Yenilenebilir elektriği desteğine yeni düzenleme
24-06-2016/14:14

Yenilenebilir enerjiden üretilecek elektrik üretenlere ilave katkı fiyatı desteğinin nasıl verileceği yeniden belirlendi.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin devlet tarafından satın alınması sırasında ilave katkı payı verilmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılan yerli ekipman ve bütünleştirici parçaların işletmecilere sağlayacağı ilave satın alım garantisi rakamlarının nasıl belirleneceğini ayrıntılandırıyor.

Yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, bir sonraki yıl için, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak zorunda.

Başvuru dilekçeleri ekinde, Başvuru yapılan üretim tesisinde kullanılan aksama ve/veya aksamın imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parçaya ait Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan isim ile uyumlu Yerli İmalat Durum Belgesi, yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan Yerli İmalat Kullanım Belgesi, TSE tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesi’nin bulunması gerekiyor.

Aynı belgeler, yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olanların elektrik üretim tesisinin kurulu gücünde herhangi bir artış veya modernizasyon ya da yenileme olmua yeni ünitelere ilişkin olarak da isteniyor.

1 Ağustos tarihine kadar yapılmış lisanslı elektrik üretim tesislerine ait başvurularda evrak eksiği varsa en geç 15 Eylül tarihinde başvuru sahiplerine bildirilip, bunların tamamlanması için 30 Eylül tarihine kadar süre tanınacak. Evrak eksiği bulunan başvuru sahipleri takip eden yılda yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlandırılmayacak.

Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahiplerine bildirilecek.

Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek Yerli Katkı İlave Fiyatı, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Tesisin herhangi bir ünitesinde kullanılan herhangi bir aksam için, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı tesiste kullanılan tüm üniteler için aynı değilse üniteler arasındaki en düşük yerli aksam oranı dikkate alınarak yerli katkı ilave fiyatı hesaplanacak.

Başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için yerli imalat kullanım belgesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek. Bu belgeler elektrik üretim tesisinde kullanılan her bir aksam ve/veya bütünleştirici parça için ayrı ayrı düzenlenecek. Her bir aksam ve/veya bütünleştirici parçaya ait fatura ve irsaliye veya irsaliyeli fatura ve Yeminli Mali Müşavir tarafından gerekli görülen diğer belgeler üretici firma tarafından ibraz edilecek. Yeminli Mali Müşavir fatura ve irsaliye veya irsaliyeli faturada yer alan ekipmanların sahada kullanıldığını tespit ederek “Elektrik Üretim Tesisinde Kullanılan Aksam/Bütünleştirici Parçaya Ait Bilgi Tablosu" ve “Yerinde Tespit Tutanağı” tablosu haırlanacak.

30 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için başvurular yapılacak. İlgili aksamların kullanıldığı tesislerin kurulumlarının 30 Eylül tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde bu durum, 31 Ekim tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmak zorunda.

Başvuru sahibi tarafından, kurulumdan sonra kontrolü mümkün olmayan aksamın ve bütünleştirici parçaların kontrolü için ünitelerin montajı aşamasında YMM bilgilendirilecek ve bu parçalar için yerinde tespit yapılacak. Yerli İmalat Kullanım Belgesinin ekinde şu belgelere yer verilmesi de zorunlu olacak:

1) Aksam/bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,

2) YMM faaliyet belgesi,

3) Yerli imalat kullanım belgesinde imzası olanlara ait imza sirküleri,

4) Aksam/bütünleştirici parça ve sistem tedarikçisine ait ticaret sicil kaydı,

5) Yerinde tespit tutanağı.

Yönetmelik, yerli aksam ve bütünletirici parça ilave fiyat desteği için gereken sertifika uygunluk belgesinin nasıl alınacağını da düzenliyor. Buna göre, söz konusu belgenin Türk Standardları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenecek. Aksama ait standardın olmadığı durumlarda aksamın imalatında kullanılan bütünleştirici parçalara ait uluslararası standartlara veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası veya benzeri sertifikalar aksam veya bütünleştirici parça tedarikçisi tarafından temin edilecek.

İlgili elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın üretim yerine ve/veya montaj sırasında kullanımına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yapılabilecek. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinde kurulu gücünde herhangi bir artış olması veya modernizasyon ya da yenileme olması durumunda, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranlarının toplamının azaltılmaması esas olacak.

Yeminli mali müşavir, aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parça için Yerli İmalat Durum Belgesi’nin aksam ve bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye ve benzeri belgelerin esas alınarak hazırlanması ve gerektiğinde Bakanlığa raporlanmasıyla ilgili olarak kanunda belirtilen cezai şartlardan sorumlu olacak.

Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin ünitelerinde ikinci fıkrada öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde lisans sahibi tüzel kişiler, Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmayacak, ödenmiş tutarlar genel hükümler kapsamında geri alınacak.

Sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmayacak, ödenmiş tutarları yasal faizleriyle birlikte geri alınacak. Bu kapsamdaki ilgili tüzel kişiler gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na da bildirilecek.