*ne de*ği*nen Ak*man, TÜ*Sİ*AD’*ın ka*dın çift*çi*le*rin eği*ti*miy*le il*gi*li ça*lış*tı*ğı*nı açık*la*dı. Ak*man, şöy*le de*vam et*ti: “İlk ön*ce ka*dın*la*rı eğit*me*li*yiz. Ör*ne*ğin Tür*ki*ye*’de*ki hay*van*cı*lık*ta ba*kı*mı ka*dın*lar ya*par. TÜ*Sİ*AD ola*rak iyi bir pro*je ha*zır*la*dık. AB’*ye de baş*vur*duk. Süt üre*ti*ci*si ka*dın*la*rın eği*ti*mi*ne yö*ne*lik bir ça*lış*ma bu. Ka*dın*la*rı eği*te*ce*ğiz, ser*ti*fi*ka ve*re*ce*ğiz. Gı*da Ba*kan*lı*ğı ve süt ko*ope*ra*tif*le*ri*nin de des*te*ği*ni alı*yo*ruz.”