2008 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Katılım
24.02.2008
Mesajlar
84
Konum
Konya


Elektronik Resmi Gazete ®
© Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.
15.04.2008 Salı
Sayı: 26848 (Asıl)
Son Güncelleme: 15.04.2008 11:30

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararları

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Karar Sayısı: 2008/13489

Bakanlar Kurulundan:


--------------------------------------------------------------------------------

Sayfa: 17 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ekli 'Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli ve 145 sayılı yazısı
üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar
Kurulu ' nca 31/3/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C.ÇİÇEK H.YAZICI N.EKREN M.BAŞESGİOĞLU
Devlet Bak. ve Devlet Bak. ve Devlet Bak. ve Devlet Bakanı V.
Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

M.BAŞESGİOĞLU B.YILDIRIM N.ÇUBUKÇU M.ŞİMŞEK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı

M.S.YAZICIOĞLU M.A.ŞAHİN F.ÇELİK B.ATALAY
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma İçişleri Bakanı
Bakanı V.

B.ATALAY K.UNAKITAN H.ÇELİK F.N.ÖZAK
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bayındırlık ve
Bakanı İskan Bakanı

R.AKDAĞ B.YILDIRIM M.M.EKER F.ÇELİK
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Çalışma ve
Köyişleri Sos.Güv.Bakanı
Bakanı

M.Z.ÇAĞLAYAN M.H.GÜLER E.GÜNAY V.EROĞLU
Sanayi ve Enerji ve Tabii Kültür ve Çevre ve Orman
Ticaret Bakanı Kaynaklar Bakanı Turizm Bakanı Bakanı
Sayfa: 18 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR
Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 2008 yılında uygulanacak olup hayvancılığın
desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

Destekleme konuları

MADDE 2- (1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi
yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde
belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine
kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır- mera ve çok yıllık yem bitkisi
ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim
yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda
belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.
+-+---------------------------------------------------+-------------+
|1|Yonca |115 YTL/dekar|
+-+---------------------------------------------------+-------------+
|2|Korunga | 75 YTL/dekar|
+-+---------------------------------------------------+-------------+
|3|Yapay çayır, mera | 75 YTL/dekar|
+-+---------------------------------------------------+-------------+
|4|Tek yıllık | 30 YTL/dekar|
+-+---------------------------------------------------+-------------+
|5|Silajlık tek yıllık yem bitkileri ve silajlık mısır| 45 YTL/dekar|
+-+---------------------------------------------------+-------------+
(2) Kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, Sığır
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında
kayıtlı, tanımlanmış ve Soy Kütüğü/Ön Soy Kütüğü sistemlerine de kayıtlı olmak
şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek
kriterler çerçevesinde, saf ırk, melez ve hastalıklardan ari
işletmelerdekilere farklı olmak üzere, anaç sığır başına, ayrıca anaç manda
başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.
+-+-----------------------------+----------+
|1|Melez ırklar |300YTL/baş|
+-+-----------------------------+----------+
|2|Saf ırklar |350YTL/baş|
+-+-----------------------------+----------+
|3|Hastalıklardan ari işletmeler|400YTL/baş|
+-+-----------------------------+----------+
|4|Manda |300YTL/baş|
+-+-----------------------------+----------+
(3) Damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilere, Damızlık
Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca
yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, damızlık
niteliğinde olan anaç koyun ve keçi başına 10 YTL doğrudan ödeme yapılır.

(4) Arı yetiştiriciliği yapan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine
kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde
belirlenecek kriterler çerçevesinde, kovan başına 5 YTL ödeme yapılır.

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere, Su Ürünleri Kayıt
Sistemine kayıtlı olma şartı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak
tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde aşağıda belirtilen birim
miktarlarda su ürünleri yetiştiriciliği destekleme primi ödenir.
+-+-------------------------------------------------------+---------------+
|1|Çipura ve levrek üretimi için |85 YKr/kilogram|
+-+-------------------------------------------------------+---------------+
|2|Alabalık üretimi için |65 YKr/kilogram|
+-+-------------------------------------------------------+---------------+
|3|Yeni türlerin üretimi için | 1 YTL/kilogram|
+-+-------------------------------------------------------+---------------+
|4|Midye üretimi için |10 YKr/kilogram|
+-+-------------------------------------------------------+---------------+
|5|Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliğinde| 5 YKr/adet |
| |kullanılmak üzere yavru alanlara ve kendi işletmesinde | |
| |büyütmek üzere yavru balık üretenlere | |
+-+-------------------------------------------------------+---------------+
Sayfa: 19 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
(6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin
arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak
ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(Kozabirlik) ' ne tohum bedeli ve ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ' e
ve/veya kooperatiflerine satan üreticilere aşağıda belirtilen birim
miktarlarda destekleme primi ödenir.
+-+---------------+---------------+
|1|Tohum kutu |21 YTL/kilogram|
+-+---------------+---------------+
|2|Damızlık koza |14 YTL/kilogram|
+-+---------------+---------------+
|3|I. Sınıf koza |10 YTL/kilogram|
+-+---------------+---------------+
|4|II. Sınıf koza | 9 YTL/kilogram|
+-+---------------+---------------+
|5|III. Sınıf koza| 8 YTL/kilogram|
+-+---------------+---------------+
|6|Çepez | 6 YTL/kilogram|
+-+---------------+---------------+
(7) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin
artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ' ne ve/veya kooperatiflerine satan
üreticilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme primi ödenir.
+-+--------------------------------+---------------+
|1|Oğlak tiftiği |10 YTL/kilogram|
+-+--------------------------------+---------------+
|2|Ana mal (ince, iyi, sıra, hafif)| 9 YTL/kilogram|
+-+--------------------------------+---------------+
|3|Tali | 7 YTL/kilogram|
+-+--------------------------------+---------------+
(8) Hayvan gen kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca uygulanan programa katılan çiftçilere büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arı için kovan
başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda doğrudan ödeme yapılır.
+-+--------------------------+-------------+
|1|Büyükbaş hayvan |360 YTL/baş |
+-+--------------------------+-------------+
|2|Küçükbaş hayvan | 65 YTL/baş |
+-+--------------------------+-------------+
|3|Geliştirme amaçlı küçükbaş| 35 YTL/baş |
+-+--------------------------+-------------+
|4|Arı | 5 YTL/kovan|
+-+--------------------------+-------------+
Kesinti oranı

MADDE 3- (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı
Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya
tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin %0,1 ' i
oranında merkez birliklerine, %0,1 ' i oranında da ilgili birlik ve
kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, 'Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme' adı
altında toplam %0,2 oranında kesinti yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 4- (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, 2009 yılı bütçesinde
hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve ödemeler T.C.
Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili
olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ' ye destekleme tutarının %0,2 ' si oranında
hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında yapılacak destekleme tutarlarını,
yapılan başvurular ve bütçede yer alan hayvancılık ödeneği dahilinde kalmak ve
ödenmek üzere, arttırılmamak kaydı ile revize etmeye Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı yetkilidir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve
kuruluşları yararlanamaz.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 6- (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi
sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.
Sayfa: 20 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar
ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili
vergi dairelerine intikal ettirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7- (1) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ' ın yürürlüğe
konulması hakkındaki 21/2/2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Kararname
yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer hükümler

MADDE 8- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığınca hazırlanarak bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren
en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt