Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Katılım
28.12.2007
Mesajlar
21,905
Konum
Isparta

2Mayıs 2008 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26864

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/20)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçi tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine ve ekipman alımlarını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10016 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ç) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,

d) İl proje yürütme birimi: İl Müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayan ve izleyen birimi,

e) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

f) Mal alımları: Makine, ekipman, malzeme alımlarını,

g) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

ğ)Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

h) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

ı) Ödeme icmali: Ödeme talep belgelerine göre il müdürlüğünce hazırlanarak, Genel Müdürlüğe gönderilen icmali,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Genel müdürlük

MADDE 5 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Genel Müdürlük sorumludur.

(2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

(3) Genel Müdürlük, program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşur. Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.

(2) Başvurularının değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra başvuruların uygulamasını; bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda değerlendirir, kontrol eder, imzalanan hibe sözleşmesi doğrultusunda ödemesini yapar ve izler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar.

a) Balyalama makinesi alımları,

b) Silaj makinesi alımları,

c) Basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları,

ç) İşlemesiz tarım makineleri alımları,

d) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları,

e) Bahçe el traktörü ve ekipmanları alımları,

f) Rüzgar makinesi ( pervanesi ) alımları,

g) File sistemi kurulması,

ğ) Yem hazırlama araçları,

h) Sap parçalama makinesi alımları,

ı) Otomatik sap toplamalı saman makinesi alımları,

i) Kanola hasat aparatı alımları,

j) Mısır hasat tablası alımları,

k) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,

l) Pülverizatör alımları,

m) Lazerli tesviye aleti alımları,

n) Sıkmalı çayır ve yonca biçme makinesi alımları.

Programın uygulama illeri

MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak başvurular kabul edilir.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 10 – (1) Program kapsamında, başvuruları kabul edilenler ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla üç ay içerisinde tamamlanır.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere başvurular yapılır.

(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mallardan sadece bir adet başvuru yapabilir.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. Yatırımcılar alınan makine ve ekipmana ipotek koydurmamak kaydıyla sübvansiyonlu kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler. Makine ve ekipman alımı için başvuru yapacakların idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

MADDE 12 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler,

programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50.000 YTL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 YTL’ yi geçemez. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 YTL, tüzel kişiler için 200.000 YTL’ yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 – (1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, tebliğ kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından tebliğ kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri kesinlikle başvurusunda belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Gerçek ve tüzel kişilere ait basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan mal alımlarına hibe desteği verilir.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek tahmini mal alım tutarları piyasa etütlerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine, ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

h) İkinci el mal alım giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi sulama yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar iletim hattı, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Aynı kuyudan birden fazla proje başvurusu yapıldığı takdirde hibe desteği verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak tahsis edilen bütçe doğrultusunda il müdürlüklerine teslim edilir.

(2) İl müdürlükleri illerine Genel Müdürlükçe tahsis edilen bütçeyi tamamladıklarında yeni başvuru kabul etmezler. İl müdürlüğü başvuru kabulünün tamamlandığını yerel imkanlarla duyurur.

Başvuracaklara sağlanacak bilgi

MADDE 17 – (1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük web sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayları, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler

MADDE 18 – (1) Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine yapılır.

Başvuru şekli

MADDE 19 – (1) Başvurular bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen başvuru konularını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formuna uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, tek nüsha olarak elden teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

Başvuruların uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 20 – (1) Başvurunun uygunluğu ve teknik açıdan değerlendirmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine iade edilir.

(3) Başvuruların incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özelliklerinin uygunluğu ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu gibi incelemeler yapılır ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 21 – (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuru kabul edilir. Ancak illere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık tarafından Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu illerin tarımsal üretim değeri, sosyo ekonomik yapısı ve kırsal nüfus gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuru sayısının, programa tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı için yılı bütçesine tahsis edilmiş ödeneğin en fazla %50’si, bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek mal alımlarının desteklenmesi amacı ile kullanılır.

(4) İl Müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 22 – (1) Her ayın son iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüklerine teslim edilen başvurular takip eden ayın on beşine kadar değerlendirilir, onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar başvuru sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 23 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar kendilerine yapılan tebliği takip eden beş iş günü içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesi, il müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayınlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(2) Hibe sözleşmesi, İl Müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi İl Müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 24 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve başvuruda önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

Yatırımlarda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 25 – (1) Başvuru sahibinin, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğünün ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

(2) Bu durumda il müdürlüğü, hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 26 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince yürütülür.

(3) Gerektiğinde, proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

(4) Başvuru uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, başvuru sahiplerine yedi iş günü içerisinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından yatırımcıya bir ihtar yazısı yazılır. Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde başvurunun hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde, hibe sözleşmesi fesih süreci il müdürlüğü tarafından başlatılır.

Satın alma usul ve esasları

MADDE 27 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alım ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Mal alım tutarının 25.000 YTL’nin altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalmak ve proje başvurusunda belirtilen ve uygun görüş verilen mal bedelini aşmamak kaydıyla tek bir yükleniciden teklif alabilir.

(3) Mal alım tutarının 25.000 YTL’nin üstünde olduğu durumlarda;

a) Öncelikle, en az üç teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayan geçerli teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

(4) Ticari teamüller kapsamında bu tebliğe göre yapılacak mal alımlarının, satın alma usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar örnek dokümanlar Bakanlık tarafından yayımlanacak satın alma el kitabı ve/veya broşürde belirtilir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 28 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ile başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine ve malın teslim alındığına dair belgeleri bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder.

(2) Ayrıca, başvuru sahipleri, mal alımlarını yaptıkları ve ödemenin yapılacağı kişi, şirket ve kuruluşların banka hesap numaralarını, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte il müdürlüğüne verir. Mal alımı faturası ve başvuru sahibinin ödemeye ilişkin banka dekontunun tarihleri hibe sözleşmesini takip eden üç ay içerisinde olmak zorundadır.

(3) İl proje yürütme birimi, onbeş gün içerisinde ödeme belgelerini; hibe sözleşmesi, ilgili mevzuata uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, ödeme yapılması için ödeme icmalini Genel Müdürlüğe gönderir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 29 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 30 – (1) Genel Müdürlükçe, il müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme icmallerine göre başvuru sahibinin belirttiği yüklenicilere ödenmek üzere ilgili bankaya talimat verilir.

(2) Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler, Yeni Türk Lirası olarak yapılır.

(3) Haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, 27/8/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanarak gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 31 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış malların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki sene sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlık’ça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ gereği, makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberleri, el kitapları, genelgeler ve Ek -1 de verilen internet adresinde 'Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar' yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.Ek-1PROJE UYGULAMASI SÜRECİNDE BAŞVURULACAK ADRESLERE-posta adresi : kkydp@tedgem.gov.tr

Faks : 0312 – 466 90 45

Internet Adresi : www.tedgem.gov.tr
 
Katılım
14.11.2007
Mesajlar
2,296
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Paylaşım için teşekkürler...
 
Katılım
24.11.2007
Mesajlar
4,422
Konum
İstanbul
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Paylaşım için teşekkürler..İnş bi yararını görürüz..
 
Katılım
06.12.2007
Mesajlar
13,525
Konum
Ankara
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Destekler %30a indi ekipmanlarda...
 
Katılım
24.02.2008
Mesajlar
84
Konum
Konya
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Çağrı, ekipmanlarda destek % 30 a indi derken, yem bitkisi ekilişlerinden dolayı geçen sene alet ve ekipman alımlarında verilen % 40 desteğimi diyosun?
 
Katılım
06.12.2007
Mesajlar
13,525
Konum
Ankara
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

salim_aydın link=topic=3123.msg31611#msg31611 date=1209764281' Alıntı:
Çağrı, ekipmanlarda destek % 30 a indi derken, yem bitkisi ekilişlerinden dolayı geçen sene alet ve ekipman alımlarında verilen % 40 desteğimi diyosun?
Pnömatik mibzer,mısır ve ot slaj vs... yani senin dediğin gibi yem bitkilerini işlemeye yarayan ekipmanlar,hem de traktör hariç diğer ithal ekipmanların ithallerini alırsan,devletin belirli bir desteği var.Bu destek %50ydi,artık %30a inmiş...
 

NsL

Katılım
15.11.2007
Mesajlar
704
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

bilgi için tşk emeğine sağlık
 
Katılım
15.10.2007
Mesajlar
461
Konum
Bergama/İZMİR
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

arkadaşlar bu destekten yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor tam olarak banada silaj makinası lazım bu sene almam gerekiyor
 
Katılım
22.01.2008
Mesajlar
2,484
Konum
Osmaniye
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

arkadaşlar biz burdan 6lı diskli alcazz...babamı kandrablsem bide rtovatör alsak cok süper olcak ama kanmıyolar
 
Katılım
14.11.2007
Mesajlar
2,296
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

ugur_husky link=topic=3123.msg38294#msg38294 date=1211569802' Alıntı:
arkadaşlar bu destekten yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor tam olarak banada silaj makinası lazım bu sene almam gerekiyor
Arkadaşım burda %50 diyor ama sen olay hakkında tam bi bilgi almak için bence bi ziraat odasına falan başvur orda sor bakalım tam olarak neyin nesiymiş falan...
 
Katılım
28.12.2007
Mesajlar
21,905
Konum
Isparta

Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

bence en yakın makınayı alacagın yere gıtmen onlar sana eyın ne old soylerler
 
Katılım
22.01.2008
Mesajlar
2,484
Konum
Osmaniye
Ynt: Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

ÖZzGÜR link=topic=3123.msg38316#msg38316 date=1211572223' Alıntı:
Arkadaşım burda %50 diyor ama sen olay hakkında tam bi bilgi almak için bence bi ziraat odasına falan başvur orda sor bakalım tam olarak neyin nesiymiş falan...
babam ziraat odası başkanı akşam bi sorim bakem % kaçmış hibe ben %50 die biliom ama
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt