BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ 300 TL İÇİN GEREKEN BELGELER

Katılım
28.12.2007
Mesajlar
21,905
Konum
Isparta

Besilik erkek sığır desteklemesi

MADDE 13 – (1) Kesim tarihinden itibaren, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının işletmesinde tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil), Bakanlıktan çalışma izni almış kesimhanelerde kestiren üreticilere, KES veri tabanına kaydettirmek şartıyla, belirlenen dönemlerde hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kestirenler kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıranlar il/ilçe müdürlüklerine, ekinde 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat eder. Son başvuru tarihi; 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde kesilen erkek sığırlar için 31/7/2012, 2012 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki kesimler için ise 31/1/2013 günüdür.

b) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre küpelenen ve Türkvette ilk tanımlandığı işletmede iken kestirilen erkek sığırlarda; 90 günlük besi süresi olarak sığırın Türkvet sistemine kayıt tarihi ile kesim tarihi arasındaki süre esas alınır.

c) 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar desteklemeden yararlanamaz.

ç) Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde desteklemeden yararlanmak için, yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kesimi yaptıranlarda bu birliklere üyelik şartı aranır. Yıl içinde beş ve altındaki sayıda kesim yapan üretici, birliğe üye olmasa da il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla desteklemeden yararlandırılır.

(3) Üreticiden istenen belgeler;

a) Dilekçe,

b) Aşağıdaki belgelerden biri;

- Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,

- Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair ilçe mal müdürlüğü veya il vergi dairesi onaylı fatura dip koçanı fotokopisi,

- Müstahsil makbuzunun aslı,

c) İşletme Tescil Belgesi,

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümünü gösteren belge,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanmış kesim cetveli.

(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Kırmızı et üretici birliğince düzenlenmiş ekinde üye listesi bulunan dilekçe,

b) Kırmızı et üretici birliğince KES veri tabanından alınan İcmal-1,

c) Merkez birliğine üye olduğuna dair belge,

ç) 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler.

(5) Başvuruların sisteme kaydında uyulacak esaslar;

a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 gün içinde il müdürlüğü/ilçe müdürlüğü/kırmızı et üretici birliklerince sisteme girilir.

b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzu esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, karkas ağırlığı (kg olarak), üreticinin adı ve soyadı, adresi ve kesilen hayvan sayısı (baş olarak) bulunmalıdır. Ayrıca kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzları uyumlu olmalıdır.

c) Kesimhanelerin, ruhsat tarih ve numaraları, kapasiteleri ve adresleri ile ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

ç) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verebilir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

b) Veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde, üyelerinin icmal-1’e esas tabloları bu birliklerce, bulunmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıran yetiştiricilerin icmal-1’e esas tabloları il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

c) KES veri tabanına veri girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde üyesinin bulunması halinde bu üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

a) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu ile hayvan pasaportu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır,

b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir,

c) Hayvan sayısı ve karkas miktarı uyumlu olmalıdır,

ç) Kesilen sığırların, kesildiği tarihten itibaren besi süresinin son 90 gününü Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır,

d) Karkas ağırlığı en az 190 kg olmalıdır,

e) Kesilen hayvanların Türkvet kayıtlarından düşümü yapılmalıdır,

f) Eksik ve hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır,

g) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i hazırlayan kırmızı et üretici birliğine iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il ve ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’ e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile KES’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.

(10) Diğer hususlar;

a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına girmekle sorumludur.

c) KES veri tabanında görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

ç) 2012 yılı için başvuru şartlarını yerine getirmiş ve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.
 
Katılım
04.10.2008
Mesajlar
4,007

Ynt: BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ 300 TL İÇİN GEREKEN BELGELER

yahu şu yeni düzenlemeler boş işler üreticiyi iyice sogutacak hayvancılıktan.. 5 kuruş para verene kadar adamın annesinden emdigi süt burnundan getiriyorlar.. bende süt birliğine kayıt olayım destekleme alayım sunni tohunlama parası alayım diye hayvanların kayıtlarını çıkarmaya çalışıyorum 4 tane hayvanımı dışarıdan aldıgım için sorun var il tarımdaki veterinerhiç bi şeyden anlamadıgından yok git aldıgın adamı bul kagıt al gel senin üzerine geçireyim diyor yahu ben bu hayvanı meydan da aldım sahibi neblim nerede diyor sana ismini adresini bulayım git yav adam şehrin diger ucunda bir hayvan için ta okadar yol mu gideyim gidince adamı bulmamda garanti degil böle saçmalıklarla ugrastırıyorlar.. hayvan benim işletmemde mi? evet kendi gözünle gördün mü? evet.. daha beni ne ugrastırıyorsun üzerime yaz diyorum yok olmaz.. diyor falan kim allah aşkına ugrasır bunlarla.. birde hayvanın cinsini tespit edemiyor veteriner gelip saf simentalime melez yazıyor.. simental kırmasına montofon yazıyor.. aşı ile ürettigim hayvana saf degil diyor.. yavcıldırttı beni dedim saf simental avusturyada yada şu ital sunni tohumların hangisinde var mal mısın sen dedim.. diyor yok ancak 10-15 kuşak geçerse sunni tohumlamayla saf olur hayvanın diyor (kimin ömrü yeter ) yada sertifikasını çıkaracaksın falanda filanda.. diyorum küpeyi siz takmadınız mı sunni tohumlama kayıtlarıda annesinin üzerine yok mu.. göremiyormusun hayvanın cinsini.. sonra bir hayvanımı cinsiyeti dişi iken erkek yazmışlar sunni tohumlama yaptıramıyorum.. 2 hafta oldu hala düzeltemedi sistemden.. düve lere sunni tohumlama yaparsan 14 aydan küçük olursa para alamıyorsun.. v.s v.s. hayvanın cinsinden baska cins tohumlama yaptırırsan sunni tohumlama destegi alamıyorsun daha bi sürü böle saçma uygulama var..sonra işletmedeki tüm ineklere sunni tohumlama yaptırmak mecburi yaptırmassan inek bası ceza ödüyorsun aldıgın desteklemeden kesiliyor :) yine bu sıgır kesiminde gidip il tarımdan kagıt alacaksın bilmem ne bi sürü angarya ile ugraşacaksın ki üç kurus desteklemeyi alabilesin.. yani işin özü kayıt dışı işletmeyi daha makul hale getiriyorlar !! BÜYÜK VE DÜZENLİ İŞLETMELER ANCAK BU DESTEKLERDEN TAM OLARAK YARARLANA BİLİR .. KÜÇÜK ÜRETİCİYE FAKİRE HİÇ BİŞEY YOK SAT İNEGİ GİT ŞEHİRDE SÜRÜN DİYORLAR.. 3-4 inekle bu işe başlayacak girişimciye şans tanımıyorlar ..
 
Katılım
05.06.2013
Mesajlar
102
Konum
aksaray
Ynt: BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ 300 TL İÇİN GEREKEN BELGELER

bakanlık hayvancılığa destek veriyoruz diye reklamını yapacak ama ne kadar az kişi alabilirse o kadar kar sanırım kendileri için. bin dereden su getirtiyorlar adama zaten hayvancılıkla uğraşan adamın başını kaşıycak vakti olmuyor çoğu zaman ben mesala şehir merkezine 60 km uzaklıkta besicilik yapıyorum çiftliği bırakıp 120 km yol yapıp bukadar teferruat çok zor .birtek hayvanın küpe numarasından bakanlık herşeye ulaşabilmeli . destek?köstek??
 

Hakkımızda

TrakKulüp, içinde 100.000'den fazla konuyu, 1.300.000'den fazla mesajı barındıran Türkiye'nin ilk ve en büyük traktör, tarım ekipmanları ve çiftçilik paylaşım sitesidir. 86.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Üst Alt