Zetor 120..

https://youtu.be/hEWiZ2M0Gwo

https://youtu.be/45729A7EBiQ