Domates Yetiştiriliciliği

23.04.2009
14,004
23,992
35
Bilecik

Domates Yetiştiriliciliği

Türkiye ' de yapılan domates üretimi 6.150.000 ton civarındadır.

Ülkemiz domates üretimi iki gayeye yönelik yapılmaktadır.

Sofralık olarak taze tüketime
Salçalık olarak sanayi tüketimine
Sofralık domates üretiminin iki kaynağı vardır.Açık tarla üretimi ve sera üretimi .

Toplam sofralık domates üretiminin %25 ' nin serada üretildiği tahmin edilmektedir.

Domatesin toprak üstü yeşil aksamı,büyüme şekline göre iki kategoride özetlenir.

a) Bodur ve yarı bodur çeşitler(detrminante)

b) Serbest büyüyen çeşitler(indeterminante)

Bodur çeşitlerde bitkiler 3-5 meyve dölü (salkım)bağlandıktan sonra büyüme durur.

Serbest büyüyen tiplerde iklim şartlarına bağlı olarak meyve dölü (salkım)sayısı değişkendir.Örneğin,Avrupa sera şartlarında teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 18-20 döl ve hatta üzerinde meyve hasat yapılırken,ülkemiz sera şartlarında genellikle 7-8 dölden hasat yapılmaktadır.

Bodur tipler genellikle açık saha yetiştiriciliğinde sofralık veya salçalık olarak üretilmektedir.Serbest büyüyen tipler ise açık veya sera şartlarında sırığa bağlanarak yetiştirilmektedir.Bu nedenle bu tiplere sırık domatesi de denilmektedir.

Kısaca döl adı verilen çiçek salkımlarında çeşide,iklim şartlarına,yetiştirme tekniğine bağlı olarak 2-60 arasında çiçek bulunur.Bir çiçeğin döllenip, meyveciğin teşekkülünden itibaren hasat olgunluğuna kadar geçen süre 7-9 haftadır.

Bir çiçek salkımında optimum koşullarda bile bitkinin besleyebileceği meyve sayısı 5-7 ' dir.Bu rakamın üzerindeki çiçeklerden oluşan meyvelerin standart büyüklüğe ulaşmaları beklenemez.Bu nedenle,ilk teşekkül eden 5-7 meyvenin muhafaza edilip,geride kalanların gözden çıkarılması(kesilmesi)akıllıca bir hareket olur.

FİDE DÖNEMİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Klasik metod ile fide yetiştiriciliğinde fidelerin kotiledon yaprakları yere paralel duruma gelince şaşırtılmaları yapılır.Şaşırtmadan önce,fidelik ve şaşırtmanın yapılacağı harç dolu torbalar sulanmış olmalıdır.Şaşırtma esnasında fideler,kotiledon yaprağından tutularak çıkartılmalı ve aynı şekilde torbalara yerleştirilmelidir.

Şaşırtması yapılan fideler,nihai yetiştirme yerlerine(sera veya tarla)dikilinceye kadar uygun iklim ve nem koşulları muhafaza edilmeli,fideler büyüdükçe torbalar aralanmalı periyodik aralıklarla sulama ve bakımları yapılmalıdır.Hastalık problemlerine karşı dikkatli olunmalı ve 8-10 günde bir koruyucu ilaçlama ihmal edilmemelidir.

Fide Döneminde Beslenme Bozuklukları

Fide döneminde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi,fidelerin sağlıklı şekilde gelişip gelişmediklerini gözlemlemektir.Sera veya tarlaya sağlıksız fide götürmek ve dikmek, başarısızlığın en tehlikeli adımıdır.

Fide döneminde görülmesi muhtemel beslenme bozukluklarına ait belirtiler ve nedenleri tabloda 1 verilmiştir.

Tablo 1. Fide dön

BELİRTİLER SEBEBİ
-Kotiledon yapraklarda bozukluk
(deformasyon)

Manganez eksikliği
-Kotiledon yapraklarda yanıklık ve
kurumalar

Kalsiyum eksikliği
-Genç yapraklarda benekleşme Manganez eksikliği
-Genç yapraklarda leke ve kurumalar Kalsiyum veya çinko eksikliği
-Fidelerde yaprak atma Fide üzerindeki yapraklarda renk açılması
var ise Azot,beneklenme var ise

Manganez eksikliği

-Fide gelişimi yetersiz ve saçaklar zayıf Fosfor eksikliği
-Fidelerin büyüme ucunda yanıklar Kalsiyum eksiklği
Fidelerin tetkikinde sözü edilen arazlardan birisinin bir veya iki fidede görülmesi halinde tüm fidelikte tedbir alınmalıdır.Amaca uygun yaprak gübresi ile 5-6 gün ara ile 2-3 uygulama yapmak gerekir.

B- Fidelerin Yetiştirme Ortamına Dikilmeleri

Fidelerin nihai beslenme ve ürün verme yeri olan seraya veya açık alana dikimi esnasında dikkat edilecek başlıca kurallar şöyle sıralanabilir.

Günümüz dikimlerinde;

Sera şartlarında dekara 2800-3000 adet fide dikilmektedir.
Açık alana sofralık çeşitlerde bu rakam ortalama dekara 1500 ' dür.
Salçalık domates yetiştiriciliğinde ise dekara 3500 fide dikilmektedir.
Fidelerin dikimleri güney-kuzey istikametinde yapılmalı ve mutlaka can suyu verilmelidir.
Dikim işlerinden sonra, yetiştirme mevsiminin sıcaklık şartlarına göre 1-3 gün
İçinde fideler sulanmalı ve tava gelince hafif bir çapa yapılmalıdır.

Bu andan itibaren fideler yeni bir ortama girmiş ve bitki dönemine ilk adımlarını atmışlardır.İlk çapadan sonra geniş aralara su verilerek tava gelince çapalanır.

GÜBRELEME PROGRAMI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Her çeşit bitkinin gübreleme programı,yetiştirilecek olan bitkinin gıda talebine göre değişir.Domates yetiştiriciliğinde aşağıdaki bilgilere uyulmalıdır.

- İlk çiçekte meyveler teşekkül edip büyümeye başlayıncaya kadar domatesin azot(N) talebi düşüktür.Bu döneme kadar geçecek süre içindeki azot ihtiyacı (1) ise, bu dönemden sonraki ihtiyacı (3) ve meyvenin hakim döneminde (4) ' dür.

- Eğer bu kurala dikkat edilmez ve meyve tutumundan önce cömertçe azot uygulaması yapılırsa, çok gelişmiş bitki yapısına mukabil meyve tutumu azalır, döller arası mesafe uzar.

- Domateste kaliteyi en çok etkileyen element potasyum olup,azot/potas dengesi en az 1/1,5 düzeyinde kurulmalı,gerektiğinde ½ düzeyine çıkarılmalıdır.

- Açık tarla şartlarında domates yetiştiriciliğinde (sofralık) programlanmış olan azot ' un %30 ' u, fosfor ve potasyumun tamamı taban gübresi olarak uygulanır.geri kalan azot,ilk meyvelerin teşekkülünden itibaren 2-3 taksitle verilir.

-Makro elementler dışında, bitki gelişmesinde önemli rolleri olan minör ve mikro elementler de vardır.Bu elementlerden özellikle Magnezyum (Mg),Çinko (Zn), Manganez (Mn) ve Demir (Fe) domateste eksiklikleri görülen elementlerdir.Bu elementlerin eksiklikleri bitkiler üzerinde gözle görülür belirtiler verdikten sonra tedavi güçleşmektedir.Bu nedenle ekilecek tarlanın toprak analizi veya gerekiyor ise yaprak analizi zamanında yapılmalı ve ona göre bir gübreleme periyodu uygulanmalıdır.

Domateste görülen muhtemel beslenme bozuklukları belirtileri ve nedenleri tablo2 de verilmiştir.

Tablo 2 Domateste görülen beslenme bozuklukları

BELİRTİLER SEBEBİ
Yapraklar küçük kalır,açık yeşil ve sarımsı renk alır.Çiçekler olgunlaşmadan dökülür
Azot noksanlığı

Yapraklar fazla geniş ve uçları aşağı doğru kıvrık olur.Meyveler güç olgunlaşır.
Azot fazlalığı

Yapraklar sert ve dik,koyu yeşil ve mavimsi yeşil bir renk alır.
Fosfor noksanlığı

Yapraklar koyu yeşil renkte olup yaşlı yapraklar griye çalan yeşil renktedir.Meyvelerde olgunlaşma düzensiz ve renk açık olur.Lekeli olgunluk görülür.
Potasyum noksanlığı

Çiçek burnu çürüklüğü görülür.
Kalsiyum noksanlığı

Yaşlı yapraklarda damarlar aralarında,kenarlardan başlayıp içe doğru ilerleyen sararma şeklinde kloroz görülür.Yapraklar gövdeye doğru sarkar.
Magnezyum noksanlığı

Genç yapraklarda sararma şeklinde klorozlar oluşur.
Demir noksanlığı

Boğumlar arası incelme normalin yarısı veya üçte biri oranında kısalmalar olması nedeniyle bitki bodur görünümdedir.Yaşlı yaprakların uçları yukarı doğru kıvrık görünümdedir.
Çinko noksanlığı

İnce damarlar arasında renk açılması olur.
Mangan noksanlığı

Genç yapraklar kalınlaşmış kırılabilir yapıda oluşurlar.kahverengi nekrorik lekeler vardır.
Bor noksanlığı

Yaprak uçları sararır ve nekrozlar oluşur.Simtomlar daha sonra yaprak kenarına ve orta damara doğru yayılır
Bor toksisitesi (fazlalığı)

SULAMA

Domates kök yapısı itibarı ile su ' dan ençok istifade eden sebze kültürlerinin başında gelir.Domateste,fide dikimini takiben çapa sulamalarından sonra ikinci döl çiçek salkımı oluşuncaya kadar,bitkide solgunluk ve büyüme noktasında incelme görülmedikçe ana sulama programına başlanmamalıdır.

Fertigasyon

Gübrelemenin, sulama sistemleriyle uygulanmasında domates yönünden dikkat edilecek en önemli konu azot yoğunluğudur.Her bir ton su ile uygulanacak azot dozu 100-200 gram (saf madde)arasında olmalıdır.Normal şartlarda her 1 ton su ile uygulanacak maddeler toplamı 300 gram civarında hesaplanırken azot/potas oranı başlangıçta 1/1 olarak tutulmalı meyve oluşumundan itibaren bu oran tercihen potasın lehine artırılmalıdır.

Fertigasyon uygulamalarında rasgele seçilmiş gübreler değil,hesabı yapılarak seçilmiş gübreler kullanılmalı veya yapılacak bilinçli karışımlarla izah edilen denge sağlanmalıdır.

Elektriksel İletkenlik (EC)

Fertigasyon uygulamalarından önce, bitkilerin uygulanacak gübrelerden yararlanıp yararlanamayacaklarının en önemli göstergesi,toprağın EC değeri olacaktır.Sonuç olarak bir tuzluluk ifadesi olan EC değeri 2 ' nin üzerinde ise gübre uygulamasının ertelenmesi gerekir.

Domateste 4 EC değeri %10 ve 6 EC değeri %25 ürün azalmasına sebep olmaktadır.

Bütün bu kriterler göz önüne alınarak toprak çeşitlerine göre bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

KUMLU TOPRAK

İLİ :Edirne

İLÇESİ :Keşan

KÖYÜ :Keşan merkez

EKİLECEK ÜRÜN :Domates

ANALİZLER SONUÇ ANALİZLER SONUÇ
PH (6,6-7,31) 4,54 Asidik FAYDALI FOSFOR (P) ppm(1,39-3,26) 1,00
TUZ (MS/cm) (650) 95 FAYDALI POTASYUM (K)ppm 220
KİREÇ (%)(3,5) 0,00 FAYDALI SODYUM (Na) (200-300) 80
ORGANİK MADDE (%) (5) 0,80 FAYDALI DEMİR (Fe) ppm (>4,5) 0,4
İŞBA (ml) 18 FAYDALI BAKIR (Cu) ppm (>0,2) 0,45
BÜNYE Kum FAYDALI ÇİNKO (Zn) ppm (>1) 0,1
TOTAL AZOT (%N)(0,1-0,15) 0,040 FAYDALI MANDAN (Mn)(>1) 1,00
SERALAR İÇİN;

1. 40-100 kg/dak Delta Humus (toprak hazırlığında )

2. 10 kg/dak Delta Leoçin (toprak hazırlığında)

3. 10 kg/dak Delta Humufer (toprak hazırlığında)

4. 250 kg/dak tarım kireci (ekimden 20 gün önce toprağa serpilmeli,toprak pullukla sürülmemelidir)

5. 65 kg/dak DAP (taban gübresi)

6. 67 kg/dak Potasyum sülfat (taban gübresi)

7. 18 kg/dak Amonyum nitrat(üst gübresi,fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)

8. 25 kg/dak Potasyum nitrat(üst gübresi,fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)

9. 300 ml/dak Delta NP (şaşırtmadan sonra 15 ' er gün ara ile 3 kez)

10. 50 kg/dak Amonyum nitrat(üst gübresi,fındıklanma döneminde)

11. 70 kg/dak Potasyum nitrat(üst gübresi,fındıklanma döneminde)

12. 400 ml/dak Delta K-50 (fındıklanma döneminden itibaren15 ' er gün ara ile 3 defa)

13. 400 ml/dak Delta Azot 30 (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)

14. 90 kg/dak Amonyum nitrat(üst gübresi,ilk hasaddan hemen sonra)

15. 150 kg/dak Potasyum nitrat(üst gübresi,ilk hasaddan hemen sora)

16. 300 ml/dak Delta Kalsiyum (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)

17. 1 lt//dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate(ilk sulama ile birlikte sezon boyuca ayda bir sulama suyu ile verilmelidir.)

18. 3 gr/fide Delta Süper kök (fidelerin şaşırtılması esnasında daha güçlü bir kök yapısı oluşturmak için bitki kök bölgesine verilmelidir.)

19. 4 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (toprak hazırlığından önce)

AÇIK TARLA KOŞULLARINDA

20-40 kg/dak Delta Humus (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Leoçin (toprak hazırlığında )
10 kg/dak Delta Humufer(toprak hazırlığında)
40 kg/dak DAP (taban gübresi)
250 kg/dak tarım kireci (ekim yapmadan 20 gün önce toprağa atılmalı ve tarla sürülmemelidir.
35 kg/dek Potasyum sülfat kg/dak (taban gübresi)
12 kg/dak Amonyum nitrat(üst gübresi,fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
300 ml/dak Delta NP (fide dikiminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
25 kg/dak Amonyum sülfat (üst gübresi,fındıklanma döneminde)
400 ml/dak Delta K-50 (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
300 ml/dak Delta Kalsiyum (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
400 ml/dak Delta Azot 30 (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
60 kg/dak Amonyum nitrat(ilk hasaddan hemen sonra)
1 lt/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate (ilk sulama ile başlayıp sezon boyunca ayda 1 kez sulama suyu ile birlikte uygulanmalıdır.)
3 gr/fide Delta Süper kök (fidelerin şaşırtılması esnasında daha güçlü bir kök yapısı oluşturmak için bitki kök bölgesine uygulanmalıdır)
4 ton/dak yanmış çiftlik gübresi(toprak hazırlığından önce)
TINLI TOPRAK

İLİ:Antalya
İLÇE:Gazipaşa
ADI: Özyüksel tarım
YETİŞTİRİLECEK ÜRÜN :Domates

TOPRAK ÖZELLİKLERİ ANALİZ SONUCU DEĞERLENDİRME
PH 7,8 Hafif alkali
KİREÇ(CaCO3)(%) 7,2 Yüksek
SU İLE DOYGUNLUK (%) 38 Tınlı
ORGANİK MADDE (%) 1,3 Düşük
TOPLAM N (%) 0,098 Orta
FOSFOR(P2O5)(kg/dak) 26,6 Yeterli
POTASYUM(K205)(kg/dak) 17 Düşük
KALSİYUM(CaO)(kg/dak) 827,5 Orta
MAĞNEZYUM(MgO)(kg/dak) 28,7 Yeterli
DEMİR (Fe) (ppm) 9,48 Yeterli
MANGAN (Mn) (ppm) 5,32 Yeterli
ÇİNKO (Zn) (ppm) 0,48 Düşük
BAKIR (Cu) (ppm) 0,72 Yeterli
SERALAR İÇİN

100 kg/dak Delta Humus (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Leoçin (toprak hazırlığında)
4 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (toprak hazırlığından önce)
30 kg/dak Amonyum nitrat (taban gübresi)
40 kg/dak Potasyum sülfat (taban gübresi)
20 kg/dak Amonyum nitrat(üst gübre fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
12 kg/dak Potasyum sülfat(üst gübre, fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
300 ml/dak Delta NP (fide dikiminden sonra 15 ' er gün ara ile 3 defa)
400 ml/dak Delta KTS (fındıklanma döneminde başlayarak 15 ' er gün ara ile 3 defa)
400 ml/dak Delta Azot 30(fındıklanma döneminde başlayarak 15 ' er gün ara ile 3 defa )
50 kg/dak Amonyum nitrat(fındıklanma döneminde)
35 kg/dak Potasyum sülfat(fındıklanma döneminde)
12. 130 kg/dak Amonyum nitrat(ilk hasaddan sonra )
80 kg/dak Potasyum sülfat(ilk hasaddan sonra)
100 ml/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate (ilk sulama ile birlikte ayda 1 ' er kez sezon boyunca)
AÇIK TARLA KOŞULLARINDA

20-40 kg/dak Delta Humus (tarla hazırlığında)
10 kg/dak Delta Leoçin (tarla hazırlığında)
4 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (ekimden önce)
18 kg/dak Amonyum nitrat (taban gübresi)
100 kg/dak Potasyum sülfat (taban gübresi)
300 ml/dak Delta NP (fide dikiminden sonra 15 ' er gün ara ile 3 defa)
10 kg/dak Amonyum nitrat (fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
25 kg/dak Amonyum nitrat (fındıklanma döneminde)
400 ml/dak Delta KTS (fındıklanma döneminde başlayarak 15 ' er gün ara ile 3 defa)
400 ml/dak Delta Azot 30 (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
60 kg/dak Amonyum nitrat(ilk hasaddan sonra)
1 lt/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate (ilk sulama suyu ile birlikte ayda 1 ' er kez uygulanmalıdır.)
KİLLİ TINLI TOPRAK

İLİ:Ankara
ADI-SOYADI:Mustafa Aksel
EKİLECEK BİTKİ:Domates

TOPRAK ÖZELLİKLERİ

ANALİZ SONUCU

DEĞERLENDİRME

PH
7,2

Nötr

KİREÇ (%)
3,9

Normal

TUZ (%)
0,265

Hafif tuzlu

DOYGUNLUK (%)
57

Killi tınlı

ORGANİK MADDE (%)
3,5

Az humuslu

TOPLAM AZOT N (%)
0,224

Çok iyi

FOSFOR (P2O5) (kg/dak)
126,3

Yüksek

POTASYUM (K2O)(kg/dak)
239,6

Çok yüksek

KALSİYUM (CaO) (kg/dak)
1968,4

İyi

MAGNEZYUM (MgO) (kg/dak)
170,9

Yüksek

DEMİR (Fe) (ppm)
2,63

Düşük

MANGAN (Mn) (ppm)
9,71

Yeterli

ÇİNKO (Zn) (ppm)
2,88

Yeterli

BAKIR (Cu) ((ppm)
3,41

Yeterli

SERALAR İÇİN

1. 3 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (ekimden önce)

2. 10 kg/dak Delta Humufer (toprak hazırlığında)

3. 30-40 kg /dak Delta Humus (toprak hazırlığında)

4. 30 kg/dak Amonyum nitrat (taban gübresi)

21 kg/dak Amonyum (fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
50 kg/dak Amonyum nitrat(fındıklanma döneminde)
120 kg/dak Amonyum nitrat (ilk hasaddan hemen sonra)
1 lt/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate(ilk sulama ile başlayıp ayda 1 ' er kez sezon boyunca)
AÇIK TARLA KOŞULLARINDA

3 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (ekimden önce)
20-30 kg/dak Delta Humus (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Humufer (toprak hazırlığından önce)
18 kg/dak Amonyum nitrat (taban gübresi)
12 kg/dak Amonyum nitrat (fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
25 kg/dak Amonyum nitrat (fındıklanma döneminde)
60 kg/dak Amonyum nitrat (ilk hasaddan sonra)
1 lt/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate (ilk sulama suyu ile birlikte ayda 1 ' er kez sulama suyu ile birlikte)
KİLLİ TOPRAK

İLİ:Samsun
İLÇE:Bafra
MEVKİ:Hara
ADI-SOYADI:Memduh İslam

TOPRAK ÖZELLİKLERİ ANALİZ SONUCU DEĞERLENDİRME
PH 7,73 Hafif alkali
DOYGUNKUK (%) 176 Ağır killi
KİREÇ (CaCO3) (%) 4,31 Orta
TOTAL TUZ (%) 0,22 Hafif
FOSFOR(P2O5) (%) 44,57 Yüksek
POTASYUM(K2O) (%) 53 Yüksek
ORGANİK MADDE (%) 3,52 Az humuslu
SERALAR İÇİN

3 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (toprak hazırlığından önce
20-40 kg/dak Delta Humus (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Leoçin (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Humufer (toprak hazırlığında)
30 kg/dak Amonyum nitrat (taban gübresi)
40 kg/dak Potasyum sülfat (taban gübresi)
21 kg/dak Amonyum nitrat (fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
15 kg/dak Potasyum sülfat (fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
400 ml/dak Delta KTS (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
400 ml/dak Delta Azot30 (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
11. 25 kg/dak Amonyum nitrat (fındıklanma döneminde)
12..25 kg/dak Potasyum sülfat (fındıklanma döneminde)
60 kg/dak Amonyum nitrat(ilk hasaddan sonra)
80 kg/dak Potasyum sülfat (ilk hasaddan sonra)
1 lt/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate (ilk sulama ile birlikte 1 ' er ay ara ile sulama suyuyla birlikte sezon sonuna kadar)
AÇIK TARLA KOŞULLARINDA

3 ton/dak yanmış çiftlik gübresi (toprak hazırlığından önce)
20-40 kg/dak Delta Humus (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Leoçin (toprak hazırlığında)
10 kg/dak Delta Humufer(toprak hazırlığında)
18 kg/dak Amonyum nitrat(taban gübresi)
15 kg/dak Potasyum sülfat(taban gübresi)
12 kg/dak Amonyum nitrat(fide dikiminden fındıklanma dönemine kadar)
25 kg/dak Amonyum nitrat (fındıklanma döneminde)
400 ml/dak Delta KTS (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa)
400 ml/dak Delta Azot 30 (fındıklanma döneminden itibaren 15 ' er gün ara ile 3 defa )
60 kg/dak Amonyum nitrat (ilk hasaddan sonra)
1 lt/dak Delta Humate veya 30-40 gr/dak Delta K-Humate (ilk sulamadan itibaren 1 ' er ay ara ile sulama suyu ile birlikte sezon boyunca)
 
Cevap: Domates Yetiştiriliciliği

cemil bey kardeşim ya hiç domates ekmedin yada çifçiye gübre satmaya çalışıyorsun bu kadar çok gübre atarsan domatesin kilosunu bir liraya satsan gübre parası çıkmaz çifçi kardeşlerimi yanıltma selam
 
Cevap: Domates Yetiştiriliciliği

1 dlm 1200 fide ekilir karık arası 75 cm sıra arası 75cm ekilir tabana 30 kg. 20 20 ve ya 3 15 gübre atılır boğaz yapmadan önce 10 kg dlm azotlu gübre atılır çiçekte domstes bağlarken 10 kg dönümüne 33lük nitrat atılır geriye kalan allaha emanet 1 dlm 7000 ton domat alırsın ali kardeşim
 

Benzer Konular