Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...


Enerji Piyasası Düzenleme Ku rumu ' nun (EPDK) AB ' ye uyum kapsamında kırsal motorin normal motorin ayrımına son ver­mesiyle birlikte yılbaşından iti­baren motorinde tek tarifeli özel tüketim vergisi uygulaması baş­layacak.

Bu da kırsal motorin kullanıcılarına yaklaşık 1 mil­yar lira yük getirecek. Yeni uy­gulamayla kırsal motorin kulla­nan çiftçinin mağdur olmaması için sübvansiyon ve mazot des­teğinde düzenleme yapılması gündeme geldi.

EPDICnın, Avrupa Birliği Yö­nergesinde yer alan kırsal moto­rin tanımı ve kükürt içeriği sının çerçevesinde 1 Ocak 2011 tari­hinden itibaren, kırsal motorinde 1.000 PPM olan kükürt düzeyini, normal motorin limiti olan 10 PPM ' e düşürme karan olayın ver­gisel boyutunu ön plana çıkardı.Yeni düzenleme kapsamında yılbaşından itibaren kırsal moto- rin-normal motorin ayrımı son bu­lacak. Bu şekilde motorine uygu­lanan ÖTVde de, ikili tarife orta­dan kalkacak. Halen kırsal mo­torinden 1.2345 lira, normal mo­torinden ise 1.3045 lira ÖTV alı­nıyor. 10cak2011 ' den itibaren piyasada sadece normal motorin kalacağı için sadece 1.3045 ' lik tarife geçerli olacak.
Bu da kırsal motorin kullanan tanmsal kesim ve karayolu taşı­macılığı yapanların düşük fiyadı kırsal motorin yerine, yeni yıldan itibaren daha yüksek fiyatlı nor­mal motorin almalan zorunluluğunu beraberinde getirecek.
Bu arada kırsal ve normal motorin arasında litredeki 7 ku­ruşluk ÖTV farkı, katma değer vergisi de dahil edildiğinde 8.55 kuruşa yükseliyor. Buna göre, ÖTV ve KDV ile birlikte kırsal motorin üzerindeki mevcut vergi yükü 1.6795 liraya, normal mo­torindeki vergi yükü de 1.7650 li­raya çıkıyor.
Yapılan hesaplamalara göre, kırsal motorin ile devlet, yaklaşık 1 milyar liralık ÖTVden vazgeçi­yor. Yeni uygulama ile şu anki ÖTV tutarlarına göre, motorinde yaklaşık 1 milyar lira daha fazla ÖTV tahsilatı bekleniyor.

Ayrıcalıklı tarife yok
Kırsal motorinin kalkması­nın ardından vergi sisteminde çiftçiler için ayncalıklı bir tarife­nin mümkün olmadığım belir­ten Maliye Bakanlığı yetkilileri şu değerlendirmede bulundu:
'Halen kırsal motorin ile nor­mal motorin arasında 7 kuruşluk ÖTV farkı bulunuyor. Kırsal mo­torinin üretim ve ithalatının son bulması öncelikle çiftçileri ve karayolu taşımacılığı yapanlan etkileyecek. Deniz taşımasmda zaten istisna var, havayolu taşı­macılığında da jet yakıt kullanı­lıyor. Yeni uygulamanın ardın­dan çiftçiler için pompa bazında bir vergisel düzenlemeye gide­meyiz. Normal motorinde tek tarife geçerli. Çiftçiler için pom­pa çıkışma göre bir ayncalık su- istimallere neden olur. Geçmiş­te de bunlan yaşadık. Bunun ye­rine tanmsal destekleme kapsa­mında çiftçilere sübvansiyon ya­pılabilir, mazot desteği yeniden düzenlenebilir.'
EPDK ' nın Avrupa Birliği (AB) ilgili yönergesinde yer alan 'akaryakıtların piyasa arzı ve satışı'na ilişkin hükümlerin uyumlaştırılması çalışmalan kap­samında Motorin Türlerine ve Otobiodizel ' e İlişkin Teknik Dü­zenleme Tebliği ' nde yaptığı de­ğişiklik ile 1 Ocak 2011 tarihin­den itibaren ithal edilen bir ki­logram motorinin içinde en faz­la 10 miligram kükürt olacak. Böylece kükürt oram, 1000 PPM düzeyinden 10 PPM (1 milyon litrede 10 litre) düzeyine indi­rilmiş olacak.'
 
Ynt: Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...

sizin ben kükürtünüze de ......
ne bu ya her yerden zam yağıyor buğday fiyatına gelince zam yok bu ekonomiyle uğraşan kişiler açaba hiç çiftçinin girdilerini hesapladılarmı açaba küçük çiftçiyi harçadılar gitti mezarında dik duraçasılar.
 
Ynt: Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...

* mazot desteği tarla sahiplerine veriliyor bizim gibi ortak eken yada icar eken çiftçiler faydalanamıyor bunun çaresini bulacak ondan sonra destekleme verecekler
 
Ynt: Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...

sen içarla işlediğin yerlere içar senedi yapmadığsan tarla sahibine çıkar . ama dur sen içar senedi yapmadığsan bu tarlaları CKS belgesinde de gösteremiyorsundur. Bence sen bu tarlalar için içar senedi yap ve CKS içnde göster ozaman mazot desteği sana çıkar.
 
Ynt: Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...

bize destek vermesinler mahsulümüze ederinde satalım bize verecekleri desteği asgari ücretle çalışanlara emeklilere versinler malesef destek bize oluyo köstek hemde böylece sahtekarlık yapanların önüne geçilmiş olur
 
Ynt: Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...

Haklısınız arkadaşım bizim buralarda CKS falan yok desteğin bize faydasıda yok bu nun yerine keşke ürünümüz para etse
 
Ynt: Motorinde tek vergiden mağdur olan çiftçiye yeni destek gündemde...

ben 400 dönüm hazine yeri ekiyorum her yıl hazineye işgal bedeli ödüyorum işgal diyorum çünkü maliyedeki tanımı bu işin pisliği çıkan mahsülü ofis almıyor sebebi işgal olduğu için çsk kaydı yaptıramıyorsun desdek alamıyorsun sonra tüccarın kucağına oturuyorsun insafına .
 

Benzer Konular