KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..

Sayfa 1/4 1234 SonuncuSonuncu
51 sonuçtan 1 ile 15 arası gösteriliyor
 1. #1
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  30
  Mesajlar
  22,653
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  30 Mart 2009 PAZARTESİ

  Resmî Gazete Sayı : 27185

  TEBLİĞ

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:


  KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
  (TEBLİĞ NO: 2009/34 )
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10016 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
  b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,
  c) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
  ç) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,
  d) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve izleyen birimi,
  e) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,
  f) Mal alımları: Makine, ekipman, malzeme alımlarını,
  g) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,
  ğ) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,
  h) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,
  ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre il müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali,
  i) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Uygulama Birimleri
  Genel müdürlük
  MADDE 5 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Genel Müdürlük sorumludur.
  (2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.
  (3) Genel Müdürlük, program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
  İl müdürlüğü
  MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.
  İl proje yürütme birimi
  MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir.
  a) Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.
  b) Başvuruların incelemesini yapar.
  c) Başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra başvuruların uygulamasını; bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda değerlendirir, kontrol eder, imzalanan hibe sözleşmesi doğrultusunda ödemesini yapar ve izler.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi ve
  Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler
  Programın yatırım konuları
  [size=18pt]MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.
  a) Anıza direkt ekim makinesi alımları,
  b) Arıcılık makine ve ekipmanı alımları,
  c) Balya makinesi alımları,
  ç) Basınçlı sulama sistemi alımları,
  d) Canlı balık nakil tankı alımları,
  e) Çayır biçme makinesi alımları,
  f) Çeltik fide dikim makinesi alımları,
  g) El traktörü alımları,
  ğ) File sistemi kurulması,
  h) Güneş kolektörü alımları,
  ı) Hububat harman makinesi alımları,
  i) Lazerli tesviye aleti alımları,
  j) Mısır hasat tablası alımları,
  k) Mibzer alımları,
  l) Motorlu tırpan alımları,
  m) Pamuk toplama makinesi alımları,
  n) Pancar söküm makinesi alımları,
  o) Patates söküm makinesi alımları,
  ö) Pülverizatör alımları,
  p) Rüzgar makinesi alımları,
  r) Sap parçalama makinesi alımları,
  s) Sap toplamalı saman makinesi alımları,
  ş) Silaj makinesi alımları,
  t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları,
  u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,
  ü) Tambur filtre alımları,
  v) Taş toplama makinesi alımları,
  y) Toprak frezesi alımları,
  z) Yem hazırlama makinesi alımları,
  aa) Zeytin hasat makinesi alımları.
  Programın uygulama illeri
  MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilir.[/size]
  Yatırımların tamamlanma süresi
  MADDE 10 – (1) Program kapsamında, başvuruları kabul edilenler ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla iki ay içerisinde tamamlanır.
  Başvuracak kişi ve kuruluşlar
  MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;
  a) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,
  b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,
  c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.
  (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.
  Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
  MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabilir.
  (2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamazlar.
  (3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payı ile varsa ayni katkının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
  (4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. Makine ve ekipman alımı için başvuru yapacak tüzel kişiliklerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.
  (5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları
  Hibe desteği oranı
  MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.
  (2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’ yi geçemez. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’ yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
  (3) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
  Proje kaynaklarından karşılanacak giderler
  MADDE 14 – (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
  (2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
  (3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri kesinlikle başvurusunda belirtilen tutarı aşamaz.
  (4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.
  (5) Gerçek ve tüzel kişilere ait basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına arazide montajının ve basınç denemesinin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.
  (6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.
  (7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.
  (8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.
  Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
  MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:
  a) Her türlü borç ödemeleri,
  b) Faizler,
  c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,
  ç) Kur farkı giderleri,
  d) Makine, ekipman kira bedelleri,
  e) Nakliye giderleri,
  f) Bankacılık giderleri,
  g) Denetim giderleri,
  ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,
  h) İkinci el mal alım giderleri.
  (2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi sulama yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Aynı kuyudan birden fazla proje başvurusu yapıldığı takdirde hibe desteği verilmez.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı
  Başvuru zamanı
  MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak kırkbeş gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince otuz günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.
  Başvuracaklara sağlanacak bilgi
  MADDE 17 – (1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.
  (2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
  (3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.
  (4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.
  (5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.
  Başvurulacak yerler
  MADDE 18 – (1) Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.
  Başvuru şekli
  MADDE 19 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.
  (2) Başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.
  Başvuruların uygunluk açısından incelenmesi
  MADDE 20 – (1) Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.
  (2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir.
  (3) Başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.
  Değerlendirme nihai kararı
  MADDE 21 – (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.
  (2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda hibe desteği verilecek proje sayısı uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. Ayrıca, onay verilmiş olup da hibe sözleşmesi imzalamayan veya vazgeçen yatırımcıların yerine yedekleri de belirlenir.
  (3) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı için yılı bütçesine tahsis edilmiş ödeneğin en fazla %50’si, bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarının desteklenmesi amacı ile kullanılır.
  (4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
  Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
  MADDE 22 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde incelenerek değerlendirilir, onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine on gün içersinde tebliğ edilir.
  ALTINCI BÖLÜM
  Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi
  Hibe sözleşmesi
  MADDE 23 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden on gün içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde yer alır.
  (2) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.
  (3) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Bu yatırımcıların ve hibe sözleşmesi imzalamaktan vazgeçen yatırımcıların yerine yedek listeden hibe desteği almaya hak kazanan yeni yatırımcı/yatırımcılar belirlenir.
  Hibenin nihai tutarı
  MADDE 24 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar.
  (2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.
  Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
  MADDE 25 – (1) Başvuru sahibinin, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğünün ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.
  (2) Bu durumda il müdürlüğü, hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.
  Uygulamaların izlenmesi
  MADDE 26 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.
  (2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.
  (3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir.
  Satın alma usul ve esasları
  MADDE 27 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.
  (2) Mal alım tutarının 25.000 TL ve altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir.
  (3) Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda;
  a) Öncelikle, en az üç teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayanlardan en düşük teklifi veren teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.
  b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.
  (4) Ticari teamüller kapsamında bu Tebliğe göre yapılacak mal alımlarının satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar ve örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabında belirtilir.
  Hibe desteği ödeme talebi
  MADDE 28 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder.
  (2) Ayrıca, başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir.
  (3) İl proje yürütme birimi, onbeş gün içerisinde ödeme belgelerini; hibe sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, ödeme yapılması için ödeme icmalini Genel Müdürlüğe gönderir.
  Uygulama sorumluluğu
  MADDE 29 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.
  (2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.
  Hibe desteği ödemeleri
  MADDE 30 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.
  (2) Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir.
  (3) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.
  (4) Haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, 27/8/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
  (5) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olan yatırımcı ve yüklenicilere hibe ödemesi yapılmaz.
  Projeden sağlanan malların mülkiyeti
  MADDE 31 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Denetim
  MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.
  (2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.
  Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
  MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ gereği, makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi, satın alma el kitabı ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.
  Yürürlük
  MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

 2. #2
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  30
  Mesajlar
  22,653
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  ilgilenenen arkadaşlar varsa faydalı olacak bı tebliğ

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2008
  Şehir
  Ankara
  Mesajlar
  427
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  çok prosedürü var bu işlerin yaw
  yok tapuydu yok yoncaydı yok mısırdı başarabilene hayırlı olsun

 4. #4
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  30
  Mesajlar
  22,653
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı kaanmaan link=topic=19555.msg169278#msg169278 date=1238407060 Nickli Üyeden Alıntı
  çok prosedürü var bu işlerin yaw
  yok tapuydu yok yoncaydı yok mısırdı başarabilene hayırlı olsun
  gecen donem enıste hububat ekım mıbzerı aldı yaw ama parası bıraz gec yattı galıba

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  08 Ağustos 2007
  Mesajlar
  882
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı kaanmaan link=topic=19555.msg169278#msg169278 date=1238407060 Nickli Üyeden Alıntı
  çok prosedürü var bu işlerin yaw
  yok tapuydu yok yoncaydı yok mısırdı başarabilene hayırlı olsun
  çok gıcık bir iş,benim tanıdıklarım var 4-5 ay evrakla uğraştılar,parayı da bir sene sonra ancak alabildiler.aldıkları makinaya da bu parayı kullanamadılar yani...

 6. #6
  grall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  04 Temmuz 2008
  Şehir
  Eskişehir
  Yaş
  47
  Mesajlar
  332
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  yav abi şöle göz attım ama beni ilgilendirecek meseleyi göremedim detaylarıyla okuyup anlayan yada yararlanan arkadaşlar varsa ,mahiyet olarak anlatıversin ben basınçlı sulama sistemi alacak olsam prosedür nedir,ne kadar,yada ne kadarını hibe alırım(ayrıca ağır abiye paylaşım için teşekkürler.genelde bu tür konular ondan geliyo bizleri haberdar ediyo)

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  06 Aralık 2007
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  26
  Mesajlar
  13,637
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı grall link=topic=19555.msg169349#msg169349 date=1238424131 Nickli Üyeden Alıntı
  yav abi şöle göz attım ama beni ilgilendirecek meseleyi göremedim detaylarıyla okuyup anlayan yada yararlanan arkadaşlar varsa ,mahiyet olarak anlatıversin ben basınçlı sulama sistemi alacak olsam prosedür nedir,ne kadar,yada ne kadarını hibe alırım(ayrıca ağır abiye paylaşım için teşekkürler.genelde bu tür konular ondan geliyo bizleri haberdar ediyo)
  Fazla bir gereklilik göremedim gözüme çarpan önemli hususlar;
  -Birden fazla makina veya ekipman için başvuru yapılamayacağı
  -%50sini karşılayacak,çks ' ye kayıtlı olma şartı var ama detaylı okumalı satır aralarında çok bilgi vardır

 8. #8
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  30
  Mesajlar
  22,653
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  çevrenizde veya tanıdıklarınızda bu yönetmeliğin plan ve projesını hazırlayan kısı veya kuruluslar varmı

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  09 Ağustos 2008
  Şehir
  oldcity
  Yaş
  28
  Mesajlar
  1,573
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı ağır abi link=topic=19555.msg171046#msg171046 date=1239099845 Nickli Üyeden Alıntı
  çevrenizde veya tanıdıklarınızda bu yönetmeliğin plan ve projesını hazırlayan kısı veya kuruluslar varmı
  abi genelde ekipmanları satın aldığımız yerler üstleniyor bu görevleri biz harmak pancar sökme makinası almıştık o zaman sadece tarım müdürlüğüne kağıtları imzalatmaya gitmiştik kalan işlemler karşı tarafa ait sizin orada nasıl bilemem ama eskişehirde çoğu yerlerde böyle

 10. #10

  Üyelik Tarihi
  04 Ekim 2008
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,993
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  bu yıl noldu bi haber yokmu bu hibeli ekipman alımından ????

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  09 Ağustos 2008
  Şehir
  oldcity
  Yaş
  28
  Mesajlar
  1,573
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı ceya023 link=topic=19555.msg262366#msg262366 date=1268834059 Nickli Üyeden Alıntı
  bu yıl noldu bi haber yokmu bu hibeli ekipman alımından ????
  bu senede hibe desteği geçerli görünüşe bakılırsa 3-5yıl daha devam eder bu yıl biz parlayan ilaçlama makinası alacağız hibe destekli olarak...

 12. #12

  Üyelik Tarihi
  04 Ekim 2008
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,993
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  bizde yem hazırlama makinası veya pulluk verilecek dendi verilseydi profil şasi bi pulluk alırdık.. acaba pulluga hibe verilecek mi ?

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  09 Ağustos 2008
  Şehir
  oldcity
  Yaş
  28
  Mesajlar
  1,573
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı ceya023 link=topic=19555.msg262371#msg262371 date=1268835041 Nickli Üyeden Alıntı
  bizde yem hazırlama makinası veya pulluk verilecek dendi verilseydi profil şasi bi pulluk alırdık.. acaba pulluga hibe verilecek mi ?
  pullukla yem makinasından haberim yok ama pulluklarda destek olursa piyasada patlama olur herkes eskiyi verip yeni otomatik pulluklar almaya kalkar....

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  04 Ekim 2008
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,993
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Alıntı Tucano340&Arion520 link=topic=19555.msg262373#msg262373 date=1268836627 Nickli Üyeden Alıntı
  pullukla yem makinasından haberim yok ama pulluklarda destek olursa piyasada patlama olur herkes eskiyi verip yeni otomatik pulluklar almaya kalkar....
  ama her muracaat edene vermiyorlar ve sadece tek bi ürün alabiliyor her çifçi.. iki tane birden alamıyor bildigim kadarıyla her yıl sadece tek alet alabiliyorsun..

 15. #15

  Üyelik Tarihi
  06 Aralık 2007
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  26
  Mesajlar
  13,637
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: KKYDP Çerçevesinde Makina ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ..  Bu sene için daha birşey yok ama pulluk için destekleme yoktu geçen sene bu sene olur mu bilemem...
Sayfa 1/4 1234 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Makina Ekipman Desteği AÇıklandı
  Konu Sahibi Gökhan Özkan Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2014, 03:11
 2. makina ekipman desteği
  Konu Sahibi yavuz selim Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 23.Haziran.2011, 08:51
 3. 2011 Makina ve ekipman hibe desteği
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 11.Mart.2011, 23:15
 4. KKYDP - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 4. Etap
  Konu Sahibi bykangalli Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Haziran.2008, 13:45
 5. Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2008, 12:14

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

64.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
e-Posta: trakkulup@trakkulup.net
Whatsapp: 0 535 7845520
DMCA.com Protection Status