2007 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLARA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMELERİ

Katılım
24.02.2008
Mesajlar
84
Konum
Konya

Elektronik Resmi Gazete ®
© Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.
02.04.2008 Çarşamba
Sayı: 26835 (Asıl)
Son Güncelleme: 02.04.2008 11:45

Tebliğ

2007 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2008/14)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:


--------------------------------------------------------------------------------

Sayfa: 22 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2007 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık
ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreterek
satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 29/7/2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete ' de
yayımlanan 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi,
Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi
Ödenmesine Dair 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda
belirtilmiştir.

a) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi ' ni,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ' nı,

c) Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği: Sağlıklı tarım politikalarının
oluşturulması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenmesi,
geliştirilmesi ve tarımsal ürünlerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde
yürütülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen
yönetmeliği,

ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

d) İl Komisyonu: Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında;
Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, Sanayi Odalarının ildeki temsilcileri
ile bulunan yerlerde Ticaret Borsası temsilcisinden oluşturulur.

e) İlçe Komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası temsilcilerinden
oluşturulur.

f) Kararname: 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya
Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme
Primi Ödenmesine Dair 29/7/2007 tarihli ve 2007/12415 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ' nı,

g) Prim veya destekleme primi: Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya
fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve zeytinyağı üreticilerine kararname
uyarınca yapılacak ödemeyi,

ğ) Prim kayıt formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, prime esas
üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve prime esas değerlendirmenin
yer aldığı sistemden alınacak belgeyi,

h) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanunu ' nun 17 nci
maddesi ile verilen görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan kurulu,

ı) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil
seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi
niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince gerçek kişi üreticiden teslim alınan
zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, açık
adresi (bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde), üretici tarafından
getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir
faturayı ifade eder.
Sayfa: 23 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme primi uygulama alanı, ödeme esasları, ödeme yer ve zamanı,
ödeme şekli

MADDE 4- (1) Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun
gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola,
dane mısır, aspir ve zeytinyağı (ham rafinajlık veya naturel) üreticileri ile
bu ürünlerin tohumluk üretici kuruluşları (Bakanlığımızda kayıtlı) ile
sözleşmeli üretim yapan üreticiler de prim ödemelerinden yararlanır.

(2) Üreticiler tarafından üretilen ve kamu kuruluşlarına yapılan kütlü
pamuk teslimatları için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgelerin
düzenlenmesi kaydıyla prim ödenir. Kamu kuruluşlarına tüccar tarafından
yapılan satış ve teslimatlarda kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın
üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici
adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim
edilir.

(3) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2007 yılı ürünü
destekleme primi miktarları kilogram başına; kütlü pamuk için 29 YKr
(sertifikalı 34,8 YKr), yağlık ayçiçeği için 20 YKr, soya fasulyesi için 22
YKr (sertifikalı 26,4 YKr), kanola için 22 YKr, dane mısır için 2 YKr, aspir
için 22 YKr ve zeytinyağı için 20 YKr olarak belirlenmiştir. Bu karar Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek genelge ile Bakanlık İl
Müdürlüklerine bildirilir.

(4) Üreticiler, bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde istenen belgeler ve farklı
il/ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri
sadece ÇKS ' ye başvurduğu il/ilçe Komisyonlarına ibraz eder.

(5) Ayrıca, sertifikalı tohumluk kullanmak suretiyle kütlü pamuk/soya
fasulyesi üretimi yapan ve bu durumu belgelendiren üreticilere, ürüne
verilecek prim miktarının % 20 ' si oranında fazla ödeme yapılır.

(6) İl komisyonları, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını
müteakiben ÇKS ' den aldıkları ve onayladıkları il icmal listelerini Bakanlığa
gönderir. Bakanlık ödemeye esas icmal listelerindeki toplam prim miktarlarını
ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda bankaya gönderir.
Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra prim ödemeleri
yapılır.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 5- (1) Kararnamede yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine
esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer
kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin
hizmetlerinden de yararlanılır.

(2) Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla il ve ilçe komisyonları
oluşturulur.

(3) İl/ilçe komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre
toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde oy çokluğu
ile karar alır.

(4) İlçe komisyonları;

a) Her ürün için üretici bazında bir dosya açar.

b) Üretici ve ürün bazında arazi miktarlarını belirlemek için, Bakanlık
tarafından yürütülen ÇKS ve DGD gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde
öncelikli olarak prime esas arazileri dikkate alır. Bu tespitler ayrıca
tutanağa bağlanır.

c) Başvuru dilekçesi (Ek-1) ve 2007 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve
ilçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında
ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, prime esas
alınan ortalama verimleri ve dekara kullanılan sertifikalı tohum miktarlarını
(kütlü pamuk ve soya fasulyesinde) üretimin yapıldığı yerin il/ilçe
Komisyonlarından isteyerek değerlendirmede dikkate alır.
Sayfa: 24 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
ç) Verimde etkili tüm faktörleri ve bilgileri değerlendirerek her ürün
için ilçe ve köy bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri ve/veya bu
verimlere ilişkin olarak ortalama tohumluk kullanım miktarlarını; birinci
/ikinci ürün, sulu/ kuru ve sertifikalı/sertifikasız tohumluk kullanımı
şeklinde belirler.

d) Komisyon prime esas üretim yapılan arazi ve bu arazide üretim ile ürün
satışlarına ait belgelere dayalı bilgilerin yer aldığı sistemden alınacak prim
kayıt formu üzerindeki kriterleri dikkate alarak karşılaştırma yapar. Ayrıca,
zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate
alır.

e) Alıcının usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler
tarafından komisyona ibraz edilen alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya
fatura) ve/ veya borsa alım satım beyannamesi ve tasiriye faturası
fotokopileri üzerine 'Aslı Görülmüştür' ibaresini yazarak alır. Asıl nüshaları
üzerine görünür şekilde '2007 yılı kütlü pamuk/yağlık ayçiçeği/soya
fasulyesi/kanola/dane mısır/aspir/zeytinyağı primi ödemesinde esas alınmıştır'
ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici
tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

f) Sertifikalı kütlü pamuk/soya fasulyesi tohumluk kullanımıyla ilgili
mevcut tüm bilgileri üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır
ve değerlendirme sonucunda sertifikalı tohum kullanılarak gerçekleştirilen
üretime ilave destekleme primi verilir.

g) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm
bilgileri kontrol eder. Pamukların Çırçırlanması, Preslenmesi ve
Depolanmasının Denetlenmesine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde
faaliyetini sürdüren çırçır prese fabrikalarının düzenlemiş olduğu alım satım
belgesine istinaden destekleme primi ödemesi yapılır.

ğ) Destekleme priminden, 2007 yılında ÇKS ' de özlük, ürün, arazi bilgileri
kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiğine ilişkin il/ilçe
tarım müdürlüklerine müracaat eden çiftçilerin beyanları, ilgili köy muhtarı
ve azaların onayı ile köy bazlı desteklemeye tabii olabilecek toplam üretim
alanının, il/ ilçe müdürlüklerince yapılan köy bazlı toplam üretim alanı
tespitlerine uygun olması koşulu ile aksi ispatlanıncaya kadar verilen
beyanlara itibar edilir.

h) Prime esas ekim/zeytinlik alanını, üretim miktarını ve ödenecek toplam
prim miktarını her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek şekilde ÇKS ' den alacağı
icmalleri ilçelerde ve köylerde on gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma ve
indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza
tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir
itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu
süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici
bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır.
Üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleşmiş ilçe icmalini
imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları il komisyonu ' na gönderir.

(5) İl komisyonları;

a) Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonlarının yapmakla yükümlü
oldukları görevleri yapar.

b) İldeki prime esas ürünlerin ekim/zeytinlik alanlarını, üretim
miktarlarını ve ödenecek toplam prim miktarlarını her bir ürün için ayrı ayrı
gösterecek şekilde ÇKS ' den alarak mevcut bilgileri ilçe komisyonlarından
intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve il icmalini
imzalar.

c) Ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshasını ilçe komisyonlarına,
il icmalinin ve ödemeye ilişkin komisyon kararının orijinal bir nüshasını da
Bakanlığa gönderir.
Sayfa: 25 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
Prim ödemesi için kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola,
dane mısır, aspir ve zeytinyağı üretimi yaparak satan üreticilerden
komisyonlarca istenen belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 6- (1) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler
aşağıda belirtilmiştir.

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir
ve zeytinyağı için; alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura)
ve/veya borsa alım satım beyannamesi,

c) Tasiriye faturası (Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının
tarihi, hasat başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında olmalıdır.),

ç) Üretici adına düzenlenmiş 2007 yılına ait varsa kütlü pamuk/soya
fasulyesi sertifikalı tohumluk faturasının aslı, kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği,
soya fasulyesi, kanola, dane mısır ve aspir ürünlerini tohumluk üretici
kuruluşları (Bakanlığımızda kayıtlı) ile sözleşmeli üretim yapan üreticilerin
aldıkları alım satım belgeleri,

d) Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya
birinci derece akrabalarına (anne,baba ve çocuklarına) ait ise maliklerin
onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı
nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.

(2) Komisyonca istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi
olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce
tasdikli örneği dikkate alınacaktır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından
verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; 'Bu belge, aslının
zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir' ibaresi yazılmış
ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, komisyonlarca geçerli sayılır.

(3) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son
başvuru tarihi Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca belirlenir. Bu
tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmez.

a) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin son
başvuru tarihi kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir
için 15/4/2008, dane mısır için 30/4/2008 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten
sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

b) Destekleme primi ödemesinden yararlanmak isteyen zeytinyağı
üreticilerinin tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 2/6/2008,
ancak bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin
son teslim tarihi ise 1/10/2008 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki
başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Prim uygulaması dışında kalan haller

MADDE 7- (1) Prim uygulamalarından;

a) 2007 yılı ÇKS ' de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) ÇKS ' de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde prime müracaat edenler,

c) 2007 yılı ÇKS ' de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri
üretenler,

ç) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler

yararlanamazlar.

Hukuki ve cezai sorumluluk

MADDE 8- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden
itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile
birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin
yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri
Sayfa: 26 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
düzenleyen, kullanan, gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların
tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme primi ödemelerinden,
idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere
yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.
Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Ek-1
BAŞVURU DİLEKÇESİ
---------------------------- Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne
.......................... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 2007
Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır,
Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: ..../..) gereğince yapılan Primi
Ödenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili Primi Hakediş Belgemin
ÇKS ' de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu Banka şubesine gönderilmesi için
gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi
içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin
doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve
Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde,
aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile
birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /..... /2008
Adı Soyadı / Unvanı:
 
Katılım
05.03.2008
Mesajlar
4,407
Konum
İstanbul

: 2007 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLARA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMELERİ

TEŞEKKÜRLER ARKADAŞIM

Güzel paylaşım
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt