Kuyu Ruhsatı

21.12.2020
1,458
2,218
''Kuyu Ruhsatı''

Kuyu Ruhsatı nedir, neden gereklidir?

Sondaj projelerinde arazinizde gerekli çalışmayı yapabilmek, açılan kuyu üzerinde hak sahibi olabilmek ve kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek için Devlet Su İşleri tarafından onaylanmış, belirli bir formatta hazırlanan belgelere kuyu ruhsatı adı verilir.
Arama ve kullanma ruhsatı adı altında düzenlenen bu ruhsatlar kuyunuzun açılması ve tamamlanması işlemlerinin sorumlu bir mühendis kontrolünde yapıldığının göstergesidir.
Yine kuyu ruhsatları, açılan kuyunun uygun proje koşullarında optimum verim dikkate alınarak gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Ruhsat alınmadan da sondaj kuyusu açılabilir mi?
Derinliği 10 MT.’den küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırıldığından bu kuyuları açmak ve işletmek için ruhsat almaya gerek yoktur.
Derinliği 10 MT.’den fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmalar kaçak kuyu statüsüne girdiğinden, bu kuyular görevliler tarafından veya herhangi bir ihbar sonucunda tespit edilip para cezası ve (kuyu sondaja kapalı saha sınırları içerisinde ise) kuyunun kapatılması işlemlerine tabi tutulmaktadır.
Kaçak Kuyu: Arama ruhsatı olmadan açılmış kuyulardır. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün görevlilerinin tespiti halinde kuyu DSİ tarafından kapatılır. Kapatma masrafları kuyu sahibinden alınır ve ayrıca yerel yönetimler tarafından kuyu sahibi idari para cezasına çarptırılır. Bu nedenle varolan kaçak kuyu için DSİ tarafından kapatılmadan önce Kullanma ruhsatı düzenlenerek varolan kuyunun kapatılması önlenebilir ve böylece kapatma işlemlerinden doğan masraflardan da kurtularak, kuyu sahibinin sadece yerel yönetimin kendisine keseceği cezayı ödeyerek daha az zarar etmesi sağlanabilir.
Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Almak için gerekli işlemler nelerdir?
Açılacak bir su sondajı kuyusu için öncelikle Teknik Sorumlu statüsündeki bir Jeoloji Mühendisi ile işbirliği yapılır. Proje koşulları ve diğer teknik detaylar karşılıklı mütalaa edilir. Bu aşamadan sonra temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:
  1. Araziye ait su ihtiyaç belgesi.(Arazi, tapu sahibi ve suyun kullanım amacına yönelik olarak Tarım İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri ya da Ticaret Sanayi Odaları’ndan temin edilir).
  2. Özel durumdaki araziler için gerekli makamlardan alınacak izin yazıları.
  3. Yer altı suyu Arama Belgesi için D.S.İ.’ye yazılacak dilekçe (Sorumlu Mühendis tarafından hazırlanarak işveren tarafından imzalanır).
  4. Sondaj kuyusuna ait arazi koordinatları (Sorumlu Mühendis tarafından belirlenir).
  5. Yakın mesafelerde bulunan sondaj kuyusu, sığ kuyu, akarsu, dere, kaynak, maden suyu ve diğer su kaynaklarının bilgisi (Sorumlu Mühendis tarafından belirlenir).
  6. Sondaj Lokasyonunu gösteren yer bulduru haritası (Sorumlu Mühendis tarafından yapılır).
  7. Sondaj kuyusu ön proje formatı (Sorumlu Mühendis tarafından hazırlanır).
  8. Sondaj Lokasyonunu içeren 1/25.000’lik Jeoloji haritası (Sorumlu Mühendis tarafından temin edilir).
  9. Sondaj yapılacak sahaya ait Hidrojeolojik Etüt (Sorumlu Mühendis tarafından yapılır).
Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak için gerekli işlemler nelerdir?
Yer altı suyu arama ruhsatında belirtilen sondaj kuyusunun açılmasını takiben en geç 1 ay içerisinde kullanma ruhsatı için yine Sorumlu Jeoloji Mühendisi nezaretinde D.S.İ.’ye aşağıdaki belgeler tamamlanarak başvuru yapılır:
- Açılmış olan sondaj kuyusuna ait mevcut suyu kullanma amaçlı dilekçe.
- Kuyu bilgileri, derinlik, su verimi, su seviyeleri, filtre boru seviyeleri, koordinatlar vb. değerleri içeren kuyu kütüğü.
- Su verimi ve su seviyelerinin belirlenmesine yönelik sabit debili düşüm deneyi sonuç belgesi.
- Kuyudan alınan su numunesine ait, kullanım amacına uygunluğunu gösterir laboratuar deney sonuç belgesi.
- Kuyunun içinde kaldığı araziye ait tapu fotokopisi,kimlik fotokopisi

2015


 

Benzer Konular