Zetor.. 4 silindir.. 135 bg..

https://youtu.be/pXsHnkkvtKA


4 silindir.. 140 bg..

https://youtu.be/7230iyN86vw